WebRwanda.com

🔒
❌
There are new available articles, click to refresh the page.
Today — March 17th 2018Agakiza

Waba uzi umwihariko wa Yesu nk'umwigisha ?

By Ismael KAYISHEMA

Yesu yabwiye abigishwa be kumukurikira akazabagira abarobyi b'abantu, buri mwigisha yagombaga kugira abigishwa bagendana nawe aho ajya hose bakamwigiraho muri byose, ariko ubusanzwe, abigishwa nibo bibwirizaga gushaka umwigisha bakurikira siwe wabishakiraga. Umwihariko wa Yesu nuko we yabishakiye, arabitorera (Yohana 15:16)

Uburyo yababwiye bakamukurikira vuba badatinze nabyo bigaragaza Ubwami bumurimo bwo kumvirwa, Yohana yavuze ubutumwa abwira abantu kuzakurikira uzaza naho Yesu we aza abwira abantu kumukurikira bigaragaza uwo yari we (Umwami).

Bamukurikiye bataye inshunda zabo; gukurikira Yesu buri gihe bidusaba kugira icyo tubanza gusiga. Umusamariyakazi yataye ikivomesho, Matayo ata ameza yo gusoresha, Barutimayo ata umwenda we…., bisaba kubanza kugira ibyo uta!

UBURYO YESU YIGISHAGA

Mu isinagogi muri icyo gihe bahaga abashyitsi cyane cyane abubashywe umwanya wo kugira icyo bavuga, nyuma yo kuvuga/kwigisha bakagira umwanya wo kubaza no kuganira, muri make mu isinagogi hari ahantu heza ho kwigishiriza inyigisho nshya nk'izo Yesu yari afite.

Yesu yigishaga kandi akiza indwara, ibi byari ikimenyetso ko afite ubutware bwo gutunganya ibyangiritse kubera kugwa kwa muntu, kandi ubwo butware abufite kubiremwa byose.

Ibivugwa mu isezerano rishya cyangwa mugihe cya Yesu bijyanye no kwirukana abadayimo biruta ibivugwa mu isezerano rya kera cyangwa ibyo tubona ubu, bamwe bavuga impamvu nyinshi zirimo ko byari kugira ngo Abafarisayo batsindwe kuko batabyemeraga, ko muri kino gihe abantu babyita indwara,…., ariko hari icyingenzi dukwiye kwitaho, cyuko ntawe ushobora kuboha umunyamaboko keretse ayamurusha. Bivuga ko impamvu Yesu yirukanye abadayimoni benshi aruko yabarushaga imbaraga n'ubutware.

Yesu ibitangaza yakoraga ntabwo byari bifite intego yo kwemeza abamubona ahubwo byabaga bigambiriye gukurura abantu kugira ngo abone uko abigisha, nubwo abamukurikiye bose batari abigishwa nk'intumwa ariko bamukurikiriraga imirimo myiza yabakoreraga!

[email protected]

Ese ifungwa rya zimwe mu nsengero hari icyo ryakangije ku mukristo ?

By Ismael KAYISHEMA

Uru ni rumwe mu nsengero zegekeweho umuryango nubwo bigaragarako ntawo rufite

Hashize igihe gito, hirya no hino mu Rwanda humvikanye ifungwa ry'insengero zitujuje ibyagombwa zasabwaga kugirango zikore mu buryo butazanira akaga ubuzima bw'abayoboke bazo bazisengeramo. Kuva iyi gahunda yo kugenzura insengero zitujeje ibyagongwa itangiye, insengero zirenga 2000 mu Rwanda hose zimaze gufungirwa imiryango kugirango zibashe kuzuza ibyo zasabwaga.
Agakiza.org, twakoze iyi nkuru zishingiye ku kiganiro bamwe mu bayoboke b'insengero zafunzwe bagiranye na Flash fm nk'uko byumvikana muri aya majwi: Hari abavugako bazisubirira mu byo bahozemo by'ibyaha kubera ko insengero zabo zafunzwe.

Iyi ni inkuru y'umvikanamo amajwi ya bamwe mu bakirisito bafungiwe insengero, aho bavugako bazisubirira mu byo bahozemo

Ese koko umukirisito ukijijwe birakwiyeko yasubira inyuma mu byaha yahozemo kuko urusengero yasengeragamo rwafunzwe kubera kutuzuza ibisabwa.

N'ubundi umukiristo ukijijwe ntabwo gufunga inyubako yonyine byakamusubije mu gukora ibyaha, icyo gihe ntabwo aba arasobanukirwa byose, aba akiri ku rugero rwo kuba umuyoboke w'idini runaka, ihame ry'uko Imana ibera hose icyarimwe itaba mu nsengero gusa, ntabwo aba arakarimenya.

Pasiteri Ezira Mpyisi yabigarutseho avugako gufunga isengero ntacyo bitwaye, ni mu nkuru dukesha ibyishimo.com, Pasiteri Ezira Mpyisi yavuzeko gufunga insengero nta kibazo kibirimo ko abazifunga barimo gukora inshingano bafite ku isi nk'abayobozi, abakirisitu bakwiye kwibuka ko Imana itareba insengero ahubwo ireba mu bwonko bw'umuntu, bagaharanira kugira Yesu mu bwonko aho guharanira kubaka insengero. Umuntu ngo akwiye kureba niba mu bwonko bwe Imana ituyemo kuko ni cyo izaza ireba, Ntabwo izareba imisarane na za parikingi.

Yakomeje avuga ko kuba inyubako y'urusengero yafungwa bikwiye gucira abantu amarenga ko hagiye kuza Imana kandi ko iyo Mana yo itazaza ije kureba inyubako z'insengero n'ibyo zujuje.
Abakirisitu rero bo ngo icyo bashinzwe ni ukureba icyo Bibiliya ivuga bakagikurikiza kuko ni yo nshingano bafite.

Agaruka ku bayobozi bari mu nshingano za hano mu isi ko na bo iby'ijuru bibareba, bityo na bo ngo bakeneye gusoma Bibiliya bakumva icyo ibabwira ubundi bakagikurikiza.

Ni iki bibiliya yita urusengero ?

Gufunga insengero zitujuje ibisabwa si ikibazo n'ubwo bizagusha uwaruregetse.Dukwiye kumenyako Imana iba iri kumwe n'abizera naho baca mu bikomeye. " Nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nuca no mu migezi ntizagutembana. Nunyura mu muriro ntuzashya, kandi ibirimi byawo ntibizagufata" (Yesaya 43:2)

Ntawuzitwaza ko yabuze aho asengera .Dore icyo ijambo ry'Imana ritubwira: 1 Abakorinto 6:19 Mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'Umwuka Wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana? Kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge.
Hari abarimo guharanira gufungurirwa insengero zo mu isi kandi ijuru ritabazi , baramaze gufunga insengero z'umwuka cyera bakora ibyangwa n'Uwiteka bene abo bazajugunywa mu nyenga barashutswe n'umunyenga w'isi.

Niba imfatiro zishenywe, Umukiranutsi yakora iki? Uwiteka ari mu rusengero rwe rwera, Uwiteka intebe ye iri mu ijuru, Amaso ye areba abantu, imboni ze zirabagerageza. Uwiteka agerageza abakiranutsi, ariko umunyabyaha n'ūkunda urugomo umutima we urabanga.(Zaburi 11:3-5)
Nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze, rwanditsweho iki kimenyetso ngo “Uwiteka azi abe”, kandi ngo “Umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye.”(2Timoteyo2:19)

Amadini aranyeganyezwa kuko ni ay'abantu. Ariko itorero ry'Imana ryubatse ku rutare, n'aho amarembo y'i Kuzimu yazikuka. Itorero ni rimwe mu moko atari amwe, umwami waryo numwe, kwizera ni kumwe, ifunguro ni rimwe, Umwuka ni umwe, ibyiringiro bimwe, rifitanye ubumwe na Data Imana. Iyo hagize ibyago biritera, abera baryo babwira Umwami ibyaryo akarirengera.

Uwiteka agufashe, agukomeze muri byose, kandi usenge ubudasiba, usabe Imana ikuyobore kuko abayoborwa n'Uwiteka nibo bana b'Imana.


Iri ni itangazo ririgushyirwa ku rusengero rutujuje ibisabwa

[email protected]

Before yesterdayAgakiza

Ese imicungire mibi y'amaturo yakabaye imbogamizi yo gukorere Imana?

By Ismael KAYISHEMA

Intambara n'amakimbirane akaze ntibisiba kumvikana hirya no hiryo mu madini ya gikirisito. Ukwigomeka bw'abakirisito bamwe na bamwe ku b'abayobora, ibifungo bya hato na hato ku bayobozi b'amadini, ibi birushaho gufata indi ntera. Abatari bake bemeza ko ikihishe inyuma y'umwiryane uboneka muri amwe mu madini ya gikirisito mu Rwanda nta kindi kitari imitungo, aho usanga buri wese ugize inshingano ahabwa ashaka gukurura yishyira. Ibi bituma hari n'amakimbirane avuka biturutse mu kurwanira ubuyobozi.

Ikintu cyose utanze mu nzu y'Imana cyitwa ituro n'ubwo yaba atari amafaranga ariko hano turavuga amafaranga kuko ni ryo turo ritangwa cyane n'abantu benshi rigakoreshwa muri byinshi.

Ni iki Bibiliya ivuga ku mafaranga ?

Nta muntu wanga amafaranga, kuko adufasha mu mibereho ya hano ku isi ariko tujye tuzirakanako hari inzira za ngombwa Imana yasize zo kubona amafaranga kandi buhoro buhoro bitewe nuko wubahishije Imana izo nzira igenda izikwaguriramo. Gushaka amafaranga binyuze mu nzira mbi ntaho bitaniye no kwiturikirizaho igisasu uzi neza ko cya kwica cyangwa kikagusigira ubumuga.

“Kuko gukunda impiya ari umuzi w'ibibi byose, hariho abantu bamwe bazirarikiye barayoba, bava mu byo kwizera bihandisha imibabaro myinshi. Ariko wowe ho muntu w'Imana ujye uhunga ibyo, ahubwo ukurikize gukiranuka, kubaha Imana, kwizera, urukundo, kwihangana n'ubugwaneza. Ujye urwana intambara nziza yo kwizera usingire ubugingo buhoraho, ubwo wahamagariwe ukabwaturira kwatura kwiza imbere y'abahamya benshi” (1Timoteyo 6:10-12)

Izi ni zimwe mu mpungenge abantu bafite:
• "Insengero za none zita gusa ku mafaranga."
• "Amafaranga atangwa mu rusengero akoreshawa nabi, nyatangira iki ?"
• " Ubundi amafaranga akoreshwa mu bintu bikwiye ?

Ni iki bibiliya ivuga ku amaturo ?

Imana ishaka ko dutanga kuko byerekanako dukunze Uwiteka mu buzima bwacu
Buri kintu cyiza cyose kiva mu ijuru ku Mana idahinduka, bur kintu cyose dufite ni impano yavuye ku Uwiteka, niyo mpamvu iyo dutanze tuba dusubije Imana akantu gato cyane muri byinshi twahawe. Gutanga bituruka ku mutima uhimbaza Imana.

“Gutanga kose kwiza n'impano yose itunganye rwose ni byo biva mu ijuru, bimanuka bituruka kuri Se w'imicyo udahinduka, cyangwa ngo agire n'igicucu cyo guhinduka.” (Yakobo 1:17)

Gutanga biruta guhabwa

“Nababereye icyitegererezo muri byose, yuko ari ko namwe mukwiriye gukora imirimo ngo mubone uko mufasha abadakomeye, no kwibuka amagambo Umwami Yesu yavuze ati ‘Gutanga guhesha umugisha kuruta guhabwa. ” ( Ibyakozw 20:35)
Imana ishakako dutanga kuberako izi ko biduhesha umugisha mu gihe tubikoranye umutima ukunze.

Icyo umuntu atanze nicyo kimugarukira

“Mutange namwe muzahabwa. Urugero rwiza rutsindagiye, rucugushije, rusesekaye ni rwo muzagererwa, kuko urugero mugeramo ari rwo muzagererwamo namwe.”. (Luka 6:38)
“ Hari umuntu utanga akwiragiza, yyamara akarushaho kunguka. Kandi hari uwimana birenza urugero, Ariko we bizamutera ubukene gusa. Umunyabuntu azabyibuha, Kandi uvomera abandi na we azavomerwa.. (Imigani 11:24-25)
Iyo umuntu agize umutima w'ubugugu aba yibuza imigisha.

Agaciro ka maturo dutanga ntigashingira ku bwinshi bwayo.

Yesu yicara yerekeye isanduku y'amaturo, areba abantu batura amakuta bayashyiramo, Abatunzi benshi bashyiramo menshi. Umupfakazi wari umukene araza atura amasenga abiri, ari yo kuta. Ahamagara abigishwa be arababwira ati “Ndababwira ukuri, y'uko uriya mupfakazi atuye byinshi kuruta ibyo abandi bose batuye, kuko bose batuye ibibasagutse, ariko we mu bukene bwe atuye icyo yari asigaranye, ari cyo yari atezeho amakiriro.”(Mariko 11:41-44)

Uyu mupfakazi Tumwigiraho ibintu 3 by'ingenzi:

1. Imana iha agaciro ituro ryawe ititaye uko abantu bakubona

Mu maso h'Imana, ubwinshi bw'amaturo utanga si byo biguhesha umugisha . Bibiliya yavuzeko hari abatunzi batanze byinshi ariko Yesu ashima ituro rito ry'umupfakazi kuko yatanze ibyo afite byonyine.

2. Impamvu iteye umuntu gutanga niyo ifite agaciro ku Mana

Yesu yitegereje abantu batura, kimwe na none Imana ituma dutura. Iyo utanze kugirango abantu bakubone , ituro ryawe rita agaciro ryakagize kuko Imana yibanda cyane ku buryo ituro ritanzwemo kurusha icyo utanze. Inkuru ya Kayini na Abeli nayo irabigaragaza neza (Itangiriro4:3-7)

3. Imana ntishakako wita ku cyo amaturo utanga akoreshwa

Umuntu yiba Imana iyo adatanze ituro.Imana yabwiye Abisirayeli kuzana ibyo kurya mu nzu yayo, kuko bari barinangiye umutima bakanga gutanga kimwe mu icumi. Hano wakibaza ngo ese Imana irarya ? Imana irya binyuze mu bantu bayo kandi ibyo utanze n'ishimwe ry'Imana kuko ibyo kurya by'Imana ni amashimwe y'abantu.

Nimuzane imigabane ya kimwe mu icumi ishyitse mubishyire mu bubiko, inzu yanjye ibemo ibyokurya. Ngaho nimubingeragereshe, ni ko Uwiteka Nyiringabo avuga, murebe ko ntazabagomororera imigomero yo mu ijuru, nkabasukaho umugisha mukabura aho muwukwiza (Malaki 3:8-10)

Amaturo ahabwa Imana, iyo utekereje ku mafaranga utanze n'icyo azakora bishobora kukugusha kugera ku rwego ucumura ntubone umugisha uturutse ku Mana. Ntabwo ari inshingano zawe kugena icyo amaturo atangwa mu rusengero agomba kumara kuko hari ababitorewe bitwa abatambyi kandi nibabikoresha nabi Imana izabibaryoza, kuko bizabazanira umuvumo.
Uyu mutego wo kugenzura amaturo umuntu atabishinzwe, satani ajya awutega abantu benshi bakibuza imigisha, bakabona imivumo, bagahorana inyatsi idashira.

Nubwo amaturo atangwa mu runsengero ariko ntabwo aba ahawe Pasiteri ahubwo uba uyahaye Imana. Gucunga nabi umutungo w'amaturo yatanzwe ntabwo byakabaye imbogamizi ku muntu uzi icyo gukora, ukore ukorera Imana mu mwanya wo gukorera abantu.

[email protected]

Amafunguro atuma ubwonko bw'umwana bukura neza

By Sophie Bakwiye

Abantu benshi bita cyane ku mezi ya mbere umwana akivuka, ariko ntibakomeze kumukurikirana ngo bamuhe amafunguro akuza ubwonko kugira ngo azakure afite ubuzima bwiza, kuko ibyo umwana arya bigira ingaruka ku myubakire n'isano yo gukura ku bwonko.

Twifashishije ikigo cy'Abanyamerika cyigisha ibijyanye no kwita ku bana(American Academy of Pediatrics (AAP) gitanga inama zitandukanye z'ibiryo bigira ingaruka nziza ku gukura ku bwonko bw'umwana mu minsi 1000 ya mbere.
Mu nama zatanzwe n'iki kigo , bagaragaje ko amafunguro arimo protein(intungamubiri), zinc , iron, folate, n' ibirimo amavuta make , ari ingenzi mu gutuma ubwonko bw'umwana bukura.Amafunguro atujuje izi ntungamubiri atuma umwana agira ikibazo cy'imikorere y'ubwonko.

Dr. Sarah Jane Schwarzenberg, umwarimu w'indwara z'abana muri kaminuza ya “University of Minnesota Masonic Children's Hospital” akaba n'umwe mubagize komite y'Abanyamerika yita ku mirire avuga ko amashereka akwiye guhabwa abana bakivuka kugeza ku mezi 6. Yakomeje avugako nyuma y'ayo mezi 6 amashereka aba atagitanga intungamubiri zikungahaye kuri iron na zinc kugira ngo umwana abashe gukura, bityo amashereka akaba akwiye kunganirwa n'aya mafunguro mugihe umubyeyi ashaka gukomeza konsa umwana we, cyangwa agatangira kugaburirwa indyo yuzuye ikungahaye ku birinda indwara(imboga n'imbuto), ibitera imbaraga(ibinyamafufu)n'ibyubaka umubiri(amafi, indagara,inyama,….).

Akomeza avugako ibiryo bya mbere bakwiye kugaburira umwana bikwiye kuba akungahaye kuri zinc na iron , inyama ziseye ,ibinyampeke(ingano ,uburo…) kuko byuzuyemo intungamubiri zikuza ubwonko.

Schwarzenberg yavuze ko umwana aba acyoroshye mu mezi make abanza ku buryo utamuha ibintu bikomeye.akomeza avuga ko ubwonko bw'umwana vuba vuba hagati y'umwaka 1 n'imyaka 2, ko ari ngombwa ku muha indyo yuzuyemo ubuzima.

Ubushakashatsi bwerekanye ko amafunguro uhaye umwana akiri muto ari ingenzi cyane mu kubaka ubwonko buzima. Ubushakashatsi bugaragazako aya mahirwe yo gutuma ubwonko bukura mu minsi 1000 ya mbere iyo agucitse, nta yandi mahirwe uba uzagira ngo ugaruke ubikore kandi yarakuze. Bakomeza bavuga ko amafunguro akungahaye kuri iron ari ingenzi mu kubaka ubwonko bugashobora gutekereza byihuse.

Aba bahanga bavugako aho kugaburira umwana ibiryo akunda, ko ahubwo ari ingenzi kugenzura niba ariye ibiryo birimo intungamubiri kuko bituma agira ubuzima bwiza.

www.health.com
[email protected]

Nyuma y'amarira menshi nawe Imana yagusetsa

By Niyondora Vedaste

Maze Eli aramusubiza ati : « Genda amahoro. Imana ya Isirayeli iguhe ibyo wayisabye.” 1Samweli 1:17

Uyu mubyeyi Hana yashyingiranywe na Erukana nk'uko n'abandi bashakana babaho bategereje umwana umwaka wa mbere urashira bakomeza kwihangana, ariko imyaka ibaye myinshi Erukana yishakira Penina kandi kubw'umugisha wa Penina arabyara binabera ingorane Hana kuko mukeba we byamuhesheje kujya amukina ku mubyimba.

Uko umwaka utashye yajyaga amucaho agiye gutamba ibitambo ajyanye n'umwana n'umugabo we ari nawe mugabo wa Hana, nawe tekereza nk'ukuntu yanyuraga ku irembo kwa Hana uburyo yakoreshaga uko ashoboye ngo Hana amenye ko Penina ahanyuze byarashobokaga ko hari n'iyindi myitwarire yagiraga ikakaye kugira ngo yumvishe Penina ko ari ingumba we atabyara!

Nyamara ni Imana ubwayo yabikoze imuziba inda ibishaka. Umwanditsi niwe wagize ati: “Ariko igira icyo yitumye ninde wabasha kuyivuguruza? Kandi icyo umutima wayo ukunze nicyo ikora.” Yobu 23:13

Rero mu bushobozi ububasha n'ubushake bwayo yashoboye kumuziba inda ariko nanone Imana ishimwe ko yari yarateguye umunsi wo kumuhoza amarira. Imana ishimwe ko mu marira menshi ya Hana mu bwihebe no gutekereza ko ahari azapfa nta kana, mu bukure no mu gahinda umuntu atarondora Imana yamusekeje nukuri ikamuha Samweli

Mwenedata hari igihe ugeramo ukabona ko ntacyo kuguhumuriza gihari, imfatiro zawe zikamera nk'izinyeganyejwe aho wakaboneye ihumure ukahahangayikira ariko ndagira ngo nguhe ihumure. Nyuma y'uburibwe bwa Hana habayeho guseka.
Mu bushobozi Imana ifite harimo no kukunezeza. Ijambo ry'Imana ritubwira ko atari ko bizaba kubategereza Uwiteka ko ntawe uzakorwa n'isono kereka abava mu masezerano nta mpamvu nibo zizakora. Zaburi 25:3

Icy'ingenzi ni ukuguma mu masezerano ukihangana ugategereza gutabarwa, birashoboka koko ko ntacyari kikiguhumuriza wari ugoswe n'ubwihebe ariko ni ukuri Imana yiteguye gukora ibirenze ibyo utekereza, reka kwiiheba wizere uzabona kugira neza kw'Imana kandi nawe izagusetsa.

M.Claire [email protected]

Hahirwa uwo ibya Yesu bitazagusha- Ev Ernest RUTAGUNGIRA

By Liliane Kaliza

"Hahirwa iwo ibyanjye bitazagusha” ubu ni ubutumwa Yesu Kristo yahaye Yohana umubatiza, ubwo yari mu nzu y'imbohe.

Yohana Umubatiza yitanze ku murimo w'Imana ku buryo bugaragarira buri wese, kandi yari inshuti ya Yesu, nyamara igihe cyo kugeragezwa kwe ashyizwe mu nzu y'imbohe, Yesu ntiyagira n'icyo akora ngo amufunguze, ahubwo amutuma ho ati “Nimugende mubwire Yohana ibyo mwumvise n'ibyo mubonye. Impumyi zirahumuka, ibirema biragenda, ababembe barakira, ibipfamatwi birumva, abapfuye barazurwa, abakene barabwirwa ubutumwa bwiza. Kandi hahirwa uwo ibyanjye bitazagusha.” Matayo 11:4-6.

Muri rusange abantu turemwe kimwe, tubabara kimwe, ndetse nta wifuza kubabazwa, gusa kuko turi mu isi ibigeragezo bijya bitugeraho, ibyatewe n'ibiza, ibyatewe n'imiterere y'ubuzima tubayeho cyangwa se ingaruka z'ibikorwa by'intoki zacu n'ibindi. Ibi bigeragezo rero hari n'ubwo biza byisukiranya, kimwe kitararangira hakaza ikindi gutyo gutyo, rimwe na rimwe twaba tuyobowe n'amarangamutima tugakeka ko uko kugeragezwa ari ibihano by'Imana, ndetse bamwe bakibwira ko uwubaha Imana cyangwa usenga atajya ageragezwa.

Ariko uko si ukuri, abakiranutsi n'abanyabyaha bose bibageraho ntawe Imana yigirizaho nkana kwa muganga ntihajyayo abakiranutsi gusa, gupfusha bireba bose, ubukene, ibihombo, komera rero kuko nta kigeragezo kibasha kutugeraho kitari rusange ku bantu, kandi Imana ni iyo kwizerwa ntabwo ijya yemera ko tugeragezwa ibirenze ibyo twakwihanganira, ikigeretse kuri icyo iyo ibonye dukomerewe iducira akanzu kugira ngo tubone uko tubasha kubyihanganira (1 Kor 10:13)

Tugaruke ku bantu bubaha Imana, iyo igihe cyo kugeragezwa cyageze ntabwo ubucuti dufitanye n'Imana muri icyo gihe butuma itwumvira ngo ikureho ibyo bigeragezo, ni nako Yohana yatekereje mu ijambo twahereyeho, yihamirizaga neza ko nta rubanza rubi afite imbere ya Yesu rwatuma amutererana, akamuheza mu nzu y'imbohe bituma atuma kuri Yesu ngo "Ese ni wowe ? cyangwa dutegereze undi ?" Ibi bishatse kuvuga ko atiyumvisha ukuntu Yesu uzi ubwitange bwe yamutererana bene ako kageni.

Icyatangaje abantu ni uko nyuma y'uko Yesu yakiriye ubwo butumwa bwa Yohana yamuhamirije ko mu babyawe n'abagore hatigeze kubaho umuntu uruta Yohana Umubatiza ariko ntiyigere amukura mu nzu y'imbohe, ahubwo yakomeje kwikorera umurimo wamuzanye, kugeza n'igihe Yohana yaciwe igihanga, umurimo w'Imana urakomeza. Bitwereka ko kugeragezwa kwacu bitajya bikanga Yesu na gato kuko aba azi impamvu.

Yohana yari ageze ku munsi mubi, ariko nta cyaha yari afite imbere y'Imana. Ndagira ngo nongere mbibutse ko inzira y'umubabaro yanyuzemo itari yasibama ndetse si nawe wayiharuye, mbere ye benshi bari barayinyuzemo ndetse na nyuma ye benshi mu bakiranutsi bakomeje kuyinyuramo. Iyo dusomye ijambo ry'Imana tubona abakiranutsi benshi bageragejwe kandi Imana igasa n'ibateye umugongo.

Yobu yarageragejwe ubwo Satani yamusabaga Imana ikamutanga, abana be bagapfa n'imitungo ikamushiraho, umubiri ukarwara ibibembwe. Ni yo Petero yanyuzemo kugera ubwo yabambwe incuri ku musaraba. Sitefano bamwicishije amabuye n'abandi...Bitandukanye na ya myumvire y'uko hageragezwa abanyabyaha, ahubwo Bibiliya yo yerekana ko ahubwo Abakiranutsi bo Satani ahora abapimisha amakuba n'ibyago byinshi (Zab 34:20).

Yesu rero atuma kuri Yohana ati "Hahirwa uwo ibyanjye bitazagusha." Nta kabuza inzira ijya mu ijuru izabonekamo inzara, uburwayi, gupfusha, gukena, gufungwa, kutitabwaho n'ababyeyi n'ibindi bibabaza umubiri ariko humura Yesu aragukunda. Umuririmbyi w'indirimbo ya 70 mu z'Agakiza yaravuze ngo "Reka gutinya ibizakubaho, Imana izakurinda. Reba ubushake bw'Imana gusa Imana izakurinda." Humura ntabwo Imana izakubabaza iteka ni ubihagararamo neza nyuma hari ingororano z'abanesheje.

Birashoboka ko usoma iyi nyigisho uri mu bigeragezo bigukomereye, ndetse wabuze uko ubyitwaramo, akazi wakoraga kahagaze, urageragezwa n'ab'akagombye kugukomeza cyangwa kugufasha uru rugendo, ariko icyo Imana igusaba ni uguhagarara udatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Satani we arashaka ko ucumura ku Mana, ngo ugaragarwe ho umugayo, ndakwinginga ngo wihangane kuko uzanesha, n'ubwo bitoroshye bene data, Imana yo iratubwira ngo mwemere ko ari iby'ibyishimo rwose nimugubwa gitumo n'ibibagerageza bitari bimwe, mumenye y'uko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana. Ariko mureke kwihangana gusohoze umurimo wako, mubone gutungana rwose mushyitse mutabuzeho na gato. Yakobo 1:2-4.

By Ernest RUTAGUNGIRA

Nuko, nuko mugaragu mwiza ukiranuka!( igice cya kabiri)

By Liliane Kaliza

Dushakashake kumenya Imana kurushaho n'ibyo ishima binyuze mu materaniro yera, kumva ijambo ry'Imana aho ryigishwa, kwiga bibiliya, gusenga kandi dushakisha uko Imana yaza mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Tuzirikane ko umwanya w'icyubahiro wose turiho ari ukubera Imana yo soko y'ibintu byose nkukoYakobo abivuga agira ati: “gutanga kose kwiza n'impano yose itunganye rwose nibyo biva mu ijuru, bimanuka bituruka kuri se w'umucyo udahinduka, cyangwa ngo agire igicucu cyo guhinduka” (Yakob 1:17).

Ntitugashake kumenyekana cyane, ahubwo tube nk'umusamariya, uwo niwe wagaragarije umuntu impuhwe nyuma y'uko ab'imbere bari bamutereranye (Luk 10:30–37). Dukore dukurikije ukuri kw'ijambo ry'Imana. “Tugomba kunezeza Imana kuruta kunezezaabantu” (Ibyak 5:29).

Mu mibereho yacu ya buri munsi turebe kuri Yesu kandi twige kwicisha bugufi kuruta ibindi byose twakwitekerereza ko bikwiriye gukorwa mu buryo twatekereza ko dukorera Imana.

Byose bihurira mu ijambo rimwe ngo “ ukunde Uwiteka n'umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda (Marik 12:30–31).

Bityo imbere y'intebe y'imanza ya Kristo, abagaragu beza kandi bakiranuka igihe cya none, bazabwirwa aya magambo ngo, “Nukonuko, mugaragu mwiza ukiranuka.”
Twese tumaranishanye imibabaro kubwirana aya magambo!

By BYIRINGIRO Jean Dominique

Kuki ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'akabuto ka sinapi?

By Sophie Bakwiye

Umwami Yesu yakoresheje akabuto ka sinapi ashaka ko abigishwa be bamenya ukuri .Yashakaga kwerekana icyarimwe ubwami bw'Imana icyo ari cyo n'ukwizera dukwiye kugira.

Imbuto za sinapi ni imbuto nto cyane. Zishobora kugira amabara atandukanye:Umuhondo umweru n'umukara bitewe n'urubuto wateye uko rwasaga. Izi mbuto zimera nko mu minsi 10 iyo zatewe ahantu heza.

Mu butumwa bwiza bwa Luka hagereranya ubwami bw'Imana n'akabuto ka sinapi:
“Nuko arabaza ati “Mbese ubwami bw'Imana bwagereranywa n'iki, cyangwa nabushushanya n'iki? Dore bugereranywa n'akabuto ka sinapi, umuntu yenze akakabiba mu murima we, kagakura kakaba igiti maze inyoni zo mu kirere zikarika ibyari mu mashami yacyo.”(Luka13:18-19)

Dushobora kwibwira icyo yashakaga gusobanura ku bwami bw'Imana:

Ugukwirakwira k'ubutumwa bwiza mu isi bwatangiriye ku ntumwa za Yesu.
Ugukura kw'itorero, aho ritangirana n'abantu bake bakwirakwiza ubutumwa bwiza , bikarangira abantu benshi bakijijwe.
Ugukura ku mukristo, utangirira igihe yakira imbuto y'ubutumwa bwiza bw'agakiza, agakura agasa na Kristo.

Nta n'umwe utangira ubuzima bw'ubukristo atunganye kandi yizeye agakiza.Twese dukeneye guca mu nzira yo kwiyeza , tugakura mu by'umwuka kugera igihe Yesu azazira.(Abafilipi1:6)

Kugira ukwizera kwavanaho imisozi

Yesu yakoresheje akabuto ka sinapi kugirango atwigishe ibyerekeye ukwizera. “Maze intumwa zibwira Umwami Yesu ziti “Twongerere kwizera.” Umwami ati “Mwagira kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, mwabwira uyu mukuyu muti ‘Randuka uterwe mu nyanja', na wo wabumvira.(Luka17:5-6)
Abakristo benshi ku isi hose ntibasobanukiwe ukwizera icyo ari cyo, ariko mu rwandiko rw'Abaheburayo hatubwira kwizera icyo ari cyo:
“Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi ni ko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri.”(Abaheburayo11:1)

Ukwizera kwerekanywe n'umuntu witwa Aburahamu:

“Aburahamu arahaguruka aragenda nk'uko Uwiteka yamutegetse….”(Itangiriro12:4)
“Nuko yizera Uwiteka, abimuhwaniriza no gukiranuka”(Itangiriro15:6)
“Ahubwo abonye isezerano ry'Imana ntiyashidikanishwa no kutizera, ahubwo akomezwa cyane no kwizera ahimbaza Imana, amenya neza yuko ibyo yasezeranije ibasha no kubisohoza.”(Abaroma4:20-21)
Kwizera ni ukwizera Imana, ntushidikanye kubyo yavuze n'ibyo utareba. Yesu yagize ati:
“Arabasubiza ati “Ni ukwizera kwanyu guke: ndababwira ukuri yuko mwaba mufite kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, mwabwira uyu musozi muti ‘Va hano ujye hirya' wahava, kandi ntakizabananira.(Matayo 17:20)

Ukwizera gutangirira kuri bike ariko kukagera kuri byinshi

Yesu yavuzeko ubwami bw'Imana ari nk'akabuto ka sinapi gatangira ari gato ariko iyo gakuze inyoni ziza kwarika mu mashami yako.
Abakristo bakuriye mu mwami Yesu bagaragaza icyubahiro cy'Imana.Bagaragara nk'urumuri mu mwijima, bakayobora abandi igikwiye bagendeye ku ijambo ry'Imana. Yesu yagize ati:
“Muri umucyo w'isi. Umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha. Nta bakongeza itabaza ngo baritwikirize intonga, ahubwo barishyira ku gitereko cyaryo rikamurikira abari mu nzu bose. Abe ari ko umucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu, kugira ngo babone imirimo yanyu myiza, bahereko bahimbaze So wo mu ijuru.”(Matayo5:14-16)

Nitugira ukwizera guhamye tuzaba mu mugabane w'abazaragwa ubwami bw'ijuru.

Sophie @agakiza.org

Indangagaciro 7 wakigira kuri Yozefu mu gihe cy'ubuzima bugoye

By Ismael KAYISHEMA

Waba wari wahura n'ingorane mu buzima bwawe? Wenda ukarengana, ukitabwaho nabi ? Ukajyanwa mu rubanza ubeshyerwa? Amakuba n'ibyago mu buzima ntibibura, ubuzima bugerageza kenshi kugukubita hasi ?Kenshi kunyura mu buzima burimo ibibazo byinshi ntitubiha agaciro kuko biba bibabaza ariko hari amasomo meza benshi batibandaho binyuze mu buzima bukakaye banyuramo.

Dore uko Yozefu yasubije bene se bagiye kumusaba imbabazi z'uko bamuhemukiye yarababwiye ati “Ku bwanyu mwari mushatse kungirira nabi, ariko Imana yo yashakaga kubizanisha ibyiza, kugira ngo isohoze ibi biriho none, ikize abantu benshi urupfu. None mwe gutinya, nzajya mbagaburirana n'abana banyu bato.” Arabahumuriza ababwira neza.”(Itangiriro 50:20-21)

Uburyo witwara mu bigeragezo nibwo bwerekana uwo uriwe, kandi bigaragaza umubano ufitanye n'Imana uko ungana. Ingorane uhura nazo zose zikwiye kuguha amahirwe yo kugaragaza uko uri mu Mana.
Mu Itangiriro ibice 37, hatubwirako Yozefu afite imyaka kumi n'irindwi yari umushumba aragirana na bene Zilupa na Biluha ba muka se, kuko se Yakobo yamukundaga kurusha abandi bana bose, yari yaramudodeshereje ikanzu ndende.

Yozefu yakunze kujya arota inzozi ze akazibwira bene se bituma bamwanga bagerageza kumwica ngo baburizemo inzozi ze, bashaka ku muta mu rwobo ariko umwe muri bene se ba Yozefu aburizamo uwo mugambi ubwo yabumvishagako kumugurisha n'Abanyegiputa aho kumwica.

Uwiteka yari kumwe na Yozefu

Yozefu yatekerezagako ibye birangiye, ariko Uwiteka yabanye mu rugendo yakoze, kuko Yozefu ageze muri Egiputa ku bw'ukuboko kw'Imana yaje guhinduka umugaragu kwa Potifari, arakundwa. Gusa Yozefu yaje kubeshyerwa n'umugore wa Potifari kuko Yozefu yanze ko baryamana bituma ajyanwa gufungwa.
Hano wakibaza impamvu Imana itatumye Yozefu areka kujyanwa mu nzu y'imbohe?
Kujyanwa mu nzu y'imbohe kwa Yozefu byari inzira yo kuzagera iBwami kuko yahuriyeyo n'abatware b'umwami bafungwanwa nawe, abasobanurira inzozi zirasohora, Uwiteka akomeza kubana nawe.

Ibigeragezo nibiza, ntuzajyee ubyitaho nk'ibije kugusenya ahubwo jya ubiha umwanya nk'umwarimu. Ujye ureba uko ibyiringiro byawe bihagaze kugirango urusheho kugaragaza ukwihangana. Gira gukomeza kumaramaza, uzaguka kugera kukigero gishyitse. Imana igushaka nk'umuntu wayo watojwe.
“Bene Data, mwemere ko ari iby'ibyishimo rwose nimugubwa gitumo n'ibibagerageza bitari bimwe, mumenye yuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana. Ariko mureke kwihangana gusohoze umurimo wako, mubone gutungana rwose mushyitse mutabuzeho na gato.” (Yakobo 1:2–4)

Nyuma y'imyaka ibiri bamwe bafunganwe ya Yozefu bafunguwe, n'ubwo umwe yavuye mu nzu y'imbohe akicwa nk'uko bari babisobanuriwe, umwe nawe akomeza imirimo ye ibwami. Kuko ukuboko k'Uwiteka kwari kuri Yozefu, Umwami yaje kurota inzozi habura uzisobanura mu bapfumu no mubakonikoni ariko Yozefu arazisobanura, Bitumwa umwami Farawo amukunda amugira umuntu ukomeye ibwami:

Iyo nama inezeza Farawo n'abagaragu be bose. Farawo abaza abagaragu be ati “Tuzabona hehe umuntu umeze nk'uyu, urimo umwuka w'Imana?” Farawo abwira Yosefu ati “Kuko Imana ikweretse ibyo byose nta wundi munyabwenge w'umuhanga muhwanye, nguhaye gutwara urugo rwanjye kandi abantu banjye bose bazumvire icyo utegetse, ku ntebe yanjye y'ubwami yonyine nzagusumba.” Farawo abwira Yosefu ati “Dore nkweguriye igihugu cya Egiputa cyose.” Farawo yiyambura impeta iriho ikimenyetso yo ku rutoki rwe ayambika Yosefu ku rutoki, amwambika imyenda y'ibitare byiza, amwambika n'umukufi w'izahabu mu ijosi” (Itangiriro 41:37)

Kubera ubwenge bwa Yozefu yagiye arokora abantu benshi. Si muri Egiputa gusa kuko yarokoye bene se mu gihe cy'inzara ikomeye.
Mu byago no mu bakuba bitandukanye Yozefu yahuye nabyo, yagaragaje ubunyangamugayo, ubupfura, ubutwari, imirimo ye yose yagaragazaga icyizere afitiye Imana.

Ni ayahe masomo twigira ku buzima bwa Yozefu ?

1. Imigambi y'Imana isumbye kure uko dutekereza
2. Imana iha umugisha umuntu wese wamaramaje kuyikurikira
3. Umubabaro ku bantu b'Imana si mubi buri gihe! Imana ishobora gukoresha umubabaro wawe ishaka gusohoza umugambi mwiza
4. Imana iha agaciro ukwihangana no gutegerereza mu byago
5. Haranira kuba inyangamugayo
6. Umuntu w'Imana wese arangwa iteka no kubabarira n'ubwo bigoye
7. Bigira agaciro iyo wirinze mu mibereho yawe.

Nubwo waba ubabaye aka kanya ariko girira Imana icyizere kuko hari ibyo yakoze

[email protected]

Gusengana Umwete / Pastor Habyarimana Desire

By Ismael KAYISHEMA

Nta mpano yo gusenga ibaho, gusenga ni itegeko. Ahantu hose muri bibiliya uzasoma ijambo gusenga usanga ari itegeko: Musengane umwete, musenge ubudasiba, musenge mu buryo bwose bwo gusenga. Amasengesho ni kimwe mu bigomba kuba bigize ubuzima bwacu, abantu bose bageze ku bintu bitangaje muri bibiliya ni abantu basenganye umwete ariko muri iki gihe gusenga sibyo abantu bashyizeho umwete.

Mu gitabo cya Yakobo 5:16-17 haravugango ”Mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane, kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi, iyo asenganye umwete. Dore Eliya yari umuntu umeze nkatwe asaba cyane ko imvura itagwa, imvura imara imyaka itatu n'amezi atandatu itagwa. Arongera arasenga, nuko ijuru rigusha imvura, ubutaka bumeza imyaka yabwo.”

Ese mu masaha yawe makumyabiri n'ane Yesu umuhaho angahe ? Ese uyakoresha ute? Ni ryari ugirana ubusabane n'Imana? Nta handi muzasabanira atari mu gusenga. Ni yo mpamvu dukwiye gusengana umwete. Bibiliya iduha urugero, Yesu yirirwaga yigisha abantu ariko buri joro akarara asenga, akambara imbaraga azakoresha bukeye. Satani turwana nawe ni umurezi we ntahwema ariko twe tuba turangaye dusengana ubunebwe. Birababaje kubona umuntu ashobora kureba filime amasaha abiri ariko yajya gusenga akavugango reka dusenge muri make ngo turananiwe, ibintu byose bitagira umumaro wabiboneye umwanya ariko gusenga ho uhageze usenga muri make ! gusenga bigira umumaro iyo umuntu asenganye umwete, umwete wawunganya iki mu gusenga?

Hari umuntu ushobora gutangira isengesho ntabone amagambo yo kuvuga nyamara bavuga : ibirayi byazamutse, izuba ryavuye, ibintu bitagenda aravuga agafashwa cyane nyamara gusengana umwete byaramunaniye.

Nidusengana umwete tuzabona impinduka kandi ibyo gusengera birahari: Wasengera urubyiruko rumeze nabi mu biyobya bwenge, wasengera abana bato batazajya mu busambanyi, wasengeye abarwayi. wasengera igihugu kikagira umugisha, ugasengera umurimo w'Imana ukaguka, Bibiliya iravuga ngo musengere abategetsi kugirango ni babona amahoro namwe mubone amahoro, Imana ijye ibafasha mu gufata ibyemezo, erega abanyamasengesho nibo batuma igihugu kigira umugisha.
Iyo abantu basenze imvura igwira igihe, Imana ikuraho impanuka , indwara z'ibyorezo, imyuka mibi irahunga, nta bagore n'abagabo bicana. Iyo abantu basenze habaho impinduka ariko iyo abantu badasenga ibyaha biriyongera. Hari ikintu kibabaje ni uko amatorero n'imiryango ya gikristo bivuka ariko ibyaha bigakomeza kwiyongera kandi wareba ibyo byaha ugasanga no mu matorero niho biri, biterwa nuko abantu basenga ariko ntibihane.

Umwete wawe uranga iki ? Ibyo ufitiye umwete ni ibiki ? Wasanga ari ubuzima buri hanze aha, yego ubuzima bwaba bukomeye ariko ntibukwiye kukubuza umwete wo gusenga. Niba utamara iminsi itatu wicaye usenga, sengera mu modoka ugenda, sengera mu muhanda, senga uri mu kazi , ntukareke gusenga kuko gusenga bigira umumaro iyo umuntu asenganye umwete. Impamvu gusenga kwawe kutatanze umusarruro wabuze umwete mu gusenga. Abantu bose basenganye umwete bafite amahoro mu mutima banyuzwe nuko Imana ibagize kandi bagirirwa neza n'Imana mu buzima bwabo bwa buri munsi. Wacitse intege: byashobokako waba warakomerekeye mu rusengero, byashobokako waba waratinze gusubizwa, hari ibintu byagenze uko utabyifuzaga bituma ucika intege.

Imbuto ziva mu gusengana umwete

Bibiliya iravuga ngo Eliya yari umuntu umeze nka twe asabako imvura itagwa imara imyaka itatu n'amezi atandatu itagwa, arongera arasenga imvura iragwa.

Eliya yabayeho mu gihe hari akavuyo kari mu matorero nk'akariho muri iyi minsi. Eliya yabayeho mu gihe Ahabu yari amaze kurongora Yezebeli umunyamahangakazi, aza azanye imana z'inyamahanga muri isirayeli, abatambyi bo munzu y'Imana baravangirwa. Iyo bashakagako imvura igwa basengaga imana ya Yezebeli.Eliya areba urwo ruvange, Eiya aravugango ntabanje kubivuganaho n'Imana reka mpagarike iyi mvura, muzamenyako Imana ya Yezebeli idatanga imvura, ahita ayihagarika Imana iramushyigikira. Ikindi gihe ajya kwiyereka Ahabu aramubwirango ni wowe wateje Isirayeli akaga, Eliya aramusubizango ntabwo arinjye ahubwo ni ubusambanyi busigaye buri mu bwami bwawe,aramubwira ati” tuzamuke ku musozi wa Karumeli, icyo gihe umwami yari afite abahanuzi bamuhanurira ibinyoma Magana inani na mirongo itanu(850).

Abahanuzi b'ubu birirwa bavuga ngo Imana iguhaye umugisha ikujyanye I Burayi, igutuje Nyarutarama, Imana irakuzamuye mu ntera ariko hano wakibaza iyo Mana izamura umuntu mu ntera ntimukize ubusambanyi , ntimukize kubeshya, iyo Mana izamura umuntu mu ntera abanje kugambanira uwo bakorana, akamubeshyera ibinyoma, abanje kuriganya imisoro. Ibaze iyo Mana ibanza kuzamura umuntu mu ntera ikamuha ibishira aho kumuha ubugingo buhoraho iyo ni Imana yo mu ijuru ?

Ahabu yari afite abahanuzi nkabo 850 bazamuka ku musozi karumeli, Eliya aravugango nimwe benshi Imana iribusubirishe umuriro niyo Mana. Bubaka igicaniro bahamagara imana yabo ntiyaza kugera kurwego rwo kwikebesha inzembe ngo ibabone ariko ntiyazana umuriro ariko Eliya kuko yari umuntu ukijijwe w'Imana usengana umwete we yabanje kubaka igicaniro, asukaho amazi ntiyavuga amagambo meshi aravuga ngo Mana uyu munsi bigaragare ko uri Imana ya Isirayeli, bigaragare ko ndi umugaragu wawe, uwo mwanya umuriro uherako uva mu ijuru utwika amabuye n'amazi n'igitambo ijuru riratumuka uhereye ku mwami Ahabu na b'abahanuzi bose baherako baca bugufi, barunama Eliya aravuga ngo abo bahanuzi bose mubicishe inkota.

Mwa bahanuzi mwe mwitonde niba mudahanurira abantu ibituma bihana ibyaha no kubyatura muzarushaho kugirana ikibazo n'Imana.

Bimwe mubituma Imana idakora mu buzima bwanyu ni uko hari ibyo mwagiriye umwe kurusha gusenga no gukiranuka no kwihana.

[email protected]

Kuki Imana yemera ko abantu bayo barenganywa?

By Sophie Bakwiye

Kugira Imana nziza nk'umubyeyi wacu ntibivuzeko tudahura n'ibikomeye cyangwa izindi ngorane zitandukanye. Kugira insinzi twaboneye muri Kristo Umwami wacu n'Umukiza ntibisobanuyeko tutazagira ikibazo duhura nacyo. Kugira Mwuka wera w'Imana twahawe muri Kristo ntibisobanuye ko ubuzima buzatworohera, maze tukagubwa neza, tutazigera duhura n'akarengane.

Umwami Yesu yagize ati:

“Ab'isi nibabanga, mumenye ko babanje kunyanga batarabanga. Iyo muba ab'isi, ab'isi baba babakunze. Ariko kuko mutari ab'isi, ahubwo nabatoranyije mu b'isi, ni cyo gituma ab'isi babanga. Mwibuke ijambo nababwiye nti ‘Umugaragu ntaruta shebuja.' Niba bandenganyije namwe bazabarenganya, niba bitondeye ijambo ryanjye, n'iryanyu na ryo bazaryitondera.”(Yohana15:18-20)
Ariko se ni kuki Imana yacu nziza kandi idukunda yemerako abantu bayo barenganywa ? Kuki yemerako abantu bizera bageragezwa?

Iyo tugeze mu bikomeye n'ubuzima butubabaza , abenshi muri twe dutangira kunanirwa kwiyumvisha impamvu Imana yemera ko bitubaho. Iyo dukoreye ibintu byiza bagenzi bacu , bakatwitura kutujugunya no kudukomeretsa, tukumva turihebye. Iyo tudakoze ibintu byiza, ariko tukabona kurenganywa no kudafatwa neza n'abantu dutangira gutekerezako Imana ari ingome cyangwa ko yaturetse.

Mbere na mbere dukwiye gutekerezako tuba mu isi yandujwe n'icyaha. Icya 2 dukwiye kumvako abantu bandujwe n'icyaha, badatunganye, bityo rero bashobora kutubabaza, kutugirira nabi, no kudukomeretsa kuko icyaha cyatwokamye. Icya 3, ibi byose biba bivuzeko twe nk'abana b'Imana dukwiye guhinduka tukagira isura n'imimerere y'Umwami wacu Yesu Kristo.
“Kandi tuzi yuko ku bakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza, ari bo bahamagawe nk'uko yabigambiriye, kuko abo yamenye kera yabatoranirije kera gushushanywa n'ishusho y'Umwana wayo, kugira ngo abe imfura muri bene se benshi.”(Abaroma8:28-29)

Ntakibazo rero ku nabi yose tugirirwa, kandi Imana izabasha gucira akanzu abantu bayo , kugira ngo babashe kwihanganira ibibagerageza.

“Nta kigeragezo kibasha kubageraho kitari urusange mu bantu, kandi Imana ni iyo kwizerwa kuko itazabakundira kugeragezwa ibiruta ibyo mushobora, ahubwo hamwe n'ikibagerageza izabacira akanzu, kugira ngo mubone uko mubasha kucyihanganira.”(1Abakorinto10:13)

Imana yavuzeko ingorane duhura nazo zitazatubera nyinshi kuko:

“Dore ni jye urema umucuzi uvugutira umuriro w'amakara agakuramo icyuma akoresha umurimo we, kandi umurimbuzi namuremeye kurimbura. Ariko nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira icyo igutwara, kandi ururimi rwose ruzaguhagurukira kukuburanya uzarutsinda. Ibyo ni byo murage w'abagaragu b'Uwiteka, kandi uko ni ko gukiranuka kwabo guturuka aho ndi.” Ni ko Uwiteka avuga.”(Yesaya54:16-17)

Bityo Imana yemerako akarengane kabaho kuko ishaka ko tuba nka Yesu Kristo.
Nshuti , Imana yadusezeranije ko itazatureka.Dukwiye kuyiringira buri gihe dukora ibikwiriye. Imana iradukunda kandi ntizadusiga cyangwa ngo iduhāne.(Abaheburayo13:5)

Sophie @agakiza.org

Gusenga/ Pastor Desire Habyarimana

By Ismael KAYISHEMA

Kugirango Imana idukoreshe ni uko ibanza kutwubaka imbere, ikubaka mu mwuka wacu, ikubaka amarangamutima no mu buryo bufatika. Nehemiya yari afite umutwaro atawutewe n'inzara ntabwo yari ashonje kuko yari afite akazi gakomeye ibwami, ariko yagize umutwaro w' igihugu cyabo kuko cyari cyarasenyutse ajya gusana inkike. Nehemiya yari umunyamasengesho. Rimwe yashyiriye umwami vino kuko yari umuziritsi ariko ayijyana afite umubabaro mwinshi kuko yari yumvise amakuru mabi yuko I Yerusaremu hasenyutse, hahiye. Umwami amubonye aramubwirango ndareba Nehemiya urababaye kandi ndabiziko utarwaye, mu byukuri gushyira umwami vino umeze utyo byanganaga no gupfa bahitaga bakwica, ariko Nehemiya asaba akanya aragenda ariherera arasenga kugirango azabone icyo avugana n'umwami .Bibiliya iravugango kubwo gusenga ukuboko kwiza kw'Imana kuba ku buzima bwe, umwami amuha ibyo yasabye byose kubw'ukuboko kwiza kw'Imana kwari ku buzima bwe.

Mu gitabo cya Yakobo 5:16-17 haravugango ”Mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane, kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi, iyo asenganye umwete. 17 Dore Eliya yari umuntu umeze nkatwe asaba cyane ko imvura itagwa, imvura imara imyaka itatu n'amezi atandatu itagwa. 18 Arongera arasenga, nuko ijuru rigusha imvura, ubutaka bumeza imyaka yabwo.”

Bibiliya iravuze ngo mwaturirane ibyaha byanyu kugirango mukizwe, muri iki gihugu abantu barasenga, abakrisito ni nka mirongwinani na gatanu ku ijana (85%) ariko hari ikintu abantu bibagirwa , bibagirwako gusenga bigira inzitizi ariko gusenga watuye ibyaha bituma isengesho ritagira inzitizi. Iyo usenga uri umunyabyaha Imana ntishobora kukumva bene ayo masengesho Imana iyita urusaku. Gusenga kutakubujije kwiba, gusenga kutakubujije gusambana, gusenga kutakubujije kwangana, gusenga kutatumye ushobora gusaba imbabazi uwo wahemukiye uko si ugusenga.

Muri iki gihugu abantu barasenga .Abantu basenga iminsi mirongo ine, abandi makumyabiri n'umwe, irindwi , itatu, umwe abandi bagasenga ayo kunzenguruka mu muhanda, abandi bagasengera n'ahatemewe. Ariko ikibazo dusenga twihannye? Uziko abantu basenga badahinduka, uziko abantu basenga bakagumana ibyaha, Yesu yigeze abivuga ‘nujya gutura ukibukako hari icyo upfa na mugenzi wawe siga ituro ubanze ugende wikiranure nawe hanyuma ubone kujya gusenga wakuyeho inzitizi. Impamvu nyinshi amasengesho adasubizwa ni uko aba afite inzitizi. Gusenga kwari gukwiye kubanza guhindura ubuzima bwacu tukabanza tukezwa. Kuba twuzura insengero ku cyumweru si cyo Imana iha agaciro, nubwo wasenga iminota itatu ariko wabanje kwihana.

Akenshi hari ubwo iyo dusenga tuba dukeneye igisubizo kiza kivuye ku Mana hari n'abifashisha abahanuzi kugirango bumve ibyo Imana ibabwira cyangwa babarondore ariko mbere yuko Imana ikurondora nawe ubwawe uriyizi. Usanga umuntu akuramo inda akajya mu masengesho y'iminsi 21 na 40 atatuye agategereza 8 umugisha kandi afite amaraso ku biganza cyangwa umugabo utunze abagore barenze umwe , nawe ugasanga asenga amasengesho y'iminsi myinshi ategereje 78mugisha w'Imana, usanga abantu bakorana umurimo w'Imana ibyaha bikomeye ababeshyera abandi, abasebebanya, abaroga, abagambanira abandi ngo babasimbure mu myanya y'icyubahiro,…

Mu gitabo cya Mika hatanga igisubizo neza ku bantu basenga batihanye “Mbese nditwara ku Uwiteka, ngapfukamira Imana isumba byose nyituye iki? Nayitwaraho njyanye ibitambo byoswa n'inyana zimaze umwaka? Aho Uwiteka yakwemera amapfizi y'intama ibihumbi, cyangwa imigezi y'amavuta ya elayo inzovu? Ese natanga imfura yanjye ku gicumuro cyanjye, imbuto y'umubiri wanjye nkayihonga ku cyaha cy'ubugingo bwanjye? Yewe mwana w'umuntu we, yakweretse icyiza icyo ari cyo. Icyo Uwiteka agushakaho ni iki? Ni ugukora ibyo gukiranuka no gukunda kubabarira, no kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi.” (Mika 6:6-8)

Hari abantu bakora ibyaha bagahita baza gutura menshi cyangwa bagashaka uko baba inshuti na pasiteri, agatangira kwitwara neza ntabwo ibyaha bikurwaho niyo mpamvu, n'ubwo wagura ibyuma by'amakorari yose yo mu Rwanda, n'ubwo wakubaka insengero nyinshi.

Icyaha gikurwaho no kucyatura, utihannye ntabwo wababarirwa. Umugabo umwe yakoze icyaha cy'ubusambanyi ari mu giturage ahita avayo aza mu mujyi hashira imyaka icumi aracuruza arakira akora imirimo y'Imana ikomeye mu rusengero baranamuzamura mu ntera nyuma y'iyo myaka icumi Imana iramubwira ngo nasubire iwabo, ageze iwabo ajya inyuma mu rutoki rw'iwabo harimo ibuye, Imana iramubwira ngo iri buye ntiwarisize hano undi ati ye, ntihashize imya icumi ati ye, hari akantu ubona kavuyeho riracyari kwa kundi, Imana iramubwirango ni nako icyaha cy'ubusambanyi wakoze gihora imbere yanjye.

Abantu bakora ibyaha bikomeye bakabisengana, bakabihimbazanya, bakabiryana igaburo ryera, babibana abashumba, bakaba abapotre, bakaba ababishopu bikazageza igihe babimenyereye bakiha amahoro bagakorera Imana ariko nta bugingo buhoraho.

Isengesho Imana yumva ni iry'abakiranutsi kuko Imana imurinda nk'imbone y'ijisho, Imana ibitaho ni abantu Imana iha agaciro, umuntu umwe yigeze gutanga urugero: inkoko iyo uyitunze, uyigaburira, igaturaga amagi yayo ikabona imishwi rimwe ukazibeshya ugakandagira umushwi w'inkoko, ihita iza yarakaye ikazana inzara ishaka kugukuramo amaso, ikakubwirango ibigori wampaga ubyihorere n'aho wandyamishaga uhihore ariko ntukankandagirire abana.
Niba inkoko itabara abana bayo nutaka uri umukiranutsi Imana izabura kukumva ? Niba Yesu akubonaho amaraso ye Imana izakurangarana ? Isengesho ry'umukiranutsi rigira umumaro mwinshi. Bibiliya yuzuye abantu benshi cyane basenze Imana bakiranutse Imana irabatabara. Daniyeli bashatse kumugaburira intare zimaze gatatu zitarya ariko kuko yari umukiranutsi Imana iramutabara. Twavuga na Esiteri wateguye amasengesho ajya ibwami bamutunga inkoni y'izahabu.

Hari inyigisho z'ubuyobe zivugako hari ubuntu busaga: Iyo umuntu yakijijwe naho yakiba, akica, akabeshya , agasambana ngo ibyaha Imana yarangije kubibabarira, yabibabariye rimwe gusa, izo nyigisho ni ubuyobe kuko iyi nzira isaba kwezwa kwa buri munsi. Yesu yaravuzengo kuva kera ubwami bw'Imana buratwaranirwa intwarane zibugishamo imbaraga. Mu byahishuwe haravugango hahirwa abamesera ibishura byabo mu maraso y'umwana w'intama nibo bazemerwa kwinjira mu rurembo Siyoni . Ikibazo si ukwandura ahubwo ikibazo ni ukutamesa.

Amaraso ya Yesu arahari atweze buri munsi kandi yeza uwemeye kwihana.

[email protected]

Humura Uwiteka ni we uturwanira intambara/ Ev Fred Businge

By Ismael KAYISHEMA

N'ubundi Imana irarwana ikanesha kandi mu buryo butandukanye n'ubwo abantu bibwira. Iratabara kandi itabarukana intsinzi, bibiliya itubwira zimwe mu ntambara yagiye irwaniririmo abantu mu ntwaro zayo zidasanzwe zimenyerewe mu ntambara zo mu isi. Imana hari aho yagiye ihushanya n'ibitekerezo byarwanyaga ubwoko bwayo, igateza ababisha bayo kwicana, hari aho yasabye Abisirayeli kunzenguruka baririmba gusa Yeriko irariduka, hari aho yasabye gukomanga ibibindi no kuvuza amakondera no kwitwaza imuri byonyine bigatuma ababisha bahunga bakanapfa.

Uwiteka ni intwari mu ntambara,Uwiteka ni ryo zina rye.( Kuv 15:3)

Enda ingabo nto n'inini uhagurukire ku ntababara(Zab 35:1-14)
Ibihe uyu mwanditsi yarimo byari ibihe bikomeye, nawe ugereranye ni bihe urimo uyu munsi Imana itugirire neza. Yari agoswe n'abanzi. Wowe iyo usubije amaso inyuma usanga ugoswe n'abakunzi cg abanzi,nawe barahari?
Ariko amaze kubona ko agoswe n'abanzi, Asaba Uwiteka! Ntiyasabye umwana w'umuntu, Asaba Uwiteka ku mutabara, yitwaje intwaro zariho icyo gihe.

Uwiteka n'umurwanyi w'umunyamaboko. Atubera maso akarwana n'ibiturwanya, akaba imbere muri twe ari ku rugamba rwo kwemeza imitima yacu ko ari muri we gukira kwacu guturuka.
Kandi ushingure icumu mu ntagara wimire abangenza,Ubwire umutima wanjye uti “Ni jye gakiza kawe.”
Abagabo b'ibinyoma barahaguruka(Zab 35:3)

Abagabo b'ibinyoma barahaguruka,Bakandega ibyo ntazi bakabimbaza(Zab 35:11).

Dawidi yababajwe n'abahagurutswa no kumurega ibyo atagizemo uruhare

“Ibyiza nabagiriye bakabyitura ibibi,Bikampindura nk'impfusha.Ariko jyeweho iyo barwaraga nambaraga ibigunira,Nkababarisha ubugingo bwanjye kwiyiriza ubusa,Ngasenga ncuritse umutwe mu gituza.Nkamera nk'aho ari incuti yanjye,cyangwa mwene data urwaye,Nkiyunamira nkambara ibyo kwirabura nk'uborogera nyina.”( Zab 35:12-14)
Waba se ufite abakurwanya muri iki gihe, kandi wumva nta mpamvu bafite?
Cyangwa uwo wagiriye neza uyu munsi akaba yarakwituye inabi? Aba bose bababaza umutima. Ariko nta kindi kibadukiza, usibye kumenya ko hari Malayika ubamba amahema yo kutugota.

Marayika w'Uwiteka abambisha amahema yo kugota abamwubaha,Akabakiza.
Ni na we umenya uko abagenza akanabatwirukanaho(Zab 34:8)
Mu gitabo cy'ibyahishuwe 3:9-12 haragira hati “ Dore nguhaye bamwe bo mu isinagogi ya Satani biyita Abayuda nyamara atari bo, ahubwo ari abanyabinyoma. Dore nzabahata kuza bikubite imbere y'ibirenge byawe, bamenye yuko nagukunze. Kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye, nanjye nzakurinda igihe cyo kugerageza kigiye kuza mu bihugu byose kugerageza abari mu isi. Ndaza vuba, komeza ibyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe.'

“Unesha nzamugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanjye kandi ntazasohoka ukundi, nanjye nzamwandikaho izina ry'Imana yanjye n'iry'ururembo rw'Imana yanjye ari rwo Yerusalemu nshya, izamanuka iva mu ijuru iturutse ku Mana yanjye, kandi nzamwandikaho izina ryanjye rishya.”

Imana ntabwo irwana nk'uko ab'isi babitekereza, icy'ingenzi ni ukwizera imbaraga zayo zikomeye. Imana iyo ishimye umutima w'umuntu ibana nawe.
[email protected]

KUGIRA INTEGO MU BUZIMA /Ev. François NTAKIRUTIMANA

By Sophie Bakwiye

Kubaho ufite Intego ni bwo buryo bwonyine bwo kugira ubuzima nyabuzima.
Muri iki gihe tugezemo usanga abantu dukora ibintu ariko nta ntego dufite ko icyo dukora kizatubyarira inyungu.
Nifuje ko twaganira kuri uno mukobwa w'umwami Herode. Yagize igitekerezo cyiza ariko nta ntego yari afite mu buzima bwe . (Mariko 6:14-29 )

Ibintu 4 byadufasha muri iki gihe cya none:

1.Intego mu buzima

Kumenya intego y'ubuzima bwawe bibuha agaciro. Akaga gakomeye gashobora kugwirira umuntu si ugupfa, ni ukubaho ufite ubuzima butagira aho bukuganisha.
Niba wajyaga wumva uraho gusa utagira ibyiringiro, tangira uhindure imyumvire yawe utangire kugira intego mu buzima bwawe , iyo ntego izagutera ibyiringiro.

Reka turebere hamwe kuri uno mukobwa wa Herode iyo udafite intego y'ubuzima isobanutse nta shingiro uba ufite .Guhitamo kubera nta ntego yari afite byamuteye gukora amakosa akomeye mu buzima n'ubwo yari yabyinnye kandi neza cyane ku buryo bikora ku mutima w'abamurebaga yahawe amahirwe arayatakaza kubera nta ntego yari afite muri we.

2. Umujyanama mwiza

Mu buzima bwa none abantu babaye banyamwigendaho nta mujyanama bagira, bakora ibintu uko babyumva cg bakagira abajyanama babi bitewe n'uko nta ntego bafite mu buzima.
Iyo urebye muri bibiliya uhasanga inkuru nyinshi z'abantu bagiye bagira abajyanama babi kandi bagakurikiza inama mbi:

Amunoni yagiriwe inama mbi yo gufata mushiki we. ( 2Samweli 13:3-5) Iyo ufite incuti mbi inama ikugira iba ari mbi.

Umwami Rehobowamu yanze inama yagiriwe n' abasaza, ahubwo ajya inama n'abasore babyirukanye na we.(1Abami12:8-12)

Ariko kugira incuti nziza ikakubera umujyanama ntako bisa .Dawidi na Yonatani yamubereye umujyana mwiza ku buryo hari igihe umwami Sawuli yabaga ari bwice Dawidi , Yonatani akaba yabimumbwiye agahunga.
Baca umugani ngo “mbwira uwo mugendana nkubwire uwo uri we”. Ni ukuvuga iyo ugendana n'abantu babi uba mubi, wagendana b'abeza ukaba mwiza .
Herodiya yari umujyanama mubi kuko yari afite intego mbi yo kwica Yohana kandi iyo aza kugira uriya mukobwa we inama nziza byari gutuma ubuzima bw'umukobwa we buba bwiza akazabasha kugira intego mubuzima bwe.

3. Kudatinya amaso y'abantu kubwo gukora neza

Aha umwami Herode yakoze amafuti mabi cyane ajya akorwa n'abantu benshi. Yakobo yaravuze ngo “Uzi gukora neza ntabikore bimubere icyaha”. Mu nkuru twasomye Yohana yari umujyanama w'umwami umurongo 19 ariko kubera gutinya amaso y'abantu no gukunda icyubahiro bituma yemera ko Yohana acirwa igihanga. Herode yari afite ubushobozi bwo gukiza Yohana ariko kubera gutinya amaso yabantu Yohana arapfa .

Umwami Dariyo nawe yari afite ubushobozi bwo kuba yakiza Daniel ariko kubera amategeko y'Abamedi atuma agira ubwoba birangira umujyanama we agiye mu rwobo rw'intare ndetse n' umwami Pilato yari yabwiwe n'umugore we ibya Yesu ariko kubera gutinya abantu yemera ko Yesu apfa kandi yari yabonye ko ari umukiranutsi.
Aha nawe wakwisuzuma mu buzima bwawe hari igihe wanga gukora neza kandi ubizi kugira ngo ushimishe abantu.

4. Hari abantu biteguye gukoresha imbaraga zacu kugira ngo bagere ku ntego zabo

Aha Herodiya yari yarabuze uburyo yica Yohana mu ntego mbi yari afite yo kwica Yohana, ariko kubera uno mukobwa we nta ntego yari afite byatumye Mama we yigerera ku ntego yari afite.

Usanga umuntu ahagurutse iwe wamubaza uti ugiyehe? Ati sinzi aho ngiye, ukaba umukoresheje ingendo zawe wateguye agataha ananiwe ariko nta kintu mu buzima bwe yari afite yateguye.
Ubu buzima burababaza ariko Imana iturinde kubaho ubuzima budafite intego, aho usanga umuntu afite 20.000 adafitiye intego umuntu ufite gahunda agahita aza akayagutira ukayamuha akayakoresha gahunda yayapangiye maze wowe ugasigariraho kuburyo no kukwishyura bikugora. Mana Dufashe kugira ubuzima bufite intego.

Agakuru: Umusore umwe wari mu kigero cy'imyaka 20 yaranditse ati “ Numva ntacyo mvuze kuko maze igihe ndwanira kureba ko nagira icyo mba cyo. Ikibabaje nuko ntazi ni cyo nshaka kuba cyo ubu mbona bucya bukira. Nizera ko umunsi umwe nzahishurirwa intego y'ubuzima bwanjye aribwo nzatangira kumva ndiho by'ukuri .

Dore igitanga umunezero mu buzima ni ukumva imbaraga zawe zikurimo ukazikoresha ikintu gifite umumaro ukumva urimo guhindura ibintu.

Franç[email protected]

Abakobwa baganirijwe ku byo bakwiye kwibandaho igihe bahitamo uwo bazabana

By Sophie Bakwiye

Aha baribarangije kuganirizwa, barimo bafata ifoto hamwe n'ababyeyi babahuguye

Kuri uyu wa gatandatu tariki ya 10 Werurwe 2018 ku biro by' Umuryango wo Gushaka no Gukiza Icyazimiye (SSHM) mu Gatenga, habereye ihuriro ry'abakobwa baganirizwaga kubyo bakwiye kwitaho mu gihe bagiye guhitamo uwo bazabana, kugirango bazagire urugo rwiza.

MUSABYEYEZU Justine ni umwe mu babyeyi baganirije uru rubyiruko uburyo bakwiye guhitamo neza kugira ngo hatazabaho kwicuza igihe bazaba bageze mu ngo zabo.
Yavuzeko guhitamo ari ibintu bikomeye kandi bishobora bigira ingaruka ku buzima bw'umuntu bwose, kuko iyo uhisemo nabi ubuzima bwawe bwose buzarangira ubabaye, wahitamo neza, ubuzima bwawe bukazagira umunezero.
Yababwiye ko bisaba kwitonda, ntibarebe ngo imyaka yabashiranye, urungano rwabo rwaragiye,Kuko iyo uhubutse nta yandi mahirwe ya kabiri uba ufite yo kongera gushaka, kuko n'ubwo wakongera gushaka, ubwa mbere biba byakunaniye, watsinzwe.

Yabibukijeko inkono ihira igihe, ko kugenda mbere atari ko kugerayo, ko ahubwo kwitonda ,ukihangana ari byo byiza.

Ibi ni bimwe mu bintu yababwiye ko bagomba kwitaho:

1. Kugisha inama Imana

MUSABYEYEZU yababwiye ko muri byose bakora bagomba kwikoreza Uwiteka urugendo rwabo rwose, uko bayikoreza akazi,business zabo, amashuri,… bagomba no kuyikoreza amahitamo yabo.Yabasabye gukoresha ubwenge n'ubushobozi Imana yabahaye bahitamo kugirango babihuze n'umugambi w'Imana.
Yababwiye ko bagomba kuba bumva bamukunze ntibagendere ku bintu kuko ibintu atari byo byubaka.Yavuzeko Imana niba ariyo ibatangirira umushinga, itazananirwa kuwurangiza ko ahubwo izawusohoza.

2. Kumvira inama z'ababyeyi

Yababwiyeko bagomba kumva inama ababyeyi babagiriye.Yavuzeko umubyeyi afite ubushobozi bwo kureba atarebeye kubintu, ubwoko,… akaba yahita akubwira uwo ari we, atavamo umugabo wakubaka urugo.
Yababwiye ko igihe ababyeyi bashingiye ku bwoko,ubutunzi batabumvira.

3.Gira amakuru umumenyaho

Yababwiye ko nk' umuntu w'umukristo yagakwiye gushaka umukristo, kuko umwijima utabasha kubana n'umucyo.Yakomeje ababwirako bagomba kumenya niba uwo musore akijijwe,akunda Imana,agaragaza imbuto z'abihannye(kwihangana, urukundo ,ubugwaneza,).

Yababwiye ko bagomba kumenya buryo ki azi ijambo ry'Imana , niba mwumva kimwe iby'umwuka, niba akunda kujya mu materaniro, akunda gusoma ijambo ry'Imana (kuko ijambo ry'Imana ari umucyo,ukareba niba mwazabasha kwicarana mukigana ijambo ry'Imana), mukemeranya urusengero muzateraniramo, uko muzakoresha igihe n'amafaranga, ukareba icyizere umufitiye, ukagenzura niba agira uburakari, ukamenya ubuzima yaciyemo( ese yaciye mu buzima bukomeye, ni imfubyi, yabaye mu buzima bwo mu muhanda,?)

Yabibukije ko ibi byose bakwiye kubimenya kugirango bitazabatungura barabanye bikabababaza, kandi ko bibaha ishusho y'uko bakwiye guhitamo.

Yabasabye kwitoza kugisha inama Imana muri buri byose bagiye gukora,bazageza igihe cyo gushaka ibagira inama. kuko ari Imana ibakunda, itaguha icyo udashaka.

Gatesi nawe ni umubyeyi waganirije uru rubyiruko , ababwira uko bakwiye kugira uruhare kugirango bazabashe gufasha abo bazabana badategereje ko umugabo abamenyera byose.

Yifashishije amagambo aboneka mu Ibyakozwe n'intumwa 12:6-11, aho marayika w'Uwiteka yakuye Petero mu nzu y'imbohe ariko we akagirango ni inzozi,Aho agaruriye umutima amenyako yari marayika w'Imana wamutabaye.
Yababwiye ko bagomba kugarura umutima Yesu akababohora umutima wo kumva ko abagabo bazabakorera byose., ahubwo bakumva ko nabo bafite uruhare mu buzima bw'urugo kugirango bugende neza. Yongeyeho ko bakwiye kugarura umutima bakawukura k'ugukurikira abasore bafite amazu meza, imodoka,…. Ahubwo bakabwira Imana ko bashaka kuzaba abagore beza, bakayubaha kandi bakayigisha inama muri byose.Yabibukijeko iyo ugaruye umutima Imana ikora icyo yakugambiriyeho.

Umwe mu bitabiriye iri huriro yavuzeko inama bagiriwe zimufunguye amaso , bityo bikaba bigiye gutuma noneho agenzura kugirango ubuzima bwe butazahura n'ingorane igihe azaba yashatse.

Iri huriro ryari rifite intego igira iti “Namenya nte ko ari we Imana yampitiyemo?” Rikaba ryaritabiriwe n'abakobwa baturutse mu matorero atandukanye bari mu kigero cy'imyaka 18 kuzamura, bakazakomeza guhabwa amahugurwa atandukanye kugirango bazajye mu ngo zabo byibura hari ubumenyi bwibanze bafite.

Sophie @agakiza.org

Ubuhamya bwa NDIRAMIYE Amos wacitse ururimi

By Liliane Kaliza

Mama yatubyaye ari umugore wa kabiri atubyara yaramaze guhangayika bikomeye kuko yatubyaye nyuma y'imyaka 11 atabyara, muri iyo myaka mama yari ameze nabi kuko yasanze umugore wa mbere yaratwaye umugabo amasambu n'ibindi, ubwo twaje kuvukira muri ubwo buzima bubi turi abana 5

Twahuye n'ingorane nyinshi cyane dusanga kurya ari ikibazo gikomeye tubaho aruko twashatse imibereho, twabayeho turya nabi, tukiga nabi ndetse tukaryama nabi, urumva rero twakuye amaboko mu mufuka ndibuka ko nacuruje za voka, ibisheke n'ibindi kugirango mbone akenda

Ubwo rero naje gukura menya kwisengera ubwanjye kuko hari abantu bari bambwiye ko satani ashaka kuzankubitisha inkuba, ubwo nakomeje gusenga cyane ariko igihe kimwe nza kumva ikintu gikubise mu gutwi, kumbi ni ya nkuba ishaka kunkubita banjyana mu bitaro bakabura indwara, naje kurangiza secondaire njya I muhanga gushaka imibereho ndagenda inzara iranyica koko nkora akazi k'ubuyede nkabumba amatafari akameneka ntibampembe

Bwari ubuzima bubi ntabasha gusobanura kuko nari ntunzwe na supadipe gusa, I muhanga naje kuhava njya I Kigali naho ndahahangayikira cyane, inzara iranyica nta kintu na kimwe nabaga nariye, narakubititse cyane bishoboka, mbese Imana yarankaranze bifatika

Naje kujya gusaba akazi ko koza amasahane muri restaurant ndakabona nkajya noza amasahane bakampemba kurya ibiryo abakiriya basigaje, nabyukaga saa cyaenda z'ijoro nkoza akazi ndagakora cyane bigeze aho baza kumpemba ibihumbi bitanu numva mbaye umukire ariko ubwo nakomezaga gusenga Imana ngo izangirire neza inkize inzara

Ubwo naje gukomeza kubaho gutyo ariko ubuzima butangira kuza gacye gacye, ubuzima buraza numva ndakuze nkwiye umugore ariko ubwo hari uwo nari narikundiye ariko Imana inyereka undi ndetse impa n'amazina ye ibintu birakunda ntagiye muri byinshi ubukwe buraba uyu munsi wa none ndi umugabo ushima Imana

Ndashima Imana yagiye inkura ahantu hakomeye cyane ikankura mu buzima bubi ndibuka umunsi umwe nakoze impanuka ubwo nahuraga n'abanu babiri bari kurwana noneho bampuriza hagati bituma niruma ururimi ku buryo bukomeye kuko rwaracitse hasigara akantu k'akadodo gusa ndabibuka icyo gihe navuye amaraso menshi cyaneeee

Naratashye icyo gihe ntibanjyana kwa muganga ahubwo bandyamisha hasi bashaka imiti y'ikinyarwanda barambika ururimi neza ku buryo rutava aho ruri ubundi mara ibyumweru bibiri ntarya, nyuma y'abyo rero nibwo batangiye kujya bampa igikoma cyakonje bakanomba n'igishyimbo kimwe ubundi bagasuka

Ndibuka ko namaze amezi abiri yose ntabasha kuvuga kuko ntibyari kunkundira nyuma yho nabwo natangiye kuvuga ariko nkahora nta inkonda nyinshi cyane kandi ndi mukuru ndashimaImana y'amahoro yangiriye neza ikongera igateranya ururimi rwanjye nkagubwa neza

Imana ishimwe ku bw'ibyo yankoreye byose

Amen!

Src: Ibyishimo.com

Nuko nuko mugaragu mwiza ukiranuka!( igice cya mbere)

By Liliane Kaliza

Yesu ubwo yaciraga abigishwa umugani w'italanto, yavuze iby'abagaragu bahawe na shebuja italanto ngo bazigenze, babiri muri bo bazungukira izindi. Shebuja agarutse nyuma y'igihe kinini, yagororeye abo babiri ababwira ati, “Nuko nuko, mugaragu mwiza ukiranuka! Wakiranutse mu bike, nzakwegurira byinshi, injira mu munezero wa shobuja!” (Mat 25:21, 23). Buri mukristo yifuza kuzabwirwa aya magambo umunsi umwe ageze mu gihugu cyo mu ijuru.

Twakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera (Abefes 2:8–9), ariko kandi twakijijwe ngo dukore imirimo myiza (Abefes 2:10). Yesu yavuze ko tugomba kwibikira ubutunzi bwacu mu ijuru aho inyenzi, ingesi n'abajura bitabugeraho (Mat 6:20), kandi uyu mugani w'italanto uratwereka ingororano zinyuranye ku bakiranukiye kumukorera muri iyi si.

KumvaYesu abwira umuntu ayamagambo ngo “ nuko nuko mugaragu mwiza ukiranuka”mbere ya byose ni igihamya ko uyu muntu yakijijwe. Utizera wese ntazabwirwa aya magambo, kuko “utizera ntibishoboka ko anezeza Imana” (Abaheb 11:6). Kandi twibuke koYesu Atari umukiza gusa; ahubwo ni n'umwami (Luk 6:46). Bityo dukorere Uwiteka tunezerewe! (Zab 100:2).

Dore bumwe mu buryo dushobora gukoreraUwiteka:

1. Kubwiriza ubutumwa bwiza. UmwamiYesu adusaba guhindura abandi abigishwa be, tubigisha kwitondera ibyo yavuze byose kandi twamamaza urupfu no kuzuka bye (Mat 28:18–20).

2. Gufasha abababaye. Mu nkuru ya Nyamutunzi na Lazaro muri Luka 16:19–31, Nyamutunzi yagiye gihenomu azize ko atafashije Lazaro ndetse akiringira ubutunzi bwe kuruta ibindi. Ntitukizirikane ubwacu ahubwo tuzirikane abandi cyane banababaye. 1 Yoh 3:17 agira ati, “Ariko se ufite ibintu byo mu isi, akareba ko mwene se akennye akamukingira imbabazi ze, urukundo ruzaguma muri we gute?”

3. Kubabarira abandi ibyo batugirira. Ibi ntaho bihuriye no kwiyunga, ahubwo bivuga ko umuntu areka inzika no kwitura kose kunabiyagiriwe. UmwamiYesu yaduhaye urugero rwo kubabarira aho Petero mu rwandiko rwe abivuga ati: “yaratutswe ntiyabasubiza,yarababajwe ntiyabakangisha, ahubwo aritanga yiha Idaca urwa kibera” (1 Pet 2:23).

4. Koresha umwanya wawe w'ubuyobozi mu gufasha abandi bato kuri wowe kandi umwanya uriho ugutere kwiyegurira Imana nkukoYesu Kristo yiyeguriye Se.
Ushobora kuba nka Kristo, kukoYesu yabaye umwami aba n'umugaragu ku bantu banyuranye. Bityo nkuko Pawulo abivuga“mwakirane ibibaremerera, kugirango abe ariko musohoza amategekoya Kristo” (Abagal 6:2).

Ntuzacikwe n'igice cya nyuma

  • March 9th 2018 at 07:57

Ese birakwiye ko umukristo agira umujinya?

By Sophie Bakwiye

Umujinya ni ikintu kigira imbaraga cyane, iyo utagenzuwe ushobora kuba icyaha gikomeye .Ariko iyo utewe n'impamvu yumvikana ukawugira mu gihe gikwiye ushobora kubyara ibintu byiza cyangwa bikazana impinduka nziza.

Abenshi muri twe bakunze kugira umujinya maze bagakora icyaha aho kugirango umujinya bafite bawukoreshe mu nzira nziza no gukora ibintu bikwiriye, kuko bishoboka ko umujinya ushobora kudufasha gukora ibintu byiza.

Reka turebere hamwe ukuntu twakwerekana umujinya dufite kandi ukadushoboza gukora icyo Imana idushakaho:

Imana ubwayo igira uburakari ariko ibugira ku bintu byumvikana.Mu by'ukuri,umujinya wayo ni uw'ukuri kandi ni iyera ku buryo icyaha n' umwijima bitabona aho biyihishira.

Bibiliya itubwirako Imana ireba kandi izi ibitwerekeyeho byose.(Zaburi139). Izi ibyo dutekereza byose, ibyo twibwira mu mitima, na buri jambo tuvugira mu ibanga n'ahagaragara. Mu rwandiko rw'Abaroma2:5-6, hatubwirako niba imitima yacu inangiye tuzabona umujinya w'Imana ntitutihana.

“Ariko kuko ufite umutima unangiwe utihana, wirindirije umujinya uzaba ku munsi w'uburakari, ubwo amateka y'ukuri y'Imana azahishurwa, kuko Imana izītura umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze.”(Abaroma2:5-6)

Ikintu cyiza n'uko Imana ari inyakuri, yera kandi ikagira n'urukundo kuko Igihe twaridukwiye gusukwaho umujinya wayo, yohereje umwana wayo w'ikinege,Umwami Yesu Kristo,aba ariwe ugibwaho n'ubwo burakari mu cyimbo cyacu.(Abaroma3:21-26)

Tugomba kumva ko turi abantu b'abanyabyaha batumye Imana itigeze gucumura igirira umujinya icyaha. Ni mu buntu bwayo gusa twababariwemo,binyuze ku mwana wayo wakiriye igihano twari dukwiye guhabwa. Bityo rero,dukwiye kumurebaho, tukareba ubuntu bwe yaduhaye. Dukwiye kwemerera ubuntu bwe bugatuma tubasha kugenzura umujinya tugira aho ari ho hose waturuka.

Ibi ni bimwe byatuma twemerera ubuntu bw'Imana bugatuma tugenzura umujinya wacu .Turifashisha zaburi 4:4 no mu rwandiko rw'Abefeso 4:26-27:

Gira uburakari ariko ntukore icyaha

Imirongo yose itubwirako warakara ariko ntukore icyaha. Ibi biratubwirako atari bibi kugira umujinya ko ahubwo dukwiye kwihutira kuwuhagarika ,utaratuma dukora icyaha.

Tuza maze ugenzure umutima wawe

“Mugire impuhwe zo gukora icyaha, muri ku mariri yanyu mwibwirire mu mitima mucecetse. Sela”(Zaburi4:5)

Aho kwihutira gutura umujinya wacu ku kiwuduteye, dukwiye ahubwo gutuza mu mutima ducecetse , maze ku ikubitiro tukagenzura impamvu yaduteye kurakara . Abenshi muri twe bagira uburakari babutewe n'impamvu mbi, abandi bawugira nta mpamvu igaragara yawubateye, Niyo mpamvu dukwiye kwisuzuma ubwacu, kugirango twirinde gukora icyaha.

Ntimukemere ko umujinya ubagumamo

“Nimurakara ntimugakore icyaha, izuba ntirikarenge mukirakaye , kandi ntimubererekere Satani.”(Abefeso4:26-27)

Ntitugomba kwemerera umujinya wacu ngo ugume mu mutima. Dukwiye kubabarira abadukoreye ibyaha kandi dukwiye kwihutira kureka umujinya cyane cyane mu gihe uje udasobanutse .Nitumenya kuwugenzura satani ntazabona aho abibira urwango n'umujinya mu mitima yacu.

Niba Imana izi kugenzura umujinya wayo, aho kuwudusukaho ikawushyira ku mwana wayo kugirango itubone, dukwiye kwiga kuba abanyabuntu no kubabarira abadukoreye nabi. Uko Imana yadukunze binyuze muri Yesu Kristo, bikwiye kutwongerera imbaraga zo kuba abagwaneza kuri bagenzi bacu.

Sophie @agakiza.org

Iyo igihe cyawe cyo kwibukwa kigeze Imana irakora / Ev Marina Uwiduhaye

By Ismael KAYISHEMA

Iyo umuntu ahuye ni ikigeragezo akenshi atekerezako hari ubwo Imana yamwibagiwe ariko iyo witegereje usanga Atari ukuri ko Imana yo mu ijuri isumbabyose ishobora kwibagirwa. Ese umuntu waremwe n'Imana yagira ubushbozi bwo kwibuka, Imana yo yamuremye ntibugire ? oya Imana irazirikana kandi igasohoza ibyo yavuze ikarenzaho nibyo itakubwiye. Ntabwo iyaremye ugutwi yananirwa kumva , ntabwo iyaremye amaso yananirwa kubona kandi isi n'ibiyuzuye byose ni iby'Imana, iyo ipfumbatuye ikiganza cyayo ihaza ibyaremwe.

"Umwami atumira Mefibosheti , amukura mu rugo rwa Makiri mwene Amiyeli i Lodebari amuzana i bwami" –(2 Samweli 9:5)
Uno munsi nafashijwe n'ubuzima bwa Mefibosheti. Natangajwe n'uburyo Imana yamukuye i Lodebari akisanga i Bwami ku meza ya Dawidi.

Mpereye kuri iki cyanditswe, hari amasomo meza nize akurikira:

1.Hari icyo Imana iheraho yibuka umuntu ishaka gukemurira ikibazo

Kuri Mefibosheti Imana yibukije: Dawidi ineza ya Yonatani. Kuri Moridekayi Imana yibukije Umwami amakuru yatanze yo kuburizamo umugambi mubisha wamugambaniraga. Ndakwifuriza kugira icyo wibukirwaho none.

2.Iyo Imana igiye gukemura ikibazo cy'umuntu ikoresha umugiraneza

Siba yabaye umutangamakuru. Mu gihe cya Yosefu, umuhereza wa Vino y'i Bwami yabaye umuranga.
Ndasaba ngo Imana ikohereze Umuntu w'ingirakamaro.

3.Iyo Imana igiye gukura umuntu mu kibazo, ntihera ku bushobozi bw'uwo igiye gutabara

Ntacyo Mefibosheti yasabwaga kuba yujuje cg gukora. Ibyo utujuje n'ibyo udashoboye si imbogamizi ku mugambi Imana igufiteho. Niba nta cyaha wishinja imbere y'Imana, Tuza kandi wizere Imana kuko wujuje ibyo Imana yaheraho.

4.Imana Ntiyita ku mateka yawe

Ntinanizwa n'uko uri kure (i Lodebari), ntabwo igisha umuntu inama. Iyo Dawidi agisha inama bari kumwibutsa ibibi bya Sawuli. Urusheho kugira imbabazi zituma urenga urugero rwo gutekereza ibi wagiriwe.

5.Iyo igihe kigeze Imana ikora yihuse

Ntabwo gukura umuntu mu kibazo atinzemo bisaba Imana iminsi myinshi yo kubitegura no kubisohoza.
Mu munsi umwe, Imana ikura umuntu mu buvumo ikamwicaza i Bwami, Imana ikura umuntu muri gereza ikamwicaza i Bwami (Yosefu); Imana ikura umuntu mu mva ikamwicaza mu bazima (Lazaro), ...

Ndakwifuriza ngo Imana isohoze ibyo yakuvuzeho muri iki gihe mu izina rya Yesu!
Kandi urusheho kugwiza imbaraga z'umutima kugirango ushobozwe kunesha amoshya yose yica ubugingo

[email protected]

❌