WebRwanda.com

🔒
❌
There are new available articles, click to refresh the page.
Today — May 29th 2017Agakiza

Umuhanzi Bosco Nshuti yakoze igitaramo cye cya mbere

By Tuyishime Malachie

Umuhanzi Bosco Nshuti ubarizwa mu Itorero ADEPR umudugudu wa Kumukenke muri Paruwasi Gasave kuri iki cyumweru tariki 28 Gicurasi yakoze igitaramo cye cyambere yise “Ibyo ntunze” afatanyije n'abahanzi nka Dominic Nic Ashimwe, Alexis Dusabe, hamwe na korali Silowamu asanzwe aririmbamo.

Mu gitaramo cyateguwe na Bosco abakitabiriye bafatanyije kuramya Imana mu ndirimbo ze zimaze kwigarurira imitima y'abantu batari bacyeya, dore ko abenshi bamufashaga kuririmba izi ndirimbo nk'iiyitwa “Ibyo ntunze, ndumva unyuzuye n'izindi”kuko inyinshi abantu bamaze kuzimenya.

Umuhanzi Bosco yashimiye abantu bamufashije gutegura iki gitaramo ashimira abagize umuryango we, dore ko n'ababyeyi be bari mu baje gufatanya nawe kuramya Imana mu ndirimbo, ashimira abanyamakuru bamufashije kumenyekanisha iki gitaramo ndetse na korali Silowamu aririmba yagize uruhare rukomeye kugirango ategure iki gitaramo, ashimira abamufashije gukora indirimbo mu majwi kugirango abantu muri iyi minsi babe bagerwaho n'ubutumwa buri mu ndirimbo ze.

Abitabiriye iki gitaramo kandi bafashijwe kuramya Imana mu Ijambo ry'Imana bagejejweho n'umuvugaburumwa Nzaramba Jean Paul wagejeje ku bitabiriye iki gitaramo Imbaraga z'ukuboko kw'Imana yifashishije inkuru z'uburyo ukuboko kw'Imana kwakuye abisirayeli muri Egiputa.

Iki gitaramo cyarangiye ku mugoroba abantu badashaka gutaha kubwo kugubwaneza n'ubutumwa bwiza buri mu ndirimbo z'umuhanzi Bosco Nshuti n'abamufashaga kuramya Imana, Korali Silowamu, Alexis Dusabe na Dominic Nic Ashimwe.
Abitabiriye iki gitaramo kandi babashije kwigurira CD iriho indirimbo za Bosco Nshuti amaze gukora kugirango bakomeze kumva ubutumwa bwiza mu ndirimbo amaze iminsi ategura.

[email protected]

Uko mbibona: Ni iki cyihishe inyuma y'imvururu ziri mu matorero ya gikristo ? Pastor Desire

By Pastor Desire Habyarimana

Abantu benshi ntibasobanukirwa icyo itorero ari cyo by'ukuri. Ijambo "itorero" ni Ikinyarwanda cy'ijambo ry'Ikigiriki Ekklesia, ryahabwaga ihuriro ry'abaturage ba leta y'u Bugiriki ya cyera. Iri jambo rero ni naryo ryaje guhabwa ihuriro ry'abemera Kristo mu minsi yakurikiyeho.

Itorero ryumvikana neza icyo ari cyo muri 1 Petero 2:9-10 handitse ngo: "Mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe, abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera n'abantu Imana yaronse, kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'Iyabahamagaye, ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo w'itangaza. Kera ntimwari ubwoko ariko none muri ubwoko bw'Imana. Kera ntimurakababarirwa ariko none mwarababariwe.

Aya magambo ya Petero agaragaza ko itorero rigizwe n'abantu runaka, batoranijwe mu buryo budasanzwe, bakagira ibyo bahuriraho ari byo "kwamamaza ishimwe ry'Imana yabakoreye ibikomeye ikabakura mu mwijima ikabaha agakiza".
Ubusanzwe hariho amatorero y'ubwoko bubiri:

Hariho itorero ritarebeshwa amaso. Aba ni abantu bose bakiriye Yesu Kristo nk'Umwami n'Umukiza wabo, bikabaha kuba abana b'Imana (Yohani 1:12). Bitandukanye cyane n 'uko abantu benshi babyibwira ko idini runaka ari ryo ry'ukuri cyangwa Imana yemera ryonyine ariko abagize iri torero bari ku migabane yose y'isi ndetse no mu madini atandukanye, bapfa kuba barakiriye Yesu Kristo nk'Umwami n'Umukiza wabo gusa.

Irindi torero rizwi, ni amadini ndetse n'amatorero atandukanye abantu babarizwamo.
Umutwe w'iki gitekerezo wibazaga icyaba kihishe inyuma y'imvururu n'akaduruvayo birangwa mu matorero cyangwa amadini yo muri iyi minsi; gusa itorero ryibazwaho muri iyi nyandiko si itorero rya Kristo twavuze mbere ahubwo ni amatorero cyangwa amadini tubarizwamo, tubatirizwamo cyangwa duteraniramo buri munsi.

Kimwe mu bibazo bikomeye bitera akaduruvayo tubona muri iyi minsi, ni ukuba abantu babarizwa muri aya matorero bamaranira kurwanira ishyaka aya matorero/ amadini aho kumaranira kuba umwe mu bagize itorero rya Kristo ry'ukuri kugira ngo bazaragwe ubugingo buhoraho.

Muri iyi nyandiko turabagezaho impamvu 10 tubona ziri inyuma y'ibibazo bitandukanye birimo ukwigomeka kw'igice kimwe ku buyobozi bw'itorero, amakimbirane ya hato na hato y'abayobozi b'amatorero n'ibindi.

1. Urufatiro itorero ryubatseho:

Ese gushinga idini cyangwa itorero ubundi biza bite? Usanga umuntu abyuka umunsi umwe akumva rwose akwiriye gushinga itorero. Ibi si bibi na busa, gusa ku ruhande rumwe iyo ukurikiranye intego zimusunikiye gukora ibyo ugasanga arishakira icyubahiro, ubutunzi ndetse no kwamamara. Amatorero menshi nk'aya arangwa no gusanga abashumba bayo bavugwa ndetse bazwi cyane kurusha uko izina rya Yesu rivugwa muri ayo matorero.

2. Kwigomeka:

Abashumba benshi batangiza amatorero, gusa si bose, uzasanga barahoze basengera mu yandi, bagatandukana n'abo bahoranye, bacitsemo ibice, akenshi hashingiwe ku makosa bamwe bahaniwe bakananirwa kwihangana no guca bugufi n'ibindi. Ariko abantu bakwiriye kumenya ko kwigomeka kose kuva kuri Satani kuko guhera umunsi yigometse mu ijuru yahise ahinduka umwami w' ibyigomeke.

Kugira umuhamagaro no kuwagura ni byiza ariko uburyo bwo gutandukana n'abo mwakoranaga bukwiriye kuba bwiza. Burya imbuto yose ubiba uyisarura ukiriho, uko wacamo abantu ibice ni ko nawe ushobora guhura nabyo imbere yawe.

3.Kutagira iyerekwa ry'igihe kirekire:

Iyerekwa riravuka rigakura ariko iyo utagize ubwenge bwo kurera abazarikomeza nyuma yawe, bigera aho ugasaza cyangwa ugasanga iyerekwa ryawe ritakigendanye n'igihe. Amatorero menshi atangira wumva afite intego nziza ariko nyuma ukabona batangiye ibindi bihabanye cyane n'uko batangiye. Icyo gihe aba ari ukubaka ubwami bwabo bwite, kandi burya kubaka iyerekwa rikomeye ku muntu umwe nta hazaza heza riba rifite.

4.Gukunda ubutunzi birengeje urugero:

Abashumba benshi bakunda amafaranga ku buryo abakirisitu basa n'aho bashyira amaturo mu mufuka we. Icyo gihe inyigisho zose zihinduka amafaranga. Gusa ukwiriye kuzirikana ko iyo abakristo babonye utari umwizerwa mu micungire y'amafaranga bahita bakuvaho cyangwa ntibazongere kuyatanga. Uzasanga mu matorero menshi abavugabutumwa bigisha abantu bababwira ko barabakuraho imivumo, inyatsi, ibihombo n'amadeni. Ibi akenshi usanga atari urundi rukundo ahubwo ari ugufatirana abantu mu bibazo ngo ubacucure na duke bari bafite.

5.Abashumba bubaka amazina yabo bwite:

Uzasanga hamwe na hamwe umugabo aba umushumba mukuru, umugore we akamwungiriza, umwana agashingwa umutungo, muramu we agashingwa iterambere, bityo bityo. Ibi ntibirama kuko burya Imana ntiyabura abakozi kugeza ubwo iyerekwa ryose rishyirwa mu muryango umwe.

6.Ubunyangamugayo:

Abantu benshi bakizwa bari bafite amateka atari meza hanyuma ntibibuke guhinduka ku ngeso. Hanyuma abantu bababona bahanura cyangwa babwiriza bigateza urujijo. Abo akenshi bakunze kuba abanyamwaga, bayoboza abantu igitugu, kuko baba bifuza ko abayoboke babo birinda kureba ibyo bakora ahubwo bakita ku byo bavuga gusa.

7.Kuba muto mu gakiza:

Umukirisito aravuka, akirera, ntamenye uko bihana neza cyangwa ngo yigishwe gusenga, hanyuma bwacya akavuga mu ndimi ubundi agahita atangiza itorero. Kugira ngo umuntu abe umukozi w'Imana akwiriye agomba gukura mu buryo bw'umwuka, kandi akanyura mu byiciro byose bikwiriye kugira ngo abashe gufasha abandi.

8.Umushumba akwiriye kuba ari umugabo w'umugore umwe:

Umwe mu mitego ikomeye abashumba bahura nayo harimo ubusambanyi, bitewe n'uko uko wigisha imitima y'abantu ikaruhuka ni ko abantu bagukunda cyane cyane ab' igitsinagore. Iyo umuntu aje aremerewe ukamutega amatwi akakuruhukiraho na byo bituma akugirira icyizere. Iyo utabaye maso ushobora kugwa mu mutego wo gusambana. Icyo gihe ubuntu bw' Imana bukuvaho ukaba nk'abandi bose.

9. Kutagira ubwenge bwo kwigisha:

Iyo umuntu yiswe umwigisha w'abandi bivuze ko yakabaye afite ubwenge buruta ubw' abo yigisha ariko hari ubwo umuntu yigisha ukabona ibyo avuga atabisobanukiwe. Ibi ntibivuze ko abashumba bose bagomba kuba bafite amashuri y'umurengera nubwo ari byiza. Gusa kubana na Yesu ugahinduka ku ngeso bikuzanira ubwenge. Burya mu bigishwa ba Yesu barimo abaswa batize ariko abantu barebye ibitangaza bakora n'ubwenge bigishanya baravuga ngo ntibitangaje babanye na Yesu.

10. Kuba azi gutegeka abo mu rugo rwe:

Itorero ritangirira mu rugo. Iyo ubaye uwo kwizerwa ukayobora neza urugo rwawe bigufasha kuyobora abandi. Ntibikwiriye ko umuntu wananiwe kuyobora umuryango we, yajya imbere y'imbaga y'abantu gno abayobore.

Umwanzuro

Mu gihe aya makosa twavuze hejuru n'andi tutavuze adakosowe, amatorero n'amadini azahora acikamo ibice ndetse bitukishe izina rya Kristo, aho kuryamamaza ngo abantu benshi bahindukire bariboneremo agakiza.

Inama nkuru iruta izindi ni ukwihana tugahindukira iminsi yo guhemburwa ikaza (Ibyakozwe n'Intumwa 3:19). Imana ihora yiteguye kutwakira igihe cyose tuyijeho dufite umutima uciye bugufi. Niba uri umushumba w'Itorero wibuke ko uhagarariye abantu benshi kandi iyo mitima yose uzayibazwa, bityo ukwiriye kugerageza kubaka ubwami bw'Imana ukirinda kubaka ubwawe bwite.

Pastor Desire Habyarimana
www.agakiza.org

Misiri: Abakirisitu b'abakopte bagabweho igitero 29 barapfa 25 barakomereka

By Tuyishime Malachie

Mu mashusho yagaragaye kuri televisiyo yo mu Misiri yagaragaje umubare w'abantu baguye mu gitero cy'iterabwoba cyibasiye abakirisitu b'abakopte cyane abana. Ibitero byibasira abakirisitu bikorwa n'intagondwa z'abayisilamu, byariyongereye.

Mu mashusho yashyizwe ahagaragara agaragaza abasirikare bo mu mutwe w'abavandimwe b'abayisilamu bigamba ubu bugizi bitarura polisi bibasira abakirisitu b'abakopte bari bagiye mu rugendoshuri.Abarenga 60 bari mu modoka bagana muri katederale yitiriwe Mutagatifu Samuel harimo abana 40.

Iki gikorwa gitero cy'ubugizi bwa nabi cyabereye mu muhanda utarimo kaburimbo ugana Maghagha. Imwe muri bisi yari igeze Beni Suef indi iri al-Minya n'indi yari itwaye abakozi nayo iza gkuraswaho. Abarenga ijana bagizweho ingaruka n'ibi bisasu ubwo baganaga muri Katederali yitiriwe Mutagatifu Samuel nk'urugendoshuri bari bagiye kuhagirira. Busi yari itwaye abana niyo yatewe ibisasu izindi ntizagira icyo ziba.

Anba Makarios umushuma wa al-Minya yatangaje ko abasirikare binjiye muri bisi batangira kurasa abarimo.
Perezida wa Misiri Abdel-Fattah al-Sissi yavuze ko ingabo za leta zigiye gushyira imbaraga mu guhangana n'izi ntagondwa mu mutwe w'abayisilamu aho ziherereye hose haba mu gihugu no hanze yacyo aho zikorera imyitozo.

Abakirisitu b'abakopte bari mu gihe cy'icyunamo kiri kubera mu ntara ya Minya ndetse igikundi cy'abantu benshi cyaherekeje imirambo bagenda bavubgo ngo “ hamwe n'ubugingo bwcu, n'amaraso yacu tzaitangira umusaraba.”

Abagore bagaragaje umubabaro nyuma y'ubu bugizi bwa nabi ndetse avuga ko bakubiswe mu mutwe nkuko Bassem Hanna wari waherekeje umwana we w'imyaka 8 yabitangaje. Agaragaza ko abakirisitu b'abakopte barenganira mu bikorwa byo kutumvikana kuri hagati ya leta n'abatavuga rimwe nayo kuko bose barwanya abakirisitu bakabura ikibarengera.

Muri Mata ibindi bitero 2 byibasiye abakirisitu b'abakopte byahitanye abarenga 36 n'izindi nkomere nyinshi.

Infochretienne.com
[email protected]

MFASHA DUSENGERE ABAMALEYI BO MURI INDONEZIYA

By Ange Victor UWIMANA

“Ibisarurwa ni byinshi, ariko abasaruzi ni bake. Nuko rero mwinginge nyir'ibisarurwa, yohereze abasaruzi mu bisarurwa bye.” (Mat.9:37-38)

Mu rwego rwo kwifatanya n'abantu benshi hirya no hino ku isi mu gusengera amoko ataragerwaho n'Ubutumwa Bwiza, mfasha kuri uyu wa mbere tariki ya 29 Gicurasi 2017 dusengere Abamaleyi bo muri Indoneziya (Aziya).

Ku isi habarurwa abagera kuri 11.527.000, muri abo 3.120.000 bibera muri Indoneziya. Abakurambere babo bafite inkomoko mu birwa bya Filipini na Tayiwani. Mbere yuko benshi muri bo bayoboka idini ya Isilamu ( mu kinyejana cya 15); ari nayo yiganje kugeza n'uyu munsi, bamwe bari Ababudisiti, abandi bakaba mu idini ya Hinduyizimi naho ikindi gice gisigaye cyo kigakurikiza idini yabo gakondo.

Nta makuru ahari yizewe agaragaza ko Bibiliya yamaze gushyirwa mu rurimi bavuga; gusa ikizwi nuko hari imfashanyigisho zimwe za Gikristo zamaze gushyirwa mu rurimi rwabo ( Urugero: filimi ya Yesu).

INZITIZI

Abamaleyi bamaze ibinyejana byinshi bari mu idini ya Isilamu, bityo ntibyoroshye gupfa guhindura imbyumvire yabo. Ikindi cyo kuzirikanwa nuko Indoneziya aricyo gihugu ku isi gifite umubare mwinshi w'Abayisilamu.

IBYIFUZO BYO GUSENGERA

• Imana ihagurutse Abakristo bo hirya no hino ku isi kujyana Ubutumwa Bwiza mu Bamaleyi.
• Umwuka Wera agenderera imitima yabo, kugira ngo bahishurirwe Kristo.

IJAMBO RY'UMUNSI

“Arababwira ati “Mujye mu bihugu byose, mwigishe abaremwe bose ubutumwa bwiza.” (Mariko 16:15)

Ushobora gusangira aya makuru n'inshuti zawe wifashishije imbuga nkoranyambaga nka www. facebook.com, cyangwa se ubundi buryo bukoroheye, kwigomwa umwanya naho waba ari muto ukazirikana abatarumva Ubutumwa Bwiza mu buryo bw'isengesho ni iby'igiciro cyane mu maso y'Imana. Imana iguhe umugisha!

Ku babasha kumva ururimi rw'Icyongereza mushobora gukurikira gahunda ya buri munsi yo gusengera amoko atarumva Ubutumwa Bwiza kuri http://www.unreachedoftheday.org/ cyangwa http://www.cornerstonenc.org/unreached-of-the-day/

Ange Victor UWIMANA
[email protected]
(+250)788552883/ (+250)725151463

UMUSOMYI WA BIBILIYA, kuwa mbere tariki ya 29/05/2017

By Ange Victor UWIMANA

UMUSOMYI WA BIBILIYA, ni igitabo gitegurwa n'UMURYANGO W'ABASOMA BIBILIYA MU RWANDA (Ligue Pour la Lecture de la Bible), kigamije gufasha abantu guhura n'Imana buri munsi mu ijambo ryayo. Uyu wa mbere tariki ya 29/05/2017 turasoma muri Yobu 34 :1-15 :

1. Maze Elihu yongera kuvuga ati
2. “Nimwumve ibyo mvuga mwa banyabwenge mwe, Namwe abajijutse muntegere amatwi,
3. Kuko ugutwi gusobanura amagambo, Nk'uko akanwa kumva ibyokurya.
4. Twihitiremo igitunganye, Twimenyere icyiza turi kumwe.
5. “Yobu yavuze ati ‘Ndi umukiranutsi,Kandi Imana yankuyeho ibyari binkwiriye.
6. Nubwo nta rubanza rundiho mbarwa nk'umubeshyi, Uruguma rwanjye rurenze urukiriro, Nubwo nta gicumuro mfite.'
7. Mbese hariho umuntu umeze nka Yobu, Unywa gukobwa nk'ugotomera amazi?
8. Agenda yibanisha n'inkozi z'ibibi, Kandi akagendana n'abanyabyaha.
9. Kuko yavuze ati ‘Nta cyo bimariye umuntu kwishimana Imana.'
10. “Nuko rero nimuntegere amatwi, Mwa bantu bajijutse mwe, Ntibikabeho ko Imana ikora ibyaha, N'Ishoborabyose ngo ikore ibyo gukiranirwa,
11. Kuko izitūra umuntu ibihwanye n'umurimo we, Izaha umuntu wese kubona ibihwanye n'imigenzereze ye.
12. Ni ukuri ntabwo Imana yakora ibibi, Kandi Ishoborabyose ntiyagoreka imanza.
13. Ni nde wayihaye gutwara isi? Cyangwa ni nde wayiringanirije ibyaremwe byose?
14. Yakwitegereza abantu, Ikisubiranira umwuka no guhumeka byayo,
15. Ibyaremwe byose byapfira rimwe, Umuntu na we agasubira mu mukungugu.

Ikibazo kidufasha kurushaho gusobanukirwa:

1. Ibyo nsomye biranyigisha iki:
- Ku MANA Data wa twese?
- Kuri YESU KRISTO?
- Ku MWUKA WERA?

Ubusobanuro bw'umusomyi:

Ntibikabeho ko Imana ikora ibyaha (10b): Elihu akomeje gusobanura aho imitekerereze ya Yobu irimo kwibeshya. Uko Yobu yisobanuriraga ikibazo cye, byasaga nk'aho Imana ari yo iri mu makosa, kuko yavugaga ati ndi umukiranutsi nyamara Imana yankuyeho ibyari binkwiriye (5). Imana ntikora icyaha. Ahubwo mu byaha byose bibaho, buri muntu azahabwa ibihwanye n'uruhare rwe (11). Ibyaremwe byose byapfira rimwe (15): N'ubwo Elihu adasobanura impamvu z'ibyabaye kuri Yobu, arerekana impamvu ahakana yivuye inyuma ko Imana yaba imugirira nabi. Iramutse itekereje guhangana n'umuntu cyangwa ibindi byaremwe, nta na kimwe cyarokoka (14-15). Ntabwo Imana inezezwa no kubabaza umuntu cyangwa kumuteza agahinda gusa (Amag.3.33). Gusenga: Mwami Mana, ujye urinda umutima wanjye gucika intege nimpura n'ibibabaje mu rugendo rwanjye.

UWIMANA Ange Victor
Tel: (+250)788552883, (+250)725151463
Email: [email protected]

Before yesterdayAgakiza

MFASHA GUSENGERA ABAKANEMBU BO MURI TCHADI

By Tuyishime Malachie

“Ibisarurwa ni byinshi, ariko abasaruzi ni bake. Nuko rero mwinginge nyir'ibisarurwa, yohereze abasaruzi mu bisarurwa bye.” (Mat.9:37-38)

Mu rwego rwo kwifatanya n'abantu benshi hirya no hino ku isi mu gusengera amoko ataragerwaho n'Ubutumwa Bwiza, mfasha kuri uyu wa kane tariki ya 25 Gicurasi 2017 dusengere Abakanembu bo muri Tchadi(Afurika).

Benshi muri bo ni Abayisilamu, Abakristo ni bake cyane Bibiliya yose nyabwo irabasha guhindurwa mu rurimi bavuga.

INZITIZI

Abakanembu ntabwo baragezwaho Bibiliya yose n'izindi nzandiko z'ijambo ry'Imana mu rurimi rwabo ikaba ari inzitizi ikomeye mu ivugabutumwa kuri muri ubu bwoko.

IBYIFUZO BYO GUSENGERA

• Imana ihagurutse Abakristo mu bihugu bitandukanye bajyane ubutumwa bwiza muri Tchadi cyane cyane muri ubu bwoko bw'Abakanembu
• Umwuka Wera agenderera imitima yabo, kugira ngo bahishurirwe Kristo; ndetse anabatere ishyaka ryo gusoma inyandiko zimwe zo mu ijambo ry'Imana zimaze kubageraho.
• Umwuka Wera afungure imitima y'Abakanembu kugirango babashe kwakira neza ubutumwa bwiza.
• Imana ihagurutse abanyamasengesho bafite imbaraga kugirango basengere ubu bwoko bubashe kugerwaho n'ijambo ry'Imana.
• Gusenga kugirango Imana izane amatorero afite imbaraga muri ubu bwoko bw'Abakanembu.

IJAMBO RY'UMUNSI

“Nsaba nzaguha amahanga ngo abe umwandu wawe, n'abo ku mpera y'isi ngo ubatware.” (Zaburi:2:8)

Ushobora gusangira aya makuru n'inshuti zawe wifashishije imbuga nkoranyambaga nka www. facebook.com, cyangwa se ubundi buryo bukoroheye, kwigomwa umwanya naho waba ari muto ukazirikana abatarumva Ubutumwa Bwiza mu buryo bw'isengesho ni iby'igiciro cyane mu maso y'Imana. Imana iguhe umugisha!

Ku babasha kumva ururimi rw'Icyongereza mushobora gukurikira gahunda ya buri munsi yo gusengera amoko atarumva Ubutumwa Bwiza kuri http://www.unreachedoftheday.org/ cyangwa http://www.cornerstonenc.org/unreached-of-the-day/

[email protected]

Repuburika ya Centrafrika kiriziya gaturika ya Bangassou yahaye ubuhungiro abayisilamu 2000

By Tuyishime Malachie

Muri Repuburika ya Centrafrika inyeshyamba zo mu mutwe wa “anti-baraka” zimaze igihe zibasira abayisilamu muri iki gihugu. Musenyeri Juan José Aguirre avuga ko ariyo mpamvu yatumye bafata icyemezo cyo guhisha abayisilamu mu nzu za kiriziya

Musenyeri Aguirre ni umumisiyoneri uyobora katederale ya Bangassou iteranirwamo n'abantu benshi wazanye igitekerezo cyo guhisha abayisilamu bibasirwaga n'inyeshyamba zo mu mutwe wa “anti-baraka”.

Aguirre yahaye ubufasha abayisilamu nyuma yo kubahungisha mu kigo cya kiliziya ubwo yabonaga inyeshyamba za anti-baraka zitera umugi wa Bangassou.
Avuga ko ingabo z'umuryango w'abibumbye zo muri Maroc zahise zisaba abayisilamu bose guhungira mu misigiti kugirango babarindire umutekano, ariko haruzura. Izi nyeshyamba zatangiye gutera ibisasu ku misigiti bamara iminsi 3 batarya badakaraba.

Musenyeri wa Bangassou yafashe iya mbere ajya kubwira izi nyeshyamba ko zahagarika imirwano atitaye ko byari kumugirira nabi. Ahita afata imodoka nini ajyana abayisilamu bari barimo bagirirwa nabi mu bigo bya kiriziya.

Impunzi zirenga 2000 zakiriwe mu bigo bya kiriziya bitandukanye bitabwaho na kiriziya Gaturika mu mazu ya kiriziya no mu iseminari ntoya ndetse n'ibindi bigo. Ibigo bitegamiye kuri leta bitangira kubaha ubufasha bw'ibiryo n'ibindi bikoresho by'ibanze ku miryango yari yahungiye muri ibi bigo.

Abantu 50 mu bari bakiriwe muri ubyo bigo nyuma y'ubugizi bwa nabi baje gupfa, abasigaye ibintu byabo bihunduka umuyonga. Babubakira inkambi z'impunzi, batangazwa n'uburyo bubakirwa inkambi z'impunzi mu gihugu cyabo.

Mgr Cyr-Nestor umuyobozi wa diyoseze ya Alindao yavuze ibibazo byogushyamirana byatangiye tariki 08 Gicurasi hagati y'inyeshyamba zo mu mutwe wa Séleka n'izo mu mutwe wa anti-balaka. Ariko nyuma y'ubufasha bw'ingabo z'umurango w'abibumbye amahoro yaragarutse. Muri aka gace abantu barenga 5000 barimuwe muri aka gace.

Infochretienne.com
[email protected]

Imirongo 10 ibuza kugira ubwoba n'impungenge z'ejo hazaza kuko Imana ibiyobora.

By Tuyishime Malachie

Yesaya: 41:10 “Ntutinye kuko ndi kumwe nawe ntukihebe kuko ndi Imana yawe. Nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara kandi nzajya nkuramiza ukuboko kwanjye kw'iburyo ariko gukiranuka kwanjye.”

1 Yohana: 4:18 “Mu rukundo nti harimo ubwoba, ahubwo urukundo rutunganijwe rwose rumara ubwoba, kuko ubwoba buzana igihano kandi ufite ubwoba ntiyari yashyikira urukundo rutunganijwe rwose.”

Zaburi: 94:19 “Iyo ibyo nshidikanya byinshi bimpagaritse umutima, Ibyo umpumuriza bishimisha ubugingo bwanjye.”

2 Timoteyo: 1:7 “Kuko Imana itaduhaye umwuka w'ubwoba, ahubwo yaduhaye uw'imbaraga n'urukundo no kwirinda.”

Zaburi: 23:4 “Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe, Inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza.”
Imigani: 12:25 “Amaganya yo mu mutima atera umuntu akiyumviro, Ariko ijambo ryiza risusurutsa uwo mutima.”

Matayo: 6:34 “Ntimukiganyire mutekereza iby'ejo kuko ab'ejo baziganyira iby'ejo. Umunsi wose ukwiranye n'ibibi byawo.”

1 Petero: 5:6-7 “Nuko mwicishe bugufi muri munsi y'ukuboko gukomeye kw'Imana kugira ngo ibashire hejuru mu gihe gikwiriye. Muyikoreze amaganya yanyu yose kuko yita kuri mwe.”

Yesaya: 35:4 “Mubwire abafite imitima itinya muti “Mukomere ntimutinye, dore Imana yanyu izazana guhora, ari ko kwitura kw'Imana, izaza ibakize.”

Mariko: 6:50 “Aherako arababwira ati: “Nimuhumure, ni jye mwitinya.”

Infochretienne.com
[email protected]

Imirongo 22 ya Bibiliya ivuga ku gufasha abakene

By Tuyishime Malachie

Abakirisitu bakunda kubaho ubuzima bwa Gikirisitu ariko ugasanga birengagiza gufasha abacyene kandi Ijambo ry'Imana hari icyo ribivugaho.
Bibiliya ivuga ko Yesu nagaruka azita ku Itorero nk'umugeni we ridafite ikizinga n'umunkanyari. Mu isi agabore b'abaperezida bakunda kugaragara mu bikorwa byo gufasha abantu bafite ibibazo.

Itorero bibiliya iryita umugore w'umwami Yakobo: 1:27 “Idini ritunganye kandi ritanduye imbere y'Imana Data wa twese ni iri: ni ugusura imfubyi n'abapfakazi mu mibabaro yabo no kwirinda kutanduzwa n'iby'isi.”

Dore imirongo 22 igaragazauburyo abakirisitu bakwiriye kwita ku bacyene

Yakobo: 1:27 “Idini ritunganye kandi ritanduye imbere y'Imana Data wa twese ni iri: ni ugusura imfubyi n'abapfakazi mu mibabaro yabo no kwirinda kutanduzwa n'iby'isi.”

Matayo: 25:31-46 “Umwana w'umuntu ubwo azazana n'abamarayika bose afite ubwiza bwe, ni bwo azicara ku ntebe y'ubwiza bwe. Amahanga yose azateranirizwa imbere, abarobanure nkuko umwungeri arobanura intama mu ihene. Intama azazishyira iburyo n'ihene bwe,azishyire ibumoso bwe. Umwami azbwira abari iburyo bwe ati “Nimuze mwebwe abo Data yahaye umugisha, muragwe ubwami bwabatunganirijwe uhereye ku kuremwa ku isi, kuko nari nshonje mukamfungurira, nari mfite inyota mumpa icyo kunywa, nari umushyitsi muranshumbikira, nari nambaye ubusa muranyambika, nari ndwaye muransura, nari mu nzu y'imbohe muza kunsura.”

Luka: 14:12-14 “kandi abwira uwamuraritse ati “Nurarika abantu ngo musangire ku manywa cyangwa nijoro ntukararike inshuti zawe cyangwa bene so cyangwa bene wanyu cyangwa abaturanyi b'abatunzi batazakurarika nawe bakwitura, ahubwo nurarika utumire abakene n'ibirema, n'abacumbagira n'impumyi, ni bwo uzahirwa kuko bo badafite ibyo bakwitura, ahubwo uziturwa abakiranutsi bazutse.”

Luka: 3:11 “Arabasubiza ati “Ufite imyenda umwe awuhe utawufite, n'ufite ibyo kurya nagire atyo na we.”

Imigani: 19:17 “Ubabariye umukene aba agurije Uwiteka nawe azamwishyurira ineza ye.”

1 Yohana: 3:17-18 “Ariko se ufite ibintu byo mu isi akareba ko mwenese akennye akamukingira imbabazi ze, Urukundo rw'Imana rwaguma muri we rute? Bana bato twe gukundana urumamo mu magambo cyangwa ku rurimi ahubwo dukundane mu byo dukora no mu by'ukuri.”

Imigani: 14:31 “Urenganya umukene aba atuka iyamuremye, Ariko ubabarira umutindi aba ayubashye.”

Gutegeka kwa kabiri: 15:11 “kuko ari ntabwo abakene bazashira mu gihugu, nicyo gitumye ngutegeka nti “Ntuzabure kuramburira iminwe mwene wanyu w'umukene w'umworo uri mu gihugu,”

Yesaya: 58:6-10 “Ahubwo kwiyiriza ubusa nshima ni uko mwajya mubohora abantu ingoyi z'urugomo, mugahambura imigoz y'uburetwa mukarenganura abarengana kandi mugaca iby'agahato byose. Kandi ukarekura ugatanga ibyo kurya byawe ukagaburira abashonje, ukazana abakene bameneshejwe ukabashyira mu nzu yawe wabona abambaye ubusa ukamwambika, ntiwirengagize bene wanyu.”

Ibyakozwe n'Intumwa: 20:35 “Nababereye icyitegererezo muri byose, yuko ari ko namwe mukwiriye gukora imirimo ngo mubone uko mufasha abadakomeye, no kwibuka amagambo Umwami Yesu yavuze ati: Gutanga guhesha umugisha kuruta guhabwa.”

Zaburi: 82:3 “Muce imanza zikwiriye uworoheje n'imfubyi, Muce imanza zirenganura umunyamubabaro n'umutindi.”

Imigani: 28:27 “Uha umukene ntazakena, ariko ubirengagiza azahaga imivumo.”

Abarewi: 25:35 “Mwene wanyu nakena akananirizwa gukora n'intege nke imbere yawe ujye umufasha, mubane nk'umunyamahanga ugusuhukiyeho.”

2 Abakorinto: 9:9 “Nk'uko byanditswe ngo “Yaranyanyagije aha abakene, Gukiranuka kwe guhoraho iteka ryose.”

Luka: 12:33 “Mugure ibyo mufite mutange ku buntu. Mwidodere udusaho tudasaza aribwo butunzi buri mu ijuru, aho umujura atabwegera n'inyenzi ntibubwonone.”

Imigani: 14:21 “Ugaya umuturanyi we ab akora icyaha ariko ugirira umukene imbabazi aba ahiriwe.”

Imigani: 29:7 “Umukiranutsi azi urubanza rw'umukene, ariko umunyabyaha ntabwenge afite bwo kurumenya.”

Matayo: 5:42 “Ukwaka umuhe kandi ushaka kugutira ntumwereke umugongo.”

Matayo:1:1-4

Ezekiyeli: 16:49 “Dore iki ni cyo gicumuro cya murumuna wawe Sodomu: ubwibone n'ibyokurya byinshi, n'ubukire bwe n'ubw'abakobwa be kandi ntiyakomeza ukuboko kw'abakene n'indushyi.”

Matayo: 19:21 “Yesu aramusubiza ati “Nushaka kuba utunganye rwose genda ugurishe ibyo utunze maze uhe abacyene ni bwo uzagira ubutunzi mu ijuru, uhereko unkurikire.”

Christen news
[email protected]

MFASHA GUSENGERA ABATAYI BO MURI TAYIRANDE

By Tuyishime Malachie

“Ibisarurwa ni byinshi, ariko abasaruzi ni bake. Nuko rero mwinginge nyir'ibisarurwa, yohereze abasaruzi mu bisarurwa bye.” (Mat.9:37-38)

Mu rwego rwo kwifatanya n'abantu benshi hirya no hino ku isi mu gusengera amoko ataragerwaho n'Ubutumwa Bwiza, mfasha kuri uyu wa mbere tariki ya 24 Gicurasi 2017 dusengere Abatayi bo mu Tayirande(Aziya).

Benshi muri bo ni Ababudisite, Abakristo ni bake cyane nubwo Bibiliya yose yamaze guhindurwa mu rurimi bavuga.

INZITIZI

Abatayi bagira umco wo gusenga ibigirwamana no kubitambira ibitambo kandi bamaze igihe ariyo myizerere bifite bigoye kuba bahindura iyi myizerere.

IBYIFUZO BYO GUSENGERA

• Imana ihagurutse Abakristo cyane cyane baturuka mu matorero yo mu gihugu bituranye na Tayirande kujyana Ubutumwa Bwiza muri Tayirani mu ba Tayi.
• Umwuka Wera agenderera imitima yabo, kugira ngo bahishurirwe Kristo; ndetse anabatere ishyaka ryo gusoma Bibiliya mu rurimi bavuga.

IJAMBO RY'UMUNSI

“Kandi ngo “Banyamahanga mwese mwe mushimane n'ubwoko bwayo. Kandi ngo “Banyamahanga mwese mwe mushime Uwiteka, kandi amoko yose amuhimbaze.” (Abaroma 15:10-11)

Ushobora gusangira aya makuru n'inshuti zawe wifashishije imbuga nkoranyambaga nka www. facebook.com, cyangwa se ubundi buryo bukoroheye, kwigomwa umwanya naho waba ari muto ukazirikana abatarumva Ubutumwa Bwiza mu buryo bw'isengesho ni iby'igiciro cyane mu maso y'Imana. Imana iguhe umugisha!

Ku babasha kumva ururimi rw'Icyongereza mushobora gukurikira gahunda ya buri munsi yo gusengera amoko atarumva Ubutumwa Bwiza kuri http://www.unreachedoftheday.org/ cyangwa http://www.cornerstonenc.org/unreached-of-the-day/
[email protected]

U Rwanda rwungutse Apotre mushya

By Pastor Desire Habyarimana

Mu gihe mu Rwanda umubare w'amatorero ugenda wiyongera hirya no hino mu gihugu, niko abayayobora bagenda bazamurwa mu ntera ari nako bahabwa amazina atandukanye, itorero Miracle Poor Church ryimitse Apotre mushya, umuhango wabaye kuri uyu wa gatandatu tariki 20 Gicurasi 2017, ubera i Kigali ku kicaro cy'iri torero.

Uyu muhango wo kwimika Apotre mushya ari we Munyakazi Patrick witabiriwe n'abashumba (Bishops) batandukanye bavuye mu bihugu nka Uganda, u Burundi na Kongo, Afrika y'epfo hamwe n'abakristo bava mu matorero ya Miracle


Apotre Munyakazi Patrick nyuma yo kurahira yambitswe ikanzu y'abatambyi ibanza k'umubiri yambitswe na Bishop Frank wa Uganda, hakurikiraho kumwambika ikanzu y'ubururu iriho imbuto z'amakomamanga, n'inzogera yambitswe na Bishop Tindimwebwa Christopher nawe ukomoka muri Uganda.

Mubyo uyu mushumba mushya yambitswe kandi harimo na Efode, iyi yo akaba yayambitswe na Bishop Rugamba Albert, uyobora itorero Bethsaida Holy Church ryo mu Rwanda.Nyuma y'ibi byose kandi Apotre Munyakazi yambitswe umukandara na Bishop samedi Theobard wo mu Rwanda.

Apotre kiiza wa Uganda uva mu itorero Uplift Jesus, yimitse Apotre amusukaho amavuta nyuma ahabwa inkoni n'ingoferi mu rwego rwo kwerekana ku mugaragaro ko abaye intumwa muri iri torero.

Mu kiganiro kigufi Apotre Munyakazi yagiranye na Agakiza.org yavuze ko itorero ayoboye ryakoze ibikorwa bitandukanye by'ivugabutumwa ndetse n'ibyo gufasha abatishoboye. Uyu mushumba akomeza avuga ko mu byo ashyize imbere harimo ubufatanye na Leta y'u Rwanda mu kwimakaza ubumwe bw'abanyarwanda.

Itorero Miracle Pool Church/Ikarabiro (MPC-I) ni itorero ry'abanyarwanda ryashinzwe tariki 31/1/2010, kuri ubu rikaba rifite amashami agera kuri 14 hirya no hino mu gihugu kimwe n'anadi mashami yaryo abarizwa mu gihugu cy'u Burundi na Kongo.

Igihugu kimwe muri bine ni iby'abayisilamu

By Tuyishime Malachie

Urutonde rugaragara muri iyi nkuru ni ibarura ry'abaturage b'abayisilamu ryakozwe muri Mutarama 2011 rushobora gufasha abakirisitu kumenya umurimo bafite n'uburyo bakwiriye gusenga kugirango Imana igire icyo ikora ubutumwa bwiza bubashe kugera muri ibi bihugu by'abayisilamu.

Abakirisitu bakwiriye gushyira imbaraga mu bikorwa by'ivugabutumwa kuko kuza kwa Yesu kwegereje kugirango umubare w'abarimbuka ugabanuke Imana yongere umubare w'abakizwa.

Mu bihugu 193 bizwi mu muryango w'abibumbye (ONU), 48 bigizwe n'umubare mwinshi w'abayisilamu, bisobanuye ko igihugu kimwe muri bine ari igihugu gituwe n'abayisilamu (25%) isi igizwe n'umubare mwinshi w'ibihugu by'abayisilamu.
Uru rutonde rw'ibihugu bituwe n'abayisilamu benshi ntabwo regaragaraho ibihugu umubare w'abayisilamu uri munsi ya 50% nka Nigeriya (47%), Guine Bissau (42,8%) Cote c'Ivoire (40%) Eritereya (36,5%), Macedoine (34,9%), Etiyopiya (33,8%), n'ibindi bihugu ikigereranyo kitagera kuri 20%.

1. Maroc (99,9 %)
2. Afghanistan (99,8 %)
3. Iran (99,6 %)
4. Mauritanie (99,2 %)
5. Tunisie (99,1 %)
6. Tadjikistan (99 %)
6. Yémen (99%)
8. Irak (98,9 %)
9. Jordanie (98,8%)
10. Somalie (98,6 %)
10. Turquie (98,6 %)
12. Azerbaïdjan (98,4 %)
12. Maldives (98,4 %)
14. Niger (98,3 %)
15. Comores (98 %)
16. Palestine (97,5 %)
17. Arabie saoudite (97,1 %)
18. Djibouti (97 %)
18. Soudan (97 %)
20. Libye (96,6 %)
21. Ouzbékistan (96,5 %)
22. Pakistan (96,4 %)
23. Émirats arabes unis (96%)
24. Sénégal (95,9 %)
25. Gambie (95,3 %)
26. Égypte (94,7 %)
27. Turkménistan (93,3)
28. Syrie (92,8%)
29. Mali (92,4 %)
30. Kosovo (91, 7 %)
31. Bangladesh (90,4 %)
32. Kirghizstan (88,8 %)
33. Oman (87,7 %)
34. Indonésie (87,2 %)
35. Koweït (86,4 %)
36. Guinée (84,2 %)
37. Albanie (82,1 %)
38. Bahreïn (81,2 %)
39. Qatar (77,5 %)
40. Algérie (72 %)
40. Sierra Leone (72 %)
42. Bosnie-Herzégovine (70 %)
43. Malaisie (61,4 %)
44. Liban (59,7 %)
45. Burkina Faso (58,9 %)
46. Kazakhstan (56,4 %)
47. Tchad (55,7 %)
48. Brunei (51,9 %)

Christian news
[email protected]

Inzu ya pasiteri n'urusengero byaratwitswe mu majyepfo y'Ubuhinde

By Tuyishime Malachie

Abahindu bagize umubare mwinshi w'abaturage mu buhinde batwitse inzu n'urusengero by'umupasiteri w'umukirisitu kuberako abahindu benshi bari bamaze kwakira agakiza bahindutse abakirisitu.

Ikinyamakuru Morning Stars News cyatangaje ko pasiteri John Muller n''umugore we utwite babonye urusengero rwabo rwibasirwa n'Abahindu bararutwika bahita bataha mu mudugudu wa Attipattu bari basanzwe batuyemo muri leta ya Tamil Nadu mu karere ka Cuddalore bageze iwabo basanga inzu yabo nayo bayitwitse bamuziza ko abayoboke babo bensi bari bamaze kwakira agakiza bahinduka abakirisitu.

Pasiteri Muller yatangaje ko abaturanyi b'abavaniyari b'abahindu bakiriye agakiza ari benshi n'abandi bagenzi babo bo muri uyu mudugudu bahita bafata icyemezo cyo guhinduka abakirisitu mu gihe bafata idini ryabo nk'idini ritemewe ntabwo bumvaga ko hari n'umwe mu bavaniyari wahinduka umukirisitu.

Pasiteri Muller avuga ko abantu batunu batangiye kumutoteza bamubwira ko akwiriye kuva muri ako gace cyangwa bakamwica. Imiryango irenga 40 yateraniraga mu rusengero ayoboye. Ariko polisi ntabwo yigeze igira icyo ikora nyuma yo gutwikwa kw'uru rusengero.

Avuga ko batakaje ibintu byabo byose, basigaye ntaho kuba bafite barambika umusaya, umugore yari amaze ibyumweru 26 atwite, bategereje umwana wabo w'imfura. Avuga ko umukirisitu umwe yabatije aho barara gusa ubuzima bukaba bumeze nabi.

Iki gikorwa cyabaye tariki 03 Gicurasi, ariko ntabwo itangazamakuru ryigeze ribitangaza kuko ritangaza ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bikorerwa abakirisitu ariko bukibasira umubare munini w'abakirisitu ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bikorerwa abakirisitu mu Buhinde ni byinshi.

Raporo zagaragaje ko akarengane gakorerwa abakirisitu mu Buhinde byiyongereye ho 20 ku ijana muri 2016 mu gihe ibikorwa byo gukubitwa kw'abakirisitu byo bazira imyizerere yabo byazamutseho 40 ku ijana. Buri masaha 40 haba habaye igikorwa cyibasira abakirisitu.

Christian post.com
[email protected]

Amafoto y'igitaramo Franklin Graham yakoreye muri leta ya Tennesse

By Tuyishime Malachie

Kuri iki cyumweru tariki 21 Gicurasi nibwo umuvugabutumwa Frankli Graham yakoraga igitaramo cyambere mu bitaramo yateguye bizazenguruka leta zunze ubumwe za Amerika mu rwego ro gusengera iki gihugu.

iki giterane kikaba cy'ivugabutumwa cyabereye mu migi itatu ariyo Chattanooga, Clarksville and Jackson,abwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu akangurira n'abantu gusengera igihugu.Abantu barenga 22.400 bitabiriye igiterane kimwe muri ibi biterane byateguwe na Franklin Graham
umuhanzi Camp Jeremy niwe wasusurukije abitabiriye ibi bitaramo mu ndirimbo zo kuramya no aguhimbaza Imana


ibindi bitaramo bikazakomeza mu minsi iri imbere.

billygraham.org

Irani: 3 bakiriye Agakiza ubuhamya bwabo bwahinduriye benshi kuri Yesu

By Tuyishime Malachie

Nubwo kwakira agakiza muri Irani bigoye kubera ko ari igihugu kigizwe n'umubare mwinshi w'abayisilamu kandi kiyoborwa hakurikije amategeko ya isilamu nti bibuza ubutumwa bwiza kuvugwa ubuhamya bwa batatu bakiriye agakiza nkuko babitanzemo ubuhamya bwahinduye benshi.

Kamran yahoze ari umunyarugomo agurisha ibiyobyabwenge n'intwaro. Umunsi umwe inshuti ye igitabo cy'Isezerano rishya. Nyuma y'iminsi 5 asoma yahise yakira agakiza ubuzima bwe ahita abwegurira Yesu.

Nyuma yo kwakira agakiza, umuryango we n'inshuti ze babonye uburyo yahindutse mu mezi yakurikiye ho abenshi bahise bakira agakiza. Mu rugo iwe Kamran ahita ahatangiza itorero none rimaze kwaguka ku buryo bugaragara.

Reza yari umunyeshuri mu ishuri ryigisha imyizerere ya isilamu, yari ategereje kuzavamo umuntu ukomeye mu idini ya isilamu, umunsi umwe ubwo yari mu masomo muri Irani, yaje kubona igitabo cy'isezerano rishya, mu nzu y'ibitabo y'ishuri. Agira amatsiko yo gushaka kumenya ibyanditsemo, asomye akorwa ku mutima cyane n'inkuru za Yesu aza kwisanga akunda Yesu cyane. Kugeza ubu yahise yakira agakiza atangiza itorero mu gace atuyemo.

Fatemah yari yarafashwe ku ngufu na basaza be afite imyaka 11 bamushyingira ku ngufu uwacuruzaga w'ibiyobyabwenge atangira kujya amugirira nabi, ku myaka 17 baratandukana. Ajya kuba wenyine ariko barongera baramujyana kungufu. Bituma afata icyemezo cyo guhunga umuryango we. Ubwo yari arimo agenda mu muhanda yaje guhura n'umuvugabutumwa wigishirizaga mu muhanda yumvise avuga ibya Yesu aratsindwa ahita yegurira Yesu ubuzima bwe bwose. Aza gushakana n'umugabo w'umukirisitu.

Yaje gufata amahugurwa yo gukora ivugabutumwa atangiza amatorero ya Gikirisitu muri Irani, aza gusubira iwabo abaha ubumya uburyo yahuye na Yesu agahindura ubuzima bwe. Umuryango we wose uhita wakira agakiza. Itorero Fatemah n'umugabo we batangije rya mbere ryatangiriye mu rugo iwabo.

Kamran Reza na Fatemah bishyize hamwe kugirango bafatanye kwamamaza ubutumwa bwiza muri Irani kugirango bene wabo babashe kwakira agakiza, bifashishije ubuhamya bwabo bw'uburyo Yesu yahinduye ubuzima bwabo nyuma y'ubuzima bw'akarengane kenshi baciyemo.
christian news.com
[email protected]

  • May 21st 2017 at 06:06

Ese kuba umukristo birashoboka? (igice cya 4-Gisoza) Pastor Desire

By Pastor Desire Habyarimana

Mu gusoza inyigisho yacu nifuza kubaganiriza ko kuba umukristo ari ikintu cyiza gihumuriza umutima. Icyo Yesu yakoze ku musalaba gikubiyemo imigisha yose tuzagira yaba iyo mu mwuka no mumubiri niyo mpamvu dukwiriye kwishimira kuba abakristo.

Bitewe na za ntambara nababwiye ziba mu nzira ijya mu ijuru n'ubuzima bw'ubukristo busaba kwigomwa ibyanezeza kamere , abenshi ntibishimira kuba abakristo kuko bisa nibibabuza umudendezo wo kwitwara uko ab'isi bitwara.

Ukuri guhari: iyo ukijijwe neza hari ibyo utemeranywaho n'isi kandi birasobanutse n'ubwami 2 burwana, Yesu yavuze ati: “Ab'isi nibabanga, mumenye ko babanje kunyanga batarabanga.Iyo muba ab'isi, ab'isi baba babakunze. Ariko kuko mutari ab'isi, ahubwo nabatoranyije mu b'isi, ni cyo gituma ab'isi babanga.

Mwibuke ijambo nababwiye nti ‘Umugaragu ntaruta shebuja.' Niba bandenganyije namwe bazabarenganya, niba bitondeye ijambo ryanjye, n'iryanyu na ryo bazaryitondera. (Yohana 15:18-20)

Nubwo bimeze biryo nta kintu kiryoshye kw'isi nko kuba umukristo wuzuye Umwuka wera bitewe n'uko ubaho ufite amahoro mu mutima, nta mutima ugucira urubanza, ubanye amahoro n'abantu bose nubwo bakurenganya ubasha kubabarira abanzi bawe no kubakunda

Mu ndirimbo 108 uyu mukristo yasoje ubuhamya bwe avuga ngo:
Njye nd'umukristo icyo n'ikintu gihumuriz' umutima wanjye. Kinyibagiza ibyago byose nkumva nduhuwe n'umwami yesu. Njye nd'umukristo uko ndi kose. Maze nintumirwa ngiye gupfa nzagir'ibyishimo bitavugwa nzabona ihirwe,ngeze mw'ijuru.

Dusenge: Mwami Yesu Kristo twimeje kuba akaristo mu bintu byose kandi kuzageza ku gupfa turakwingize ngo ubidushoboze mu izina ryawe ryera amen.

Niba wifuza gusengerwa cyangwa kugisha inama, waduhamagara kuri +250788422984. Dusengera ibyifuzo by'abantu k'ubuntu. Sangiza ubu butumwa inshuti zawe.
Pastor Desire
www.agakiza.org
Fcbk: Agakiza.org
Chaine YouTube: Agakiza.org

  • May 19th 2017 at 06:49

Abantu 4.000 biganjemo abakirisitu batwawe na Boko Haram barabohowe

By Tuyishime Malachie

Abuja kuri uyu wa kane tariki 18 Gicurasi abantu barenga 4.000 bari baratwawe n'umutwe w'isilamu wa Boko Haram babohowe n'ingabo za Guverinoma ya Nigeriya nkuko byatangajwe na minisitiri w'ingabo muri Nigeriya.

Mu nama yamuhuje n'abaturage bo mu mugi wa Jos muri Nigeriya, minisitiri w'ingabo Mansour Dan-Ali yavuze ko mu bantu babohowe harimo abanyeshuri 1.600 batwawe na Boko Haram mu mwaka wa 2014 mu miryango y'abakirisitu ituye Chibok muri leta ya Borno, mu majyaruguru ya Nigeriya.

Abantu babohowe n'izi ngabo ni abagore n'abana cyane cyane nkuko bigaragara ku mafoto kuko abagabo batwawe na Boko Haram, izi nyeshyamba zabishe mu rwego rwo kurandura ubukirisitu muri Nigeriya.

Ariko abagore ntabwo babishe ahubwo babahinduye abayisilamu ku mbaraga, babahindura abagore babo. Uyu mutwe wa Boko Haramu umaze kwica abantu barenga miriyoni ebyiri n'ibihumbi Magana atatu guhera mu mwaka wa 2009.
Mansour Dan-Ali avuga ko byabatway imbaraga kugirango babashe kubohora aba bantu no kwiga amayeri uyu mutwe ukoresha, mu kurwanya uyu mutwe washinze ibirindiro mu duce two mu majyaruguru ya Nigeriya. Ingabo za leta zakoresheje indege z'intambara n'ingabo zo ku butaka kugirango zibashe kubohora aba bantu bari bamaze igihe barafashwe n'izi nyeshyamba.

Imana ishimwe kuko yarinze aba gabore n'abana bakaba kakiriho kandi bavuye mu maboko y'umutwe wa Boko Haram. Dukomeze gusengera iyi miryango kugirango Imana ibasashye kwiyubaka no kwakira ibyababayeho, dukomeze no gusengera abakiri mu maboko y'izi ntagondwa kugirango Imana izace inzira bazabashe kubohoka.

Chretien News

❌