WebRwanda.com

πŸ”’
❌
There are new available articles, click to refresh the page.
Today β€” July 20th 2017Ubugingo - Website

⁠⁠⁠⁠⁠NISANZE MU RUKUNDO RWAYO

By Ubugingo

Uwiteka yambonekeye kera ati "Ni ukuri nagukunze urukundo ruhoraho, ni cyo cyatumye ngukuruza ineza nkakwiyegereza" Yeremiya 31 : 3

Nyuma yo gutekereza cyane ku rukundo rw'Imana hari ibintu nungutse:

1. Ntacyo umuntu yakora cyagabanya cg cyakongera urukundo rw'Imana. Urukundo inkunda ruruzuye.

2. Iyo umuntu akoze icyaha aba yikuye mu rukundo rw'Imana ariko ntabwo aba arugabanyije. Ariko n'ubwo umuntu yakwikura mu rukundo, ntaho yagera hatagera urukundo rw'Imana!

3. Igihe cyose umuntu abyifuje, umuntu asubirana amahirwe yo kuba mu rukundo rw'Imana yikuyemo. Menya gusa ko aya mahirwe atazahoraho!

4. Nta na rimwe umuntu yasobanurirwa, yamenya urugero rw'urukundo Imana imukunda kuko Imana idukunda urukundo ruhoraho (Eternal love). Kubera ko umuntu adahoraho biramugora gusobanukirwa ikintu gihoraho. Umuntu yasanze ho urwo rukundo kd azarusigaho bivuga ko yarumenya gusa agace.

TEKEREZA KU RUKUNDO rw'Imana!

Igitondo cyiza!

Dr. Fidele Masengo Foursquare Gospel Church

Yesterday β€” July 19th 2017Ubugingo - Website

YANKUNZE NTABIKWIRIYE

By Ubugingo

"Ariko Imana yerekanye urukundo rwayo idukunda, ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha". Abaroma 5:8

Imana yankuze ntari uwo gukundwa, ndi umunyabyaha. Ubuzima narimo ntibwari ubwo gukundwa kuko ntawe ukunda umunyamakosa.

Imana imaze kunkunda yampaye Kristo wampindukiye igikundiro. Kubera Kristo undimo, abandi bose bafite aho bahera bankunda.

Ndashima Imana ko yankunze ikampa n'igikundiro.

Mugire umunsi mwiza mwese!

Dr. Fidele Masengo Foursquare Gospel Church

Before yesterdayUbugingo - Website

Umunsi mwiza nibuka

By Ubugingo

NIHE WASENGERA IKAKUMVA?

By Ubugingo

"Imana ni Umwuka, n'abayisenga bakwiriye kuyisengera mu Mwuka no mu kuri." Yohana 4:24

👉Ku iriba rya Yakobo, Yesu yasobanuriye Umusamariyakazi uburyo nyabwo bwo gusenga Imana. Muri kiriya gihe, hari Itandukaniro rikomeye hagati y'imisengere y'Abayuda n'iy'Abasamariya. Kandi bamwe bakanena abandi bumvako aribo basenga kurusha abandi.

⚡ Yesu aganira n'uriya mugore yabanje gukosora imyumvire ku bijyanye n'aho basengera,kuko Imana itumva umuntu bitewe naho akomoka cg kubera ari ahantu runaka gusa( kumusozi,mu mazi, mugiti...,) Niko kumubwira ariya magambo yavuzwe hejuru.

✔Gusenga Imana nyako ntigukomoka ku hantu dusengera: mu Rwanda no mubihugu duturanye usanga harahantu hazwiho ko ngo uhageze asubizwa vuba; Kanyarira, Kampala Prayer mountain, kizabonwa,Murya, Kadeshi, Kibeho, Isiraheli,...n'ahandi.

⚠Nyamara ibi bihabanye nicyo ijambo ritubwira,kuko Imana ntiziritse kuri iriya misozi! N'ikimenyimenyi hari abahahurira n'abatubuzi,abambuzi,Ababeshyi…....

Siho hatera amasengesho kwemerwa! Nta Reseau (ihuzanzira hagati y'umuntu n'Imana) ihaba! resau iba mu mutima w'usenga no bitekerezo byuzuye kuramya Imana. Ibitaribyo utaha uko wagiye!.

✅Gusenga bishimwa rero ni ugusenga ubikuye mu mutima,kandi ukabikora nkuko ijambo ribivuga kuko niryo kuri,aho wabikorera hose Iberahose icyarimwe yakumva.

⚡Ntiduhabwa kuko twazengurutse imisozi Duhabwa kuko twasabye uko Data ashaka! Kujya ku Musozi ubwabyo si ikibazo, kuko na Yesu yasengeye ku musozi, gusa byo byonyine si n'igisubizo! Icyagira umumaro ni ukuwujyaho ufite Imana muri wowe,kuko Yasezeranye kuba muri wowe kuruta kwiringira ko uribuyihasange

1 Yohana 5:14 Kandi iki ni cyo kidutera gutinyuka imbere ye: ni uko atwumva iyo dusabye ikintu nk'uko ashaka

👉🏻📖Soma ijambo nibwo uzamenya gushaka kw'Imana wajya no kumusozi,murusengero,... ukaba uziko ugiye gusenga mukuri.

[email protected] +250 7886 15 869 POWER OF CHANGE MINISTRIES

Hahirwa uwo Uwiteka ahana akamwigisha amategeko ye

By TheoNdiz2

Rimwe na rimwe Imana ijya ireka abakristo bakababazwa, igamije kubigisha isomo ryo kuyubaha.

Umwanditsi wa zaburi yaravuze ngo β€œntarababazwa narayobaga, ariko nanone nitondera ijambo ryawe” (Zaburi 119:67).

Nshuti mukristo, uyu munsi niba uri mu bihe bigukomereye ukaba utekereza ko Imana itumva gutaka kwawe ndetse unibaza ibibazo byinshi ugira uti kubera iki ibi byose? Ndakwinginze ugire ukwihangana maze utegereze ijwi ryayo ryiza rituje mu gihe nyacyo, kuko nyuma yo kugeragezwa no kwiga isomo ryo kubaha amategeko n'ijambo byayo hari ibyiza byinshi iguteganyirije.

Hahirwa uwo Uwiteka ahana akamwigisha amategeko ye, kugira ngo amuruhure iminsi y'amakuba n'ibyago (Zaburi 94:12).

UMUSATSI WAWE URABAZWE

By Ubugingo

"Ndetse n'imisatsi yo ku mitwe yanyu irabazwe yose." Matayo 10:30

Umubare w'umusatsi ni kimwe mu bintu tudaha agaciro. Iyo urumamfu rumwe ruvuye ku mutwe ntawe ubimenya, unabimenye ntubyitaho. Twese tujya muri Salon kwogoshwa, nta muntu ubabara ko hari umusatsi akuweho cyangwa atayeyo! Siko Imana yo ibireba! Iyo Umusatsi umera, nta muntu ugira ubwoba ko umubare yarafite ugabanuka mu kumera. Abo umusatsi upfuka kubera uruhara cyangwa izindi mpamvu ntawe ujya mu kinjiro kubera kubura umusatsi.

Maze gusoma rino jambo nize byinshi cyane harimo no kumenya agaciro Imana impa, iha n'ibyanjye. Urugero rwo kubara imisatsi ni rwiza. Runyereka ko iha agaciro ibyo mpa agaciro. Urugero: Umubiri wanjye, ingingo zikomeye mfite, ubwenge, imyaka nzabaho, ibyo nzarya, ibyo nzambara, ... Ariko ruriya rugero runyereka ko Imana yita no ku byo njye ntatekerezaho, ntaha agaciro: umubare w'umusatsi.

Amajwi akubwira ko Imana itakuzi, ko yakwibagiwe, ko ibyawe bitayifataho siyo.

Ndakwifuriza kwibuka ko Imana izi umubare w'umusatsi wawe! Va mu kwiheba ko itakuzi, ko itakwitaho, ko itaguha agaciro!

Umunsi mwiza.

Dr Fidele Masengo Foursquare Gospel Church

IMANA YA ELIYA IKUMVE!

By Ubugingo

2 Abami 2:14

"Yenda wa mwitero Eliya ataye awukubita amazi, aravuga ati"Uwiteka Imana ya Eliya iri he?" Amaze gukubita amazi, yigabanyamo kabiri amwe ajya ukwayo, ayandi ukwayo. Elisa aherako arambuka.

Imana ya Eliya ikumve none maze wambuke!

Ugire icyumweru cyiza!

Dr. Fidele Masengo Foursquare Church

UBUHUNGIRO BWIZEWE

By Ubugingo

Imigani 18:10

β€œIzina ry'Uwiteka ni umunara ukomeye, Umukiranutsi awuhungiramo, agakomera.” ‭‭

Ahandi hose werekeza mu gihe ugoswe n'ikibazo ntabwo hizewe. Bimeze nka wa mugani uvuga ngo yahungiye ubwayi mu kigunda. Yesu niwe buhungiro bwizewe. Ntabwo atererana abamusanga.

Umunsi mwiza.

Dr. Bishop Fidele Masengo, Foursquare Gospel Church

Kuki Yesu Kristo yagombaga gupfa?

By TheoNdiz2

Abantu bibaza impamvu Yesu yanyuze mu rupfu kugira ngo acungure umuntu kandi yari umwana w'Imana ishobora byose!

Usomye ibyanditswe byera muri Matayo 17:22-23, Yesu yabwiye abigishwa be iby'urupfu rwe. Imana yari yarateguye gucungura abari mu isi ibinyujije mu rupfu rw'umwana wayo Yesu Kristo.

Imana ni iyera, kandi ntijya ipfa. None ni gute yari kubigenza ngo icungure umuntu? Igisubizo ni uko uwagombaga kuza mu isi gucungura umuntu yagombaga kuza mu kamero nk'ako umuntu kugira ngo arangize umurimo we.Kandi umuntu agira ibihe bitatu :kuvuka, gukura no gupfa. Yesu Kristo rero ni we wagombaga kubikora agaca muri ibyo byiciro3 kugira ngo asohoze gukiranuka kose.

Yesu Kristo yaravuze ati β€œ nk'uko umwana w'umuntu ataje gukorerwa , ahubwo yaje gukorera abandi no gutangira ubugingo bwe kuba incungu ya benshi”. Yesu yasaga nushushanya umurimo wari umuzanye mu isi ariko hagaragaramo ukwizera gukomeye.Yesu afite imbaragaga ; Yaravuze ati β€œ Jyewe na Data turi umwe”- Yohana 10:30. Ni aho yagaragazaga ko afite imbaraga ndetse n'ubushobozi bwo gukora mu mwanya Se( Imana). β€œNi ukuri, ni ukuri, ndababwira yuko umuntu wese wemera Uwantumye ari jye aba yemeye, kandi unyemera aba yemeye n'Uwantumye”- Yohana 13:20 Yesu yagombaga guca mu rupfu gusa kugira ngo yisanishe n'abo yagombaga gucungura. Ibi ntibyigeze bihindura na gato ko ashobora gukora imirimo n'ibitangaza nk'Imana. N'ikimenyimenyi turacyubaha izina rye, ndetse abantu benshi barahindukira kuba abakristo. Aracyakora kandi ntahinduka. Andi mazina y'abakomeye mu isi aramenyekana cyane ariko igihe kikagera bikarangira ariko izina rya Yesu Kristo rihoraho iteka ryose.

Namenya gute ko nakunze by'ukuri?

By Ubugingo

Urukundo ni ibyiyumviro mu muntu bikomeye cyane. Hari imyanzuro myinshi y'ingenzi dufata ishingiye kuri ibi byiyumviro, ndetse no kwanzura gushaka biterwa n'uko twiyumvamo kuba turi mu rukundo. Iyi yaba impamvu ituma umubare utari muto wabashyingiranwa, ngo zabo zirangira zisenyutse. Bibiliya itwigisha ko urukundo nyakuri atari ibyiyumviro biza ubundi bikagenda, ahubwo ko ari icyemezo.

Ntabwo tuba turi mu kuri gukunda abadukunda; birakwiriye ko tunakunda n'abatwanga, nk'uko Kristo yakunze ababi. β€œAhubwo mukunde abanzi banyu, mubagirire neza, mugurize abantu mudatekereza ko bazabishyura. Ni bwo ingororano zanyu zizaba nyinshi, namwe muzaba abana b'Isumbabyose kuko igirira neza ababi n'indashima.” Luka 6:35. β€œUrukundo rurihangana, rukagira neza, urukundo ntirugira ishyari, urukundo ntirwirarira, ntirwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, ntirushaka ibyarwo, ntiruhutiraho, ntirutekereza ikibi ku bantu, ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi ahubwo rwishimira ukuri, rubabarira byose, rwizera byose, rwiringira byose, rwihanganira byose.” (1 Abakorinto 13:4-7.)

Ese umuntu uvuga ko ukunda, ushobora kumukorera ibi byose Imana idusaba? Uku niko wamenya niba umukunda koko. Biroroshye cyane ko ukunda umuntu, ariko hari ibibazo bimwe tugomba kwibaza mbere yuko twanzura ko ibyo twiyumvamo koko ari urukundo nyakuri. Mbere na mbere, mbese uyu muntu ni umukristo? Bisobanuye ngo mbese yeguriye ubuzima bwe Yesu? Mbese yizera Kristo kubw'agakiza gusa? Ikindi niba wemera guha umutima wawe ndetse n'ibyiyumviro byawe umuntu umwe, ukwiriye kwibaza niba wemera ko uzamushyira hejuru y'abandi bose ndetse ubucuti bwanyu bukaba ubwa kabiri nyuma y'Imana. Bibiliya itubwira ko iyo abantu babiri bashyingiranywe, bahinduka umubiri umwe (Itangiriro 2:24; Matayo 19:5).

Ikindi kintu dukwiriye guha agaciro ni ukumenya niba uwakunzwe ashobora kuvamo incuti nziza. Mbese yashyize ubuzima bwe muri Kristo? Mbese Imana ifite umwanya wa mbere m buzima bwe? Mbese ashoboye kwitanga mu kubaka umubano wo kubaka urugo? Nta rugero runaka twafatiraho mu kwemeza ko mugeze ku rwego rwo kubana, ariko ni ngombwa kwitondera ibyiyumviro byacu, tugasuzuma neza tubifshajijwemo n'Umwuka Wera niba turimo gukurikira ibyiyumviro byacu gusa cyangwa niba turi mu bushake bw'Imana. Urukundo nyarwo ni icyemezo, si ibyiyumviro gusa. Urukundo Bibiliya itubwira ni urukunda umuntu ibihe byose, si urukunda umuntu igihe β€œdufite ibyiyumviro byo kumukunda”.

IMPANO IRUTA ZOSE

By Ubugingo

Abefeso 2:8-9

Mwakijijwe n'ubuntu ku bwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana. Ntibyavuye no ku mirimo kugirango hatagira umuntu wirarira.

Iyo bitaba ubuntu ni iki nari gukora ngo mpabwe agakiza? Karahenze cyane ku buryo imirimo yanjye itari kugaca. Kugakerensa ni ukutamenya ikiguzi gikomeye cy'amaraso yamenetse kugira ngo nkabone.

Ikiguzi Imana yatanze kugirango nkabone ndagishimye. Ibyo nsabwa gukora kugira ngo nkagumemo nzabikora.

IKI CYANDITSWE UGITEKEREZEHO NONE.

Dr. Fidele Masengo Foursquare Gospel Church

Mbese uri umwigishwa cyangwa uri umufana wa Yesu?

By EDITOR

Turaganira ku bintu biranga umwigishwa wa Yesu Kristo. Umwigishwa aba afite umwigisha cyangwa uwo yigana, akagerageza gusa nawe mu mvugo mu bikorwa cyangwa no mu myitwarire. Niyo mpamvu Bibiliya idusaba kwigana Imana nk'abana bakundwa.

Hari benshi bavuga ko ari abakristo nyamara badashaka gukora ibyo adusaba abo ni abafana ba Yesu ariko si abigishwa be. Mbese uri umufana cyangwa uri umwigishwa wa Kristo? Reka turebe ibikwiye kuranga abigishwa nk'uko Yesu ubwe abigaragaza mu nyigisho yatanze: Muri iyi nyigisho ntabwo tubivugira rimwe reka duhere kuri iki gikurikira, tuzaganira n'ibindi:

Kwikorera umusaraba ugakurikira Yesu

(Matayo 10:34-42) Biragoye kumva ijambo umusaraba nkabo mu gihe cya Yesu kuri twe. Ubu usobanura ibyiza turawuririmba mu gushyingura, tukawukoresha abahawe ubupasitori hamwe na hamwe bakabambika udusaraba duto, henshi mu nsengero iba irimo mbese ni nk'ikimenyetso cy'umukiriro.

Nyamara kubo Yesu yabwiraga wasobanuraga ikintu kitari cyiza kuko muri ibyo bihe abantu ibihumbi bagiye babambwa ku misaraba iyo bakatirwaga urwo gupfa.

Kwikorera Umusaraba rero bishatse kuvuga kugira ibyo wigomwa ku mpamvu z'ubutumwa bwiza, kwemera kugira ibyo wahomba harimo no kwibabaza yewe no kugera ku rwego watanga ubuzima bwawe ugapfa hejuru y'ubutumwa.

Iyi ntamwe irakomeye kuko bisaba kuba igiharamagara. Hari abo numvise bitiranya umusaraba n'ubukene, ubupfubyi , gupfakara n'ibindi ariko si byo kuko n'abapagani bibageraho, abayisilamu n'abahindu.

Aha ikivugwa ni igihe wiyemeje kugira ibyo uhomba kugira ngo Yesu akomeze kuba uwa mbere muri wowe.

Mose yemeye guhara icyubahiro n'ubutunzi bya Egiputa kugira ngo ahagarare mu muhamagaro w'Imana.

Aburahamu yasize byose muri Uri akurikira umuhamagaro. Paulo ati β€˜'ibyari indamu yanjye nabitekereje nk'igihombo ku bwo gukurikira Kristo''

Iyi niyo ntambwe ya mbere iranga umuntu wese wiyemeje kuba umwigishwa wa Yesu. Imana idushoboze! Nibikunda ikindi gihe tuzakomeza tuganira no kubindi biranga umwigishwa.

Ngaho umaze kumva iri jambo mbese usanze uri umwigishwa, umwigiraho, uramwigana, ubaho nka we, uvug nka we, wambara, ukora nka we? Cyangwa ni ugufana imico ye ariko kumwigana ntabyo. Yesu adushoboze kuba abigishwa be nyakuri, Imana iguhe umugisha! Amen.

Mu byo ukora byose ni iki uharanira?

By EDITOR

Mu buzima iyo umuntu ageze ku isi yiha intego, ndetse muri gahunda za leta y'u Rwanda buri muyobozi ndetse n'umuturage bagomba gukorera ku mihigo, amatorero n'amachorale nayo agira imihigo yiha akayakoreraho, n'abandi bantu mu byiciro bitandukanye iyo rero imihigo wahize utayigezeho nawe urigaya!

Dusome ijambo ry'Imana riboneka mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka 21:34-36

"Ariko mwirinde, imitima yanyu ye kuremererwa n'ivutu no gusinda n'amaganya y'iyi si, uwo munsi ukazabatungura, kuko uzatungura abantu bose bari mu isi yose, umeze nk'umutego. Nuko rero mujye muba maso, musenge iminsi yose kugira ngo mubone kurokoka ibyo byose byenda kubaho, no guhagarara imbere y'Umwana w'umuntu."

Tugaruke ku ntego yacu, ku isi ni iki duharanira? Yesu bamweretse imyubakire y'urusengero arebye mu mitima yabo asanga ntibarwubakiye guhimbaza Imana gusa, ahubwo harimo n'umurato, bakikubita mu gatuza bati twarakoze pe! Ariko Yesu ababwirako nta n'ibuye rizasigara rigeretse ku rindi!

Benshi bapanze kubaka amazu babigeraho, abandi bapanze kwiga, rwose baraminuje, abandi bapanga gucuruza, birabahira ubu barajya no mu mahanga, abandi bapanze ubukwe bugenda neza, ndetse Imana ibaha n'umugisha bafite abana, ndetse n'ubutunzi burahari! None ikibazo ni iki ibyo byose wagezeho, n'ibindi wifuza kuzageraho, ese ni ibyo kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro? Uri guharanira iki?

Aho si ibyo kugufasha kwitaka no kwikubita mu gatuza uti ndakomeye? Gusa ijambo ni rya rindi Yesu yavuze, menya ko nta buye rizasigara rigeretse ku rindi! ibyakubera byiza ni ukumenya ko ibyo ufite ari ibyo Imana yagutije ukabyubahamo Imana, ukirinda kuremererwa n'isi no gusinda amaganya y'imishinga yawe itaragenze uko wabishakaga, ahubwo ugahora wubaha Imana mu byo ugerageza gukora byose!

Ukanafata igihe cyo kuyishimira ibyo yakugejejeho byose!

Iyo urebye abantu muri iyi minsi ubona bahuze cyane mu buryo bw'Umwuka, kubera ko twese dufite intumbero twihaye Kandi zikomeye, urangije primaire arashaka kwiga secondaire, urangije secondaire arashaka kwiga Universite, urangije Universite akeneye metrise, gutyo gutyo, ariko byari byiza ubaye ubikora wibuka ko Hari umunsi impanda izavuga, ibyo twaruhiye bikaba imfabusa, tukajya imbere y'intebe y'imanza ya Kristo, gusobanura icyo ubuzima twabumajije, none uzavuga ko wabumajije iki? Intego nkuru kwari ukuzana abantu kuri Kristo, tuvuga ubutumwa bukiza imitima, Atari ubudukiza ubukene gusa, bukaduhesha za visa n'amazu, akazi, n'imyambaro, ahubwo tukaba abo kugaragaza Imana mu buzima bwacu bwose, abatubonye bagahimbaza Data wo mu ijuru.

Nuko bene data twirinda, imitima yacu ye kuremererwa n'ivutu ryibibazo n'amaganya yo mu isi, uwo munsi ukazadutungura! Kandi uzatungurana umeze nk'umutego!

Kora business wita no ku iherezo ryawe, iga rwose uhageze aho ushaka wibuka ko uri umugenzi ujya mu ijuru, vuga ubutumwa witaye cyane kugihugu tujyamo, ririmba wibuka ko uri umugenzi ujya mu ijuru.

Dusoreze kuri iri jambo ryo muri Luka 16:10-13

Ukiranuka ku cyoroheje cyane, aba akiranutse no ku gikomeye. Kandi ukiranirwa ku cyoroheje cyane, aba akiraniwe no ku gikomeye.

Niba mutakiranutse mubikijwe ubutunzi bubi, ni nde uzababitsa ubutunzi bw'ukuri?

Kandi niba mutakiranutse ku by'abandi mubikijwe, ni nde uzabaha ibyo mwitegekaho?'

Nta mugaragu ucyeza abami babiri, kuko aba ashaka kwanga umwe agakunda undi, cyangwa yaguma kuri umwe agasuzugura undi. Ntimubasha gukeza Imana n'ubutunzi."

Bene data menya ko ibyaha bingana, iyo wikinisha burya uba ungana nujya kugura indaya, Kandi ugavura amafaranga, urutwa nabiba banki, kiranuka kuri utwo wita duto uhereye iwanyu mu rugo, ukomereze ku kazi cyangwa ku ishuri wigaho, no ku rusengero usengeraho, Kandi wibuke ko ari umwitozo uhoraho, itoze cyane gukiranuka ahiherereye, Kandi uko uteye intambwe, ujye wumva niba ijwi ry'Imana ukiryumva, kuko iryo jwi ari ryo rizazamura umugeni wa Kristo, amubwiye ati byose birarangiye, uwera nagumye yezwe uwanduye agumye yandure! Bizaba ari amarira no ku bitwa ko bakoreraga Imana ariko ntibabere maso ubugingo bwabo! Bizaba ari igihombo.

Ndasoza nkubaza nti muri ubu buzima, mubyo ukora, mu mirimo y'Imana ukora ya buri munsi, mu iterambere ryawe, mu mvune zawe za buri munsi, ni iki uharanira? Muri byose haranira kubahisha Imana, wita ku iherezo ryawe? Imana igushoboze ibyo wari usanzwe unanirwe.

URU RWANDIKO RUZASOMERWE ITORERO

By Ubugingo

Abakolosayi 4:12-18

Epafura mwene wanyu arabatashya, na we ni imbata ya Kristo Yesu ibarwanira iteka ikabasabira, kugira ngo muhagarare mushikamye kandi mutunganye rwose, mumenya neza mudashidikanya ibyo Imana ishaka byose.

Ndi umugabo wo kumuhamya yuko abagirira umwete mwinshi, mwebwe n'ab'i Lawodikiya n'ab'i Hiyerapoli.

Luka umuvuzi ukundwa, na Dema barabatashya.

Muntahirize bene Data b'i Lawodikiya, na Numfa n'Itorero ryo mu nzu ye.

Uru rwandiko nimumara kurusomerwa ruzasomerwe n'Itorero ry'i Lawodikiya, namwe muzasome uruzava i Lawodikiya. Kandi muzabwire Arukipo muti "Ujye urinda umurimo wo kugabura iby'Imana wahawe ku bw'Umwami wacu, uwusohoze."

Uku ni ko gutashya kwanjye Pawulo, kwanditswe n'ukwanjye kuboko. Mwibuke ingoyi zanjye. Ubuntu bw'Imana bubane namwe.

AYA MAGAMBO YANDITSWE NA PAWULO ANGIZEHO IMBARAGA MURI IKI GITONDO.

Abo nkunda mwese kandi nkumbuye ndayabatuye. Nshobora kuzayavugaho mu minsi ya vuba.

Mwene So muri Kristo Yesu.

Dr. Fidele Masengo, Foursquare Gospel Church

ABATWIGISHA MU BUZIMA

By Ubugingo

"Haguruka umanuke ujye mu nzu y'umubumbyi, ni ho nzakumvishiriza amagambo yanjye." Yeremiya 18:2

Natekereje cyane kuri iki cyanditswe ndetse no ku bindi byanditswe birimo nk'aho Imana isaba abantu kwitegereza ikimonyo (Imigani 6:6-7); kwitegereza Behemoti (Job 40:15) n'izindi ngero nyinshi, nsanga ntaho umunyabwenge atakwigira.

Mpereye kuri ibi byanditswe, nasanze iyo umuntu afashe umwanya wo kwitwararika no kuba maso ibintu byose ahura nabyo bimubera abigisha: abakora neza baratwigisha ndetse n'abakora nabi baduha amasomo dukeneye mu buzima. Abantu baratwigisha ariko ibintu ndetse n'ibihe binyuranye umuntu anyuramo mu buzima bimubera abarimu.

Ndabifuriza kwiga umunsi ku munsi.

Mugire umunsi mwiza. Fidele Masengo, Foursquare Gospel church

EBENEZER: KUZIRIKANA ICYO IMANA YAKOZE

By Ubugingo

"Maze Samweli yenda ibuye arishinga hagati y'i Misipa n'i Sheni, arihimba izina Ebenezeri ati "Uwiteka yaratuzahuye kugeza n'ubu." 1Samuel 7:12

Ku nyubako zikomeye dukunze gusangaho ibuye ry'uwibutso. Iri buye ritandukanye n'ibuye rw'urufatiro. Ibuye ry'urufatiro rishyirwaho inyubako itangizwa ku mugaragaro. Naho ibuye ry'urwibutso rigashyirwaho inyubako yuzuye, inyubako itahwa. Dukunze gusanga handitsweho amagambo anyuranye harimo ngo"iyi ngoro yubatswe ku butera nkunga bwa....itahwa ku mugaragaro na...ndetse n'Itariki".

Muri iki gitondo iryo jambo ryo muri Samuel ryambereye rishya. Ni ijambo rigaragaza kuzirikana imirimo y'Imana.

Nahigiye ibintu byinshi harimo:

1) Abantu bose Imana ikorera ibikomeye siko bakomeza kwibuka imirimo yayo. Abantu benshi barangije gukorerwa ibikomeye, babonamo uburenganzira bwabo, n'ubushobozi bwabo. Ni bake babonamo ukuboko kw'Imana. Ndetse ababonamo Imana bose siko bibuka kuyishima. Mwibuke ba babembe 10 Yesu yakijije. Umwe gusa niwe wagarutse gushima.

2) Gushima Imana si amagambo gusa. Abantu benshi bakunze gushima Imana mu magambo bikarangiriraho. Ngo nari narabuze umwana none naramubonye,....ngo muzamurire Imana amaboko...., umuntu agasubira mu mwanya we akicara. Ati Imana ishimwe mperutse kubona akazi...muyikomere amashyi... Imana ishimwe twari turwaye none twarakize,...mumfashe dutange Haleluya....Yooo ntibihagije! Iyo aburahamu yatabarukaga urugamba yatangaga kimwe mu icyumi (Itang. 14:17-20). Ruriya rwibutso rwatwaye Samuel ikiguzi. Yaguze iryo buye kuko si buri buye ryakoreshwaga mu kubaka urwibutso. Yatanze umutungo abona Ciment, ahemba abakozi....Kubera kuzirikana!

3) Ishimwe nyaryo ni urwibutso. Imwe mu mpamvu idutera kwubaka inzibutso ( "Memorial") ni ukugira ngo dutange amasomo ku kinyejana kiri imbere. Ibyo Imana yadukoreye ntibigomba kumenywa natwe gusa! Ni amasomo akomeye ku bana bacu n'abazukuru bacu. Ariko ayo masomo aba nyayo tubigizemo uruhare. Iyo tuvuga ngo Imana yagaragaye I Gahini, Imana y'Inganji, Imana yo kuri Kanyarira,...ni uruhe rwibutso twubaka? Birangirira mu magambo?

4) Hari uburyo bwinshi bwo kubaka inzibutso. Abantu bose ntibazubakisha amabuye. Ushobora kwishyurira umwana w'impfubyi ishuri,...uba wubatse urwibutso mu buzima bwe n'ubw'abazamubona,...ushobora kugura igikoresho gikomeye kizashyirwa mu rusengero rw'Imana (Urugero: ibyuma bicuranga, Camera, intebe, imodoka ikoreshwa n'Itorero,...).

5)Imana yacu ikwiriye gushimwa. Samuel yatanze urugero rwiza dukwiriye gukurikira. Ibuka ibyo yagukoreye, ibuka uburyo yagutabaye, ibuka aho yagukuye, ibuka...hanyuma uzirikane!

Mugire umunsi mwiza mwese!

Dr FidΓ¨le MASENGO, Umushumba Foursquare Gospel Church Kimironko E-mail: [email protected]

❌