WebRwanda.com

🔒
❌
There are new available articles, click to refresh the page.
Yesterday — July 20th 2018Gospel

Dore uburyo wakoresha uhangana n'ibishuko biganisha ku cyaha

By Ismael KAYISHEMA

Ku mukirisito, ibishuko ni igikuta kiza kitambika munzira kigamije kuguca intege no kugutandukanya n'Imana. Ubuzima bwuzuyemo ibishuko abakirisito babamo kenshi mu isi. Hari intwari zanesheje kandi hari n'abandi babaye ibigwari. Utitaye igihe gishije ubaye umukirisito ukora umurimo w'Imana mu itorero hari uburyo bw;ingenzi usabwa gukoresha kugirango ubashe kurasana n'ibyaha.

Tugiye kwiga uburyo ushobora kunesha ibishuko wifashishije izi nzira eshanu zikurikira:


1.Menya ikigero ugezemo cyo kuba wagwa mu cyaha

“Ahubwo umuntu wese yoshywa iyo akuruwe n'ibyo ararikiye bimushukashuka. Nuko iryo rari riratwita rikabyara ibyaha, ibyaha na byo bimaze gukura bikabyara urupfu. Ntimukayobe bene Data bakundwa.” (Yakoboko1:14 -16 )

Umuntu ashukwa iyo akuruwe nibyo umubiri we wifuza. Intambwe ya mbere yo kunesha ibishusho ni ukumenya ikigero cyawe uriho cyo kuba wakora icyaha.
Ibishuko byo gukora icyaha bihoraho ahubwo hora witeguye guhangana nabyo.

2. Gerageza guhunga ibishuko

“Nta kigeragezo kibasha kubageraho kitari urusange mu bantu, kandi Imana ni iyo kwizerwa kuko itazabakundira kugeragezwa ibiruta ibyo mushobora, ahubwo hamwe n'ikibagerageza izabacira akanzu, kugira ngo mubone uko mubasha kucyihanganira.” (1 Abakorinto 10:13)

Menyako ibyo uhura nabyo bidatandukanye niby'abandi banyuzemo bakabitsinda. Hari igishuko uzahura nacyo ntibigusabe gusenga, ahubwo igikenewe ugasanga ari ukwiruka ukava aho icyaha cyakorerwa.
Bibiliya itwerekako aho Yozefuyatsindiye muka Potifari ariho Samusoni yakoreye icyaha kuri Delila. Yozefu yabashije kwiruka ava bugufi bwaho byari byoroshye gukora icyaha .
(Intangiro 39:11-13)ariko Samusoni we byaramunaniye kuko yagumye hafi ya Delila, akina n'icyaha.(Abacamanza 14)

3.Rwanya ibishuko wifashishije ijambo ry'Imana

“Kuko ijambo ry'Imana ari rizima, rifite imbaraga kandi rikagira ubugi buruta ubw'inkota zose, rigahinguranya ndetse kugeza ubwo rigabanya ubugingo n'umwuka, rikagabanya ingingo n'umusokōro kandi rikabangukira kugenzura ibyo umutima wibwira ukagambirira.” (Abaheburayo 4:12)

Waba uzi neza ko ugendana intwaro, ishobora gutuma abadayimoni baguhunga? Dusome ijambo ry'Imana, 2 Abakorinto 10:4-5 “kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu, ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome no kubikubita hasi. Dukubita hasi impaka n'ikintu cyose kishyiriye hejuru kurwanya kumenya Imana, dufata mpiri ibitekerezwa mu mitima byose ngo tubigomōrere Kristo.”

Yesu yaneshesheje ibishuko bya satani Ijambo ry'Imana ubwo yarari mu butayu. Kubw'uko Yesu yanesheje natwe azadushoboza kunesha ibidushuka. Ni byiza gusoma ijambo ry'Imana rikagwira muri wowe buri munsi. Mu ijambo ry'Imana niho dukura inama zuzuye n'umwifato ukwiye w'uburyo tugomba kwitwara.

4.Hora werekeje ibitekerezo mu buryo bwo kuramya Imana

Ni inshuro zingahe wari wageragezwa gukora icyaha mu gihe umutima wawe n'ibitekerezo byawe byuzuye guhimbaza Imana? Nzi neza ko wasubizako bitarakubaho.
Kuramya Imana bituma ubwacu tutihanga amaso ahubwo bifungura amaso yacu tukayerekeza ku Mana.

“Haleluya, Kuko ari byiza kuririmbira Imana yacu ishimwe, Ni ukw'igikundiro kandi gushima kurakwiriye.Uwiteka yongera kūbaka Yerusalemu, Ateranya abimuwe bo mu Bisirayeli.” (Zaburi 147)

[email protected]

Ni iyihe nyungu dukura mu geterana kwera kw'abana b'Imana?

By Ismael KAYISHEMA

Guterana kwera kw'abakirisito ni igice cy'ingezi mu biranga ukwizera. Guterana kwera kugamije gusangizanya ubunaribonye n'ijambo ry'Imana bituma abacitse intege bongera kwiyumvamo imbaraga z'Imana kandi byerekana neza imikorere y'Imana kuko Imana ibona aho ikorera mu mitima y'abantu.

Dore icyo guterana kwera kumarira umukirisito

1.Guterana kwera kutugaragariza neza ishusho y'Imana

Buri kiremwa cyose hagati muri twe, kigaragaza ubuntu bw'Imana mu isi. Nta ntungane nimwe ibaho,twese turi abanyabyaha ariko buri wese hano ku isi afite intego yo kugaragaza kugira neza kw'Imana kuba mwegereye. Buri wese afite impano y'umwuka wera iyo habayeho guterana nibwo buryo kwera no gukomera kw'Imana kuba kugiye kwigaragariza mu bantu bayo.

Tubifata nko kuba ufite keke. Ufite ifi, isukari, amagi n'amavuta n'ibindi byose bikenewe ngo ubashe gukora keke. Amagi ntashobora kuba ifu, kandi kimwe gusa ntigishobora gukora keke(cake) ubwacyo cyonyine ariko byose iyo bihujwe bibyara keke nziza kandi irimo intungamubiri zikenewe, ni kimwe rero no guterana kw'abakirisito iyo bose bahuriye hamwe mu rwego rwo gusenga no kuganira ijambo ry'Imana bizamura icyubahiro cy'Imana.

Mu materaniro ufite ubuhamya bw'ibyo Imana yamukoreye arabuvuga, ufite impano yo gusenga arabikora, ufite impano yo kuririmba arabikora n'ufite iyo guhanura ,Imana ikayikoresha, ibi byose bihembura imitima y'abaje mu materaniro Yera. Ntukirengagize guterana kwera kw'abana b'Imana.

" Nk'uko mu mubiri umwe dufite ingingo nyinshi, kandi ingingo zose zikaba zidafite umurimo umwe, natwe ni ko turi kuko turi benshi, nyamara turi umubiri umwe muri Kristo, umuntu wese ni urugingo rwa mugenzi we. Nuko kuko dufite impano zitandukanye nk'uko ubuntu twahawe buri, niba twarahawe ubuhanuzi duhanure uko kwizera kwacu kungana." (Abaroma 12:4-6 )

2.Guterana kwera kutwongerera imbaraga

Nta kibazo na kimwe uko waba wizera kwera kose , guterana gusubizamo abantu intege. Kubana bugufi kw'abizera guhesha amahirwe yo kwiga no gukura mu byo kwizera. Byerekana neza impamvu twizera rimwe na rimwe bikabera ifunguro ubugingo bwacu.

Ni byiza gukora ivugabutumwa ku bandi ariko biradukomerera kuko iyo tubaye muri iyi si irushya biroroha cyane cyane kugwa mu marushya yayo ariko ni byiza buri gihe gufata umwanya ukabana n'abandi mu materaniro kuko bizakwibutsa Imana. Uko umuntu arushaho gusabana n'isi ahinduka uwayo mu ntekerezo no mu mikorere kandi byimura Imana muri we kuko umucyo udashobora kubana n'umwijima.

“Kandi ndababwira yuko ababiri muri mwe nibahuza umutima mu isi wo kugira icyo basaba cyose, bazagikorerwa na Data wo mu ijuru. Kuko aho babiri cyangwa batatu bateraniye mu izina ryanjye, nanjye mba ndi hagati yabo.” (Matayo 18:19-20)

3.Guterana kw'abana b'Imana kongerera intege abatentebutse

Abantu bose usanga baragiye banyura mu bihe bibi bigoye ubuzima. Hari ababuze abo bakundaga, abagiye batsindwa ibizamini, ababeshyewe, ababuze amafaranga , ibi byose byagiye bituma abatari bake batakaza ibyiringiro by'ubuzima, bigatuma usanga hari abahorana ibikomere by'imbere mu mutima. Guterana kwera kw'abana b'Imana kuba gukwiye kubaho kuko abantu benshi bahaturira imitwaro ibaremereye, bituma habaho guhanga amaso ku Mana. Kandi Imana ikoresha abo turikumwe kugirango ikemure ibibazo dufite n'ibyifuzo byacu mu bihe by'icuraburindi duhura nabyo mu buzima. Kubana n'abantu b'Imana byongerera umuntu intege, akabasha gutera intambwe ijya mbere.

" Dukomeze kwatura ibyiringiro byacu tutanyeganyega, kuko uwasezeranije ari uwo kwizerwa, kandi tujye tuzirikana ubwacu kugira ngo duterane ishyaka ryo gukundana n'iry'imirimo myiza. Twe kwirengagiza guteranira hamwe nk'uko bamwe bajya bagira, ahubwo duhugurane kandi uko mubonye urya munsi wegera, mube ari ko murushaho kugenza mutyo." ( Abaheburayo 10:23-25 )

4.Guterana kutwibutsako tutari twenyine

Kubana n'abandi bizera mu kuramya Imana no kuganira ijambo ryayo bitwibutsako tutari twenyine muri iyi si. Umwizera wese aho ari ku isi, iyo ahuye nundi hatitawe ku gihugu bagomba kumera nk'ababana mu rugo rumwe rw'abana b'Imana. Niyo mpamvu Imana yashyizeho iteraniro ngo ribe ikintu cy'ingenzi. Imana ishakako tuba hamwe kugirango tuve mu bwigunge. Guterana kw'abana b'Imana bituma barushaho kuba mu busabane hagati yabo ubwabo ndetse n'Imana.

"Ariko noneho ingingo ni nyinshi, naho umubiri ni umwe. Ijisho ntiribasha kubwira ikiganza kiti “Nta cyo umariye”, cyangwa umutwe ngo ubwire ibirenge uti “Nta cyo mumariye.” (1Abakorinto 12:20-21 )


5.Kuba mu materaniro yera bidufasha gukura

Kuba hamwe mu materaniro ni inzira nziza kuri buri wese kuko bifasha umuntu gukura mu kwizera. Gusoma bibiliya no gusenga ni inzira ya bugufi ituma twegera Imana. Kandi buri wese afite isomo yageza kuwundi. Iyo abantu barikumwe habaho guhugurana, uwateye intambwe nziza yo kubana n'Imana yigisha abandi uburyo bwo gushaka no kugendana n'Imana.

"Nuko bene Data, iyo muteranye bimera bite? Umuntu wese afite indirimbo cyangwa amagambo yo kwigisha, cyangwa amagambo ahishuriwe, cyangwa ururimi rutamenyekana, cyangwa amagambo yo kurusobanura. Nuko rero byose bikorerwe kugira ngo abantu bunguke." (1 Abakorinto 14:26 )

[email protected]

Dore ingaruka zo gukunda isi cyane ku mukristo

By Liliane Kaliza

Uko umukristu agenda akunda isi cyane niko agenda asubira inyuma mu iterambere ry'Umwuka. Ni ukuvuga, uko umuntu agenda akunda ibyiza byo mu isi cyane, niko agenda atakaza ubusabane hagati ye n'Imana. Ariko uko umukristu agenda yanga isi cyane, niko agenda atera imbere muburyo bw'Umwuka. Umuntu ashobora gukunda isi cyane ari umukire cyangwa ari umukene, umuntu kandi ashobora kudatwarwa n'iby'isi ari umukire cyangwa umukene, ariko muri rusange byoroheye abakene kudakururwa n'isi cyane kuruta abakire, niyo mpamvu

Yesu yavuze ko byakorohera ingamiya kwinjira mu izuru ry'urushinge kuruta ko umukire yakwinjira mubwami bw'Imana, kuko uko umuntu agenda arushaho kuba inshuti y'isi cyane niko aba agenda aba umwanzi w'Imana. Kubera iyo mpamvu, ni gake cyane wabona umuntu ufite umutima urarikiye ibyisi yakuzura Umwuka Wera, kuko ahoza umutima kubiri mu isi; ariko biroroshye cyane ko umuntu ufite umutima wazinutswe iby'isi yuzura Umwuka Wera, kuko aba ari imbata y'iby'Imana ahoza umutima we kubiri mu ijuru. Kubyerekeye umuco no kwirimbisha rero naho niko bimeze, akenshi usanga babantu batwawe n'irari ryo kwinezeza, babantu bahora biruka inyuma y'ibyadutse n'ibigezweho, umutima wabo aribyo wiberamo gusa, akenshi usanga bene abo bantu ari abakene cyane muby'Umwuka, abandi ari abakristu ku izina gusa ntaterambere mu by'Umwuka bigirira, kuko uko ugenda uba inshuti y'isi cyane niko ugenda usubira inyuma mu iterambere ry'Umwuka utakaza ubusabane hagati yawe n'Imana.

Amabwiriza y'itorero nayo ashobora korohereza abantu kuba imbaza z'isi cyangwa kuba imbata z'Umwuka Wera, usanga amatorero yorohereza abakristu kwifata uko biboneye akenshi usanga abakristu b'ayo ari abakene muby'Umwuka kuko abenshi baba imbata z'isi cyane, naho amatorero afite amabwiriza akakaye kubyerekeye umuco adaha abakristu bayo umudendezo wose, byorohereza abakristu bayo kutaba imbata z'isi bityo bikazana iterambere muburyo bw'Umwuka kuruta mu matorero aha abakristu umudendezo wose, ariko nabwo iyo habayemo gukabya cyane nabyo bigira ingaruka mbi ku itorero, cyane cyane kurubyiruko bikaba byatuma itorero risaza vuba ndetse rikaba ryanazima burundu. Usanga hari nk'itorero rimara imyaka nk'icumi cyangwa irenga ntawe ubatizwa mu Mwuka Wera, umushumba wabo ariwe ubahanurira, ariwe ubasengera,…

Bene iryo torero usanga ridakura, ritaguka kuko iyo itorero ridatera imbere muburyo bw'Umwuka ntirishobora kwaguka, niyo mpamvu usanga hari amatorero menshi ahera mu migi gusa abatuye mubyaro bakayumva gusa batayazi; kuko ntaterambere ry'umwuka agira ngo biyafashe kwaguka. Dore zimwe mu mpamvu zibitera: nibyo rwose abashumba b'itorero baba baratangije itorero buzuye Umwuka Wera bityo abayoboke bakaza kubwinshi, ariko ugasanga abashumba benshi ndetse n'abavugabutumwa bihatira kwigisha abantu ibitangaza n'inyigisho zibakururira mu isi cyane aho kubakururira mu Mwuka, ugasanga babahamagarira kwakira ibitangaza, kubona ubutunzi,..

Izo nyigisho rero usanga zikururira abantu mu isi bakaba imbata z'isi aho kuba imbata z‟Umwuka. Iyo bikubitiyeho n'amabwiriza y‟itorero rero aha abantu umudendezo wose wo kwitwara uko biboneye, bihita bihuhuka ugasanga abanyetorero ntaterambere ry'Umwuka na rito bafite ndetse no kubigaragarira amaso ntaho batandukaniye n'abapagani batazi Imana. Ijambo ry'Imana ritubwira gushaka ubwami bw'Imana ibindi bikaza ari inyongera; byumvikane ko iby'indamu z'umubiri tudakwiye kubitaho umwanya tubyigisha abantu kuko ni inyongera, kuko ntabwo biri muntego y'agakiza: Mat.6:33.

Niki twakwigira ku gitangaza cya mbere Yesu yakoze?

By Sophie Bakwiye

“Ku munsi wa gatatu hacyujijwe ubukwe i Kana y'i Galilaya, kandi na nyina wa Yesu yari ahari. Yesu bamutorana n'abigishwa be ngo batahe ubwo bukwe.”(Yohana2:1-2)

Yohana2:1-2 hatwereka igitangaza cya mbere Umwami Yesu yakoze igihe yari mu butumwa bwe ku isi. Kimwe n'ibindi bitangaza byinshi bigaragara muri bibiliya yakoze, biratwigisha ibintu byinshi n'uburyo ari ingenzi dukwiye gutumira Yesu mu mibereho yacu ya buri munsi.

Aha hari ibintu twakwigira ku gitangaza cya mbere Yesu yakoze, ‘guhindura amazi divayi mu bukwe bwabereye i Kana y'i Galilaya'. Reka tubiganireho turebe n'uburyo twabyifashisha mu mibereho yacu ya buri munsi:

Yesu yari yatumiwe

“Yesu bamutorana n'abigishwa be ngo batahe ubwo bukwe.”(Yohana2:2)

Ikintu cy'ingenzi hano ni uko Yesu yari yatumiwe. Igitangaza cyambere yakoze, yagikoze kuko yari yatumiwe kuza mu mibereho y'abantu .

Nshuti , niba dukeneye igitangaza cyivuye ku Mana, dukeneye kuyihamagara. Dukeneye kuyitumira. Ntidushobora kwiringira ko idukorera igitangaza dushaka niba tutabashije kuyiha icyumba mu buzima bwacu.

Yabwiwe ikibazo cyari gihari

Nyuma yo gutumira Yesu Kristo mu mibereho yacu ya buri munsi, dukwiye kumubwira ibyo dukeneye byose.

“Nuko vino ishize, nyina wa Yesu aramubwira ati “Nta vino bafite.”(Yohana2:3)
Igitangaza cyakozwe mu gihe ntakintu cyari gisigaye. Ni inshuro zingana iki abakristo bitotomba bavugako Imana itatanze ibyo dukeneye cyangwa twifuza? Ese mbere na mbere tuba twigize tuyibwira ibyo dukeneye ? Cyangwa twiringirako iduha ibyo dukeneye tutayibisabye? Muri Yakobo haragira hati: “ …… ntacyo muhabwa kuko mudasaba”(Yakobo4:2)

Umwami Yesu yadusezeranije ko icyo tuzasaba mu izina rye tuzagihabwa:
“Ni ukuri, ni ukuri, ndababwira yuko unyizera, imirimo nkora na we azayikora ndetse azakora n'iyiruta, kuko njya kwa Data. Kandi icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye, nzagikorera kugira ngo Data yubahirizwe mu Mwana we. Nimugira icyo musaba cyose mu izina ryanjye nzagikora.”(Yohana14:12-14)

Yesu yakoze ibiruta cyane ibyo bari bakoze

Ku musozo w'iyi nkuru, Yohana akomeza atubwira uburyo amazi Yesu yahinduye vino yaruse iyo umukwe yari yateguye. Nyuma yo gusogongera kuri iyo vino ya Yesu umusangwa mukuru yabwiye umukwe ati:

“…….Abandi bose babanza vino nziza, abantu bamara guhaga bakabona kuzana izitaryoshye, ariko wowe ho washyinguye inziza aba ari zo uherutsa.”(Yohana2:10)
Umusangwa mukuru yaratangaye cyane. Umukwe na we ntiyamenye ibyabaye. Ariko twese tuziko Yesu yahinduye amazi divayi.

Nshuti, Yesu ashoboye gukora byinshi biruta cyane ibyo twakora. Niba dushaka guharanira kubaho ubuzima bwejejwe, dukwiye kumutumiramu mibereho yacu kugirango adufashe kubaho nk'uko Imana ibishaka.

Sophie @agakiza.org

No mugihe bigoye ukwiye gutunga Kristo

By Sophie Bakwiye

“Nyamara ibyari indamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo, ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo ku bw'ubutunzi butagira akagero, ari bwo kumenya Kristo Yesu. Ku bw'uwo nahombye ibyanjye byose, ndetse mbitekereza ko ari amase kugira ngo ndonke Kristo”(Abafilipi3:7-8)

Rimwe na rimwe hari igihe tugera mu bihe tukumva ubuzima n'ubutumwa bw'ubwami bw'Imana busa nk'aho budukomereye, bikagaragarako twera imbuto nke. Tugacika intege, tukumva twakabireka, tukumva turi twenyine .

Pawulo ntiyigeze yinubira ubuzima yaciyemo. Yagiye mu nzu y'imbohe ariko ntiyahwemye kwiringira Imana ahubwo ikiruta ibyo byose yishimiraga ibigeragezo yacagamo ndetse akabishimira Imana.

Kristo azi icyo ari cyo gutabwa, no kuba wenyine. Pawulo adushishikariza kwishimira mu mwami, ari byo kumva no kwishimira mu mwami Yesu : Uku niko kuramya nyakuri. Imibereho yacu yose ikwiye kurangwa n'ibyishimo n'ibyiringiro n' amashimwe, tutitaye ku bihe bikomeye twaba turimo.

Intumwa pawulo yaravuze ati: “Nyamara ibyari indamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo, ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo ku bw'ubutunzi butagira akagero, ari bwo kumenya Kristo Yesu. Ku bw'uwo nahombye ibyanjye byose, ndetse mbitekereza ko ari amase kugira ngo ndonke Kristo”(Abafilipi3:7-8)

Ntakintu na kimwe hano ku isi gikwiye kugereranwa n'ubutunzi buri mu kumenya Kristo nk'umwami wacu. Nta nshuti, inzu nziza, amafaranga cyangwa ubundi butunzi, imishinga duteganya gukora….. bishobora kuruta kumenya Kristo.

Niba twishimira mu Mwami tukamuhozaho amaso, tuzareka kwiyiringira ahubwo twiringire Imana. Tuzazinukwa kwiringira ibinyoma. Nitwihana tugashaka Imana, tukarizwa n'uko yatwongerera imbaraga mu ntege nke zacu, tuzabona ubushobozi bwo guhagarara mu kwizera twemye. Tuzakomeza gushyigikirana no guterana imbaraga umwe ku wundi kubwo gushaka ubutumwa bwiza. Tuzashobora no kwihanganira imibabaro kubwo gushaka Kristo.

Nitwishimira mu mwami, tuzagira ubushobozi bwo kujya mu bice nk'aho Yesu yagiye dushake abazimiye , abatawe, abakomeretse, abatagira aho baba, ababuze ibyiringiro, abakene ku mubiri no mu mwuka.

Nidushyira ubuzima bwacu muri Yesu, tuzashobora kumenya iwacu h'ukuri ko ari mu ijuru kandi ko umunsi umwe tuzabayo kandi tuvuge nka Pawulo ko kubaho ari Kristo no gupfa bikaba inyungu.

Sophie @agakiza.org

Ibintu 5 byafasha abashakanye kurushaho kunga ubumwe bw'umuryango

By Ismael KAYISHEMA

Kudakora ibikwiriye byirukana Umwuka w'Imana mu rugo bikazana abadayimoni, mwembi mukabihomberamo, kuko nta kindi kigenza satani uretse kwica, gusenya no kurimbura. Mu muryango ni ahantu abantu bakwiye kubana babwizanya ukuri bababarirana, boroherana, basengana, bafatanya, bihanganirana, bakananezeranwa, bakubakana.

Hano hari ibintu byingenzi abashakanye bakwiye kwibandaho , kugirango Imana ibashyigikire mu mubano wabo.

1.Abashakanye bakwiye guhuza mu buryo bw'Umwuka wera

Iki ni kimwe mu bintu by'ingenzi mu gushyingirwa. kuko kuyoborwa n'umwuka wera ari amahirwe ahuza umuntu n'ibindi binyabuzima.
Kandi ugushyingiranwa kw'abakirisito gutanga amahirwe yo kubana, atari kuribo gusa ahubwo bituma na mwuka wera abana nabo. Burya umwanya mwiza ku bashakanye ubonerwa mu guhuza umutima, bagasangizanya ibituma mwuka wera arema umushyikirano hagati yabo n'Imana.

2.Gusengera hamwe

Gushyiraho igihe gihoraho buri munsi mugasengera hamwe nk'umuryango, buri uko mubyutse mu gitondo cyangwa mugiye kuryama ni byiza. Mugasaba Imana ikabuzuza umwuka wera, ikabongerera imbaraga mu rugendo ruri imbere.
Ibi bituma umuryango w'abashakanye urushaho kwegera Imana, bakaba bugufi bw'Uwiteka kandi byongera urukundo bafitanye kuko baba basenyera umugozi umwe.

Iyo abashakanye bafashe umwanya wo gusenga Imana mbere yo kuryama, bibafasha kugasabana imbabazi mbere yo kuryama, bakabarirana niba hari ibyo bapfuye kandi Imana ibana nabo. Birakwiye ko umenya uko ubwira uwo mwashakanye utamusigiye igikomere cyo ku mutima ukoresheje amagambo mabi mu gihe kibi.

3.Gusomera ijambo ry'Imana hamwe

Ni byiza bitewe ni gihe abashakanye baba bafite gihagije, byibura rimwe mu cyumweru abashakanye bakwiye gushaka umwanya bagasoma ijambo ry'Imana bari hamwe. Gusomera ijambo ry'Imana hamwe nabwo ni uburyo bwo kubana n'Imana. Kandi niho mukura ijambo ry'Imana ryo kubwira abandi baje babagana, mukabagira inama , atari iziturutse kubyiyumviro byanyu cyangwa amarangamutima ahubwo ibibava mu kanwa byose bikaba bifitanye isano n'ibyanditswe byera byo muri Bibiliya.

4.Gufatira imyanzuro hamwe

Ni byiza gufatira imyanzuro y'ingenzi hamwe mu muryango w'abakirisito, aha ntibishatse gusobanura gufata imyanzuro y'ibyo guteka. Hano imyanzuro ikwiye gufatirwa hamwe ni imyanzuro y'ibijyanye n'amafaranga uburyo akoreshwa, naho yava , n'uburyo bwo kuyashora mu mishinga. Kandi bibaho ko hari ibyo mwahita mutumvikana uwo mwanya ariko mukwiye kuzirikanako kwihagararaho atari byo, gutsimbarara ku mafuti bitazana agakiza, kandi kutava ku izima ari ubupagani.

Ni byiza niba mufite uburyo bwo kwiteza imbere nk'umuryango kubiganiraho mu buryo buhoraho, niba hari ibyo musabwa kwishyura kandi guhishanya hagati y'abashakanye si byiza. Umugabo cyangwa umugore biba byiza iyo abonye ko iterambere ry'urugo arigiramo uruhare. erega ashobora kuba adafite amafaranga ariko afite ibitekerezo byubaka.

5.Kuba mu materaniro amwe

Ni byiza kugira aho musengera kandi mu gihe mwateguye mukazajya mujyana mu materaniro.
Ni byiza guhitamo ahantu muhuriyeho mwembi mu buryo bwo kuramya Imana , mukazajya mujyana gusenga, kuko bizatuma mugira inshuti z'abakirisito . Mu Abaheburayo 10:24-15 hagira hati “kandi tujye tuzirikana ubwacu kugira ngo duterane ishyaka ryo gukundana n'iry'imirimo myiza. Twe kwirengagiza guteranira hamwe nk'uko bamwe bajya bagira, ahubwo duhugurane kandi uko mubonye urya munsi wegera, mube ari ko murushaho kugenza mutyo.” Ibi bituma n'abana mwabyaye bamenyerezwa kugira imyitwarire myiza n'indangagaciro za gikirisito.

Nubwo urugo rugira inshuti za bugufi, zo kugisha inama mu gihe biri ngombwa cyangwa habayeho kugira ibyo mutumvikanaho ariko icy'ingenzi ni ukuzirikanako bidakwiyeko uwo mwambaranye ubusa, mwambikana ubusa (Kumena amabanga y'urugo hanze).

[email protected]

Before yesterdayGospel

Dore Impamba korali Elayono ya ADEPR Remera Izahagurukana I Kigali

By Ismael KAYISHEMA

Korali Elayono ibarizwa mu mujyi wa Kigali mu itorero rya ADEPR Paruwase ya Remera, ikaba ari imwe mu makorali akomeye abarizwa hano mu Rwanda binagaragazwa na bimwe mu bihembo bagiye bahabwa n'abayobozi batandukanye b' igihugu ndetse n' abikorera. Kuri ubu bagiye kwerekeza mu intara y' amajyepfo mu itorero rya karere ka Huye Paruwase ya Matyazo kuri uwo mudugudu.

Korali Elayono yakunze kwagura umurimo w'Imana, mu buryo bwose kuko usanga bakomeje gukoresha ikoranabuhanga hagamijwe kwamamaza Yesu Kristo nk'umwami n' umukiza.

Pastor Charles wo muri Paruwase ya Matyazo Umudugudu wa Matyazo mu itorero ry' Akarere ka Huye ururembo rw'Amajyepfo, yagize ati “Igiterane cyatangiye tariki ya 16 kikazasozwa ku itariki ya 22/07/2018 kikaba cyaratangijwe n'amasengesho y' ibyiciro bitandukanye harimo n'abayozi b' itorero ryacu, ku munsi wo kuwa Gatandatu nibwo dutegereje Korali Elayono izaturuka I kigali tukazabana nayo guhera mu gitondo kugeza ni mugoroba tukazanakomezanya nabo no ku cyumweru umunsi wose, Igiterane twagihaye intego iboneka mu “Abakorinto8:3” turashaka kubwira abantu ubutumwa tukanabakundisha Imana””

Umuyobozi wa Korali Elayono Madam Marora Genevieve yavuze ko mbere ya byose bashima Imana ijya ijyenda ibiyereka mu ngendo z'ivugabutumwa bakora ndetse zigatanga umusaruro kuko zisiga habonetse umubare w'abantu benshi bakira agakiza kandi nyuma bakumva ubuhamya bwabo ko bakomeje gushikama mu mwami, avuga kandi ko ntakabuza ko bizeyeko Imana izabana nabo muri uru rugendo rw'Iminsi 2.

Bwana Mwiyeretsi Alain Samson, ni umutoza wa Korali Elayono yagize ati “kuruhande rwacu imyiteguro imeze neza cyane, icyo nabwira abazitabira iki giterane bazabasha kumva umuziki w'umwimere n'indirimbo nziza z'ivugabutumwa ryihanisha abanyabyaha, zizahumuriza abanyamibabaro ikindi kandi nuko tuzakoresha umwimerere w' umuziki w'indirimbo shyashya zacu zirigukorwa muri Studio” Yakomeje avugako, Korali Elayono yamamaza ubutumwa babinyujije kuri websites zitandukanye mu gihugu, kuri facebook, kuri Flickr.com (Amafoto), kandi ko bafite konti kuri Youtube.com iriho ibihangano byabo kuburyo buri wese, aho yaba ari hose ku isi yoroherezwa kugera ku ndirimbo zabo z'amashusho.

Elayono ivuga ko izaruhuka ihawe ingororano na Yesu dore ko kugeza ubu ibikorwa byayo bimaze kugera mu bihugu birimo Ububiligi, Ubufaransa, Ubwongereza, Esipanye, Ubushinwa, Leta Zunze Ubumwe z'Amerika, Ubuhinde, Afurika y'Epfo, Sudani, Burundi, Uganda n'ahandi kandi intego ni ugusakaza ubutumwa mu isi yose dore ko ari cyo Imana isaba abakozi bayo.

Korali Elayono guhera mu mwaka 2011, nibwo batangiye gukora ivugabutumwa binyuze mu bihangano byayo byoherezwa hirya no hino mu bihugu bigize isi, aho byahitaga bigezwa ku babyifuza bifashishije uburyo bw'ikoranabuhanga rya murandasi (internet).

Mu Mwaka 2012 nibwo Korali Elayono yashyikirijwe Impamyabumenyi (Certificate) n' uwari Minisitiri w'Urubyiruko n'Ikoranabuhanga Bwana Nsengimana Philbert, nka korali yafashe amahugurwa mu birebana no gukoresha ikoranabuhanga. Naho mu 2013 yahawe ishimwe (SIFA Award 2013) nka korali yabaye iya mbere muri korali zo mu Rwanda nk'ikoresha cyane ikoranabuhanga mu ivugabutumwa.

[email protected]

Amazi ya mugitondo, ingenzi ku buzima bwawe

By Liliane Kaliza

Ubusanzwe tuzi neza ko amazi agize 65% by'umubiri wacu' aya mazi rero atabonetse mu mubiri nta rugingo na rumwe rwakora neza, bishatse kuvuga ko ari byiza cyane kunywa amazi menshi kugirango umubiri ubashe gukora neza
Gusa nanone hari ikindi kintu abantu batari bazi kandi cy'ingenzi ku buzima bwacu
Iyo umuntu aryamye nijoro, umubiri utakaza amazi menshi cyane kandi y'ingenzi ndetse n''imyanda ikarushaho kwiyongera mu mubiri wacu ni byiza rero kubyuka mu gitondo umuntu ashaka uko yagarura amazi yatakaje ndetse akavana n'imyanda mu mubiri

Icyo usabwa gukora rero nta kindi ni ukunywa ikirahuri cy'amazi ukibyuka kuko ngo bifasha umubiri kugubwa neza cyane

Reka turebere hamwe bimwe mu byo amazi ya mugitondo akora mu mubiri wacu:
Bigabanya acide mu gifu: acide iba nyinshi mu gifu kubera ko hari ibyo kurya umuntu aba yafashe byiganjemo ya acide n'ubundi, abahanga mu by'ubuzima rero bavug ko kunywa ikirahuri cy'amazi ukibyuka bifasha mu kugabanya ya acide yo mu gifu

Birinda kugugarara munda: kugugarara ni kimwe mu bibazo abantu bakunze guhura nacyo bitewe no kubura amazi mu mubiri ndetse no gukora nabi kw'igifu, abahanga rero bavuga ko kunywa igikombe cy'amazi ukibyuka bifasha kurinda kugugarara munda, umuntu akabasha kwituma neza ndetse n'igogora rikagenda neza

Bifasha kugabanya ibiro: kunywa amazi buri gitondo mbere y'uko ufata ifunguro rya mugitondo bifasha kugabanya ingano y'ibyo uri bufate mugitondo bityo bikanagufasha kutiyongera ibiro bya hato na hato

Bituma uruhu rwo mu maso rusa neza: nubwo ushobora gukoresha iby mirenge ku ntenyo ngo urashaka ubwiza bwo mu maso cyanga seukanabushakira mu kwisiga cyane ngo urebe ko mu maso hawe hacya ntago bizaguhira nkuko ushobora kujya winywera amazi buri gitondo ukimara kubyuka

Birinda kurwara impyiko: amazi ni ingenzi cyane ku mpyiko zacu kuko azifasha kuyungurura imwe mu myanda iba iri mu mubiri wacu biciye mu nkari, niyo mpamvu rero ukwiye kujya unywa amazi angana na litilo imwe n'igice cyangwa 2 buri munsi kugirango ufashe impyiko gukora akazi kazo

Src: santeplusmag.com

Dore ibikenewe ngo tubashe kwatsa impano Imana yadushyizemo

By Sophie Bakwiye

“Ni cyo gituma nkwibutsa gusesa impano y'Imana ikurimo ngo yake, iyo waheshejwe no kurambikwaho ibiganza byanjye.”(2Timoteyo1:6)

Abakristo tubwirwa kwatsa Impano Imana yaduhaye. Tubwirwa gukuza impano ziri muri twe kugira ngo tubashe gukorera Imana n'imbaraga zacu zose. Nitugenza dutyo, tuzaba dushobora gukora ibintu byinshi mu bwami bw'Imana.

Ni gute twatsa impano ziturimo? Ni gute tuzitera gushyuha ngo zigere no kubandi benshi bafite imbeho ?

Ku murongo wabanje, uratwereka uburyo intumwa Pawulo yibutsaga Timoteyo ikintu cy'ingenzi: Gusesa impano y'Imana yari imurimo. Abakristo bamwe batekerezako bica mugusengerwa n'umwigisha cyangwa hari icyo abavuzeho , ariko kimwe n'andi marangamutima yose tugira si ikimenyetso cyemeza ko impano iturimo yatse.

Kugirango tugufashe kumenya icyo bisaba kwatsa umuriro ukurimo/ gukuza impano ikurimo, reka turebe igikenewe kugirango watse iyo impano:

1. Amavuta : Ijambo ry'Imana

Hari icyo dukeneye kugirango ducane. Niba dushaka gukomeza gutuma umuriro w'Imana uturimo ubonesha , tuzakenera ijambo ry'Imana kugirango wake. Ese kuki dukeneye ijambo ry'Imana?

“Dore kwizera guheshwa no kumva, no kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo.”(Abaroma10:17)

Umwami Yesu ubwe yavuzeko ibyo yabonanye Se kandi yamubwiye aribyo akora: “Yesu arabasubiza ati “Ni ukuri, ni ukuri, ndababwira yuko ari nta cyo Umwana abasha gukora ubwe atabonye Se agikora, kuko ibyo Se akora byose n'Umwana ari byo akora.”(Yohana5:19)
Niba tuzi uko Yesu ameze , natwe dukwiye gukora nk'ibyo akora.

2. Ubushyuhe : Urukundo rw'Imana

Ikindi dukeneye ubushyuhe kugira ngo bwatse amavuta. Dukeneye urukundo rw'Imana rugirira impuhwe buri muntu. Dushobora kuba dufite impano ariko iyo tudafite urukundo rw'Imana, izo mpano ntizikoreshwa umugambi wayo.

“Nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, ariko singire urukundo, mba mpindutse nk'umuringa uvuga cyangwa icyuma kirenga. Kandi nubwo nagira impano yo guhanura, nkamenya ibihishwe byose n'ubwenge bwose, kandi nubwo nagira kwizera kose nkabasha gukuraho imisozi, ariko singire urukundo nta cyo mba ndi cyo. Kandi nubwo natanga ibyanjye byose ngo ngaburire abakene, ndetse nkitanga ubwanjye ngo ntwikwe ariko singire urukundo, nta cyo byamarira. (1Abakorinto13:1-3)

3. Umwuka: Umwuka Wera w'Imana

Dukeneye umwuka(oxygen) utuma ubushyuhe bwatsa amavuta. Hatabonetse ibi byose(amavuta, umwuka,n'ubushyuhe) umuriro ntiwakwaka. Niyo mpamvu dukeneye umwuka w'Imana utuma dukura mu kwizera no mu rukundo. Satani ahora ashaka uko yazimya gukora k'Umwuka wera mu buzima bwacu kuko azi neza ko Umwuka w'Imana udushoboza gukora umurimo wayo, no kwera imbuto Imana ishaka.

Ese kuki dukeneye Umwuka wera kugirango twatse impano Imana yadushyizemo? Impamvu ni uko izo mpano ari yo ziturukaho.

“Icyakora hariho impano z'uburyo bwinshi, ariko Umwuka ni umwe. Kandi hariho uburyo bwinshi bwo kugabura iby'Imana, ariko Umwami ni umwe. Hariho n'uburyo bwinshi bwo gukora, ariko Imana ikorera byose muri bose ni imwe, umuntu wese agahabwa ikimwerekanaho Umwuka kugira ngo bose bafashwe.(1Abakorinto12:4-7)

Umwuka w'Imana niwo utwemerera kubaho ubuzima bw'ubukristo bwuzuye. Adahari ntacyo twashobora gukora .

“Aransubiza ati “Ijambo Uwiteka atumye kuri Zerubabeli ngiri ati ‘Si ku bw'amaboko kandi si ku bw'imbaraga, ahubwo ni ku bw'Umwuka wanjye.' Ni ko Uwiteka Nyiringabo avuga.”(Zekariya4:6)

Bakristo, mureke twatse impano Imana yadushyizemo. Ni impano yayo ariko dushinzwe gutuma ikura dufashijwe n'Imana.

Imana ibahe umugisha

Sophie @agakiza.org

Icyaha cyo gukora ibiteye isonoi n'iby'isoni nke

By Liliane Kaliza

Muri rusange hariho umuco w'umuntu ku giti cye, uw'umuryango, uw'igihugu, n'iyindi… ndetse tubona ko hari umuco ushobora kuba rusange ku bantu. Igikorwa giteye isoni rero: ni igikorwa kinyuranyije n'umuco w'umuntu. Mu muco wa buri umuntu: harimo umuco we ku giti cye, umuco asangiye n'umuryango, igihugu, akarere, n'abandi. Kandi umuco ni imyumvire ijya mu muntu, ikamubera nk'itegeko kandi ntawabimutegetse, bityo bikamutera isoni gukora ibintu binyuranyije n'iyo myumvire ye.

Urugero: Adamu na Eva ntawigeze abategeka kwambara, ahubwo bamaze kubona ko bambaye ubusa, biyumvisemo ko kwambara ubusa ari ikintu giteye isoni, ako kanya binabatera isoni, bituma biremera ibicocero byo kwambara; none kugeza ubu kwambara byabaye umuco w'abantu bose, bituma kwambara ubusa biba ikintu giteye isoni ku bantu bose. Iyo umuntu akoze ibikorwa binyuranyije n'umuco we, uwo muco awusangiye n'umuryango: umuryango uramugaya; iyo ari umuco asangiye n'igihugu, akarere cyangwa abandi bantu, abo bantu basangiye umuco baramugaya, ndetse haba hariho n'itegeko ribihana bakarimuhanisha.

Ariko iyo umuntu yakoze ibinyuranyije n'imyumvire ye ku giti cye, iyo myumvire atayisangiye n'abandi, bimutera isoni ku giti cye, akigaya mu mutima. Iyo umuntu akoze ibiteye isoni, aramwara n'abamureba bakabona ko byamuteye isoni; ariko hari n'ushobora kwihagararaho abantu ntibabibone, nyamara imbere mu mutima afite ikimwaro n'isoni. Dushingiye kugisobanuro cy'icyaha, dusanga gukora ibikorwa biteye isoni n'iby'isoni nke ubwabyo atari icyaha, ahubwo dusanga ari ibimenyetso by'icyaha kiba cyihishe mu mutima.Urugero:Mu Rwanda kimwe n'ibindi bihugu dufite umuco wo kwambara, kubera iyo mpamvu y'umuco wacu: biteye isoni ku munyarwanda, kwambara ubusa ukajya mu nzira ukiyereka abantu. Kubera iyo mpamvu kandi, ni iby'isoni nke kwambara mu buryo bufitanye isano ya hafi no kwambara ubusa.

Ariko nubwo bimeze bityo, hari bamwe biyambarira mu buryo bufitanye isano ya hafi no kwambara ubusa (iby'isoni nke), biboneka cyane kubantu b'igitsina gore. Nyamara kwambara ubusa cyangwa kwambara mu buryo bufitanye isano ya hafi no kwambara ubusa, ubwabyo si icyaha; kuko mu Rwanda turamutse tudafite umuco wo kwambara, kwambara ubusa ntibyadutera isoni. Ahubwo hari impamvu zituma bamwe biyambarira gutyo, kandi izo mpamvu nibyo byaha.

IMPAMVU ZITERA ABANTU KWAMBARA IMYAMBARO ITEYE ISONI

1. UBURAYA
Uburaya ni ubusambanyi bukorwa nk'ubucuruzi, ubwo bucuruzi bukunda gukorwa n'abantu b'igitsina gore. Indaya zikunda kwambara mu buryo bufitanye isano ya hafi no kwambara ubusa, zigambiriye gukurura abaguzi (abagabo), mu rwego rwo gushaka amafaranga. Ubwo rero kwambara imyenda iteye isoni kw'indaya sicyo cyaha, ahubwo icyaha ni uburaya, kuko ba maraya nabo umuco wo kwambara ubusa ntawo baba bafite mu mitima yabo, nabo kwambara ubusa bibatera isoni mu mitima, ariko bihagararaho kubera impamvu z'umurimo wabo, kugirango bibonere amafaranga.

2. AMARARI Y'UBUSAMBANYI
Abagore n'abakobwa bafite amarari y'ubusambanyi, nabo bakunda kwambara imyambaro iteye isoni, bagambiriye gukurura abagabo nkuko n'indaya zibigenza. Itandukaniro hagati yabo n'indaya: nuko indaya zibikora zishaka amafaranga, naho abandi bakabikoreshwa no kurarikira kw'imibiri yabo, abo nabo icyaha Imana ibabonamo si ukwambara imyambaro iteye isoni, ahubwo ni ubusambanyi bwo mu mutima (amarari y'ubusambanyi); kuko mu mitima y'abo bantu, nta muco wo kwambara ubusa baba bafite, ahubwo nabo kwambara ubusa bibatera isoni mu mitima, ariko bakihagararaho kugirango intego yabo yo gukurura abagabo bayigereho.

3. UBWIBONE
Hari igihe umugore cyangwa umukobwa aba atari indaya, nta n'amarari y‟ubusambanyi afite mu mutima we, ariko afite ubwibone mu mutima (kwishyira hejuru). Ibyo bigatuma yambara mu buryo bufitanye isano ya hafi no kwambara ubusa, agambiriye kuratira abantu: ko ari mwiza, ko ateye neza, ko afite uburanga bwiza n'ibindi . Abantu bameze batyo nabo icyaha cyabo ntabwo ari ukwambara imyambaro iteye isoni, ahubwo icyaha cyabo ni ubwibone, kuko mu mitima yabo, nta muco wo kwambara ubusa baba bafite. Ahubwo nabo kwambara ubusa bibatera isoni mu mitima, ariko bihagararaho kubera kwishyira hejuru baba bafite mu mitima yabo, kugirango umugambi wabo wo kuratira abantu uburanga bwabo ugerweho.

4. IZINDI MPAMVU
Umukobwa cyangwa umugore ashobora kwambara imyambaro iteye isoni, abitewe n'izindi mpamvu zitari muri ziriya eshatu twabonye haruguru. Ingero: umukobwa ashobora kubikora agambiriye gukurura abasore, atari murwego rw'uburaya cyangwa amarari y'ubusambanyi, atari n'ubwibone, agambiriye gukurura abasore, yibwira ko ahari byamuhesha gukundwa. Hari n'umuntu bashobora gutegera ibihembo, akambara ubusa mu ruhame. Hari n'abo usanga akazi bakora kabasaba kwambara imyambaro iteye isoni kugirango bakurure abakiriya babagana. Iyo urebye neza, usanga abo bantu bose nta kindi cyaha kiba kihishe mu mitima yabo kiba cyabateye gukora ibiteye isoni; ariko mu mitima yabo biba byabateye isoni, kuko baba bakoze ibintu binyuranye n'umuco wo mumitima yabo; Abo bantu rero nabo baba bakoze icyaha, kuko baba bakoze ibintu imitima yabo ibarega ko ari bibi.

Nuko rero kwitesha agaciro ku bushake nabyo ni icyaha, Mu isi hari imico myinshi itandukanye, ariko agakiza gatanga uburenganzira ku muntu wese n'umuco we; nubwo imico ari myinshi, agakiza ko ni kamwe,Ariko nubwo agakiza katarobanura umuco, iyo itorero ridashyizeho amabwiriza akumira imwe mu mico y'abantu, ibiteye isoni n'iby'isoni nke biba byinshi mu itorero. Ariko nanone amabwiriza byanga bikunze agira abo abangamira, kuko ibyo bamwe bita ibiteye isoni mumuco wabo, hari igihe biba byitwa byiza mu muco w'abandi. Ibyiza rero nuko amabwiriza yajyaho, ariko akaba atarimo kurengera. Icyo gihe hasigara bake bambuwe uburenganzira ku muco wabo, ariko bikagabanya ibiteye isoni mu itorero. Abambuwe uburenganzira ku muco wabo, barihangana igihe kiragera bakabimenyera.

Inkoko ivanze n'imiteja

By Astrida

Ibikoresho ku bantu 4
Inkoko 600 g itarimo amagufa
Amavuta ibiyiko binini 5
Akayiko k'ikirungo cya origan
Utubabi twa teyi 2
Vinaigre balsamique ibiyiko binini 3
Ubuki ikiyiko 1 cuillère à soupe de miel
Agasenda gacye
Imiteja 450 g
Karoti 2 zikasemo uduce duto tureture
Inyanya ziribwa ari mbisi ( tomate cerise)3
Akunyu Uko bitegurwa : 1. Mu gisorori, vanga ibiyiko 4 by'amavuta ya elayo, origan, agasenda, igice cya vinaigre balsamique, ubuki, agasenda n'ibibabi bya (...)

- Ifunguro ry'ingenzi
  • July 19th 2018 at 04:04

Uburyo 3 wakoresha ukagabanya impumuro y'amafi ku ntoki

By Astrida

Iyo umuntu yakoze amafi cyangwa se yakase ibitungu na tungurusumu, asigarana impumuro ku ntoki itari nziza isaba umwanya munini ngo igende. Mu gihe ushaka ko iyo mpumuro igenda vuba dore uburyo bworoshye kandi bwihuse wakura impumuro ya tungurusumu,igitunguru cyangwa amafi mu ntoki zawe :
1. Ukoresheje ikawa : Fata ikawa utarayishyira mu mazi nurangiza uyogeshe mu ntoki nk'isabune bizahita bishira.
2. Fata colgate nurangiza uyisige mu ntoki zawe hanyuma nihashira iminota 5 woge mu ntoki. (...)

- Kwiyitaho
  • July 19th 2018 at 02:59

Ndagisha inama ku byo gutera akabariro

By Astrida

muraho neza,nzi ko abantu duhuriye kuri uru rubuga dukundana kandi dufashanya nta kiguzi,jyewe mumfashe pe Imana izabampembera.
Mfite ikibazo maze imyaka 8 nubatse sindanyara na rimwe numva abandi babivuga nkabyifuza ariko byaranze.najyaga nkoresha sterilet nsanga nayo intera kubura ubushake nyikuramo,wenda aho nyikuriyemo nongeye kumva ubuhehere ariko ikitwa kunyara ntibirambaho pe, mumfashe muraba mukoze.
Ufite ikibazo cyangwa ushaka kuduha ubuhamya watwandikira kuri (...)

- Ubuhamya
  • July 19th 2018 at 02:40

Inzira 7 zagufasha kurushaho kuba mu busabane n'Imana

By Ismael KAYISHEMA

Mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka 6:16, haragira hati “ariko we abavamo yiherera mu butayu asenga. Yesu yarakeneye akarahuko kugirango yongere imbaraga bituma ashaka umwanya wo kwihererana na se wo mu ijuru.

Ubuzima bwa Yesu Krisito bugamije kuduha ikitegerezo natwe dushobora kugenderaho, tukamwigiraho kubw'ibyo Imana ikabana natwe. Yesu nubwo yari umwana w'Imana, yemeye kwakira no kubaho mu buzima bwuzuye amagorwa ariko kuba yari umwana w'Imana ntibyatumye yishyira hejuru ahubwo yarabyakiriye, arushaho gushaka umwuka wera bituma ajya mu butayu gusenga yihererana n'Imana, bituma yinjira mu mbaraga zibonerwa mu kugirana ubusabane n'Imana.

Isengesho ni imwe mu ntwaro ikomeye cyane Imana yaduhaye gusa kumenya uburyo bukwiriye bwo gusenga Imana no kumenya icyo umuntu akwiriye gusengera ntabwo buri gihe byoroshye,Intumwa za Yesu nazo zahuye n'urujijo nk'urwo, bahoraga basenga kenshi ariko batabizi kuko basenga basubiramo amasengesho ariko basabye Yesu, kubigisha gusenga,Luka 11:1-2 ”Nuko ari ahantu hamwe asenga, arangije umwe mu bigishwa be aramubwira ati “Databuja, twigishe gusenga nk'uko Yohana yigishije abigishwa be.” Yesu nawe yabigishije neza , (Matayo 6:5-14)

Isengesho Yesu yigishije intumwa ze ni isengesho ryiza buri mukirisito wese akwiye kuzirikana mu mutima we.

Hano hari uburyo 7 bwagufasha kugira amasengesho afite imbaraga mu buzima. Ibi biragufasha kurushaho kugira amasengesho ahamye muri uyu mwaka.

1. Menya uwo muvugana mu isengesho

Isengesho ni ikiganiro kiba hagati y'umuntu n'Imana, buri kiganiro gitangira uvuga uwo muganira ndetse mu mazina. Yesu nawe yatangije isengesho avugango “Data wa twese wo mu ijuru ” kandi Yesu yatanze uburenganzira bwo guhamagara Imana”Papa” Imana iri mu butatu: Imana data, Imana mwana n'Imana mwuka wera.

Kumenya ibi ni ibintu byingenzi mu isengesho, umuntu akwiye kwibandaho buri uko ushatse kuganira n'Imana binyuze mu isengesho. Imana izakongerera imbaraga zo kuzuza inshingano wahamagariwe kuzuza mu bwami bw'Imana. Kumenya uwo muganira bituma utegura ibyo ugomba kumubwira kubw'ubushobozi uzi afite n'uburyo ugomba kumubwiramo kubw'icyubahiro afite.

2. Ibuka gushima

Amashimwe avuye ku mutima, buri gihe ni intangiriro ikomeye mu biganiro ukwiye kugirana n'Imana. Kimwe n'abandi babyeyi, Imana inezezwa no kukubona ufite umutima ufite ishimwe kandi icy'ingenzi kurushaho ni ukuzirikana guha Imana icyubahiro ku byo yagukoreye byose mu minsi ya kera, mu masengesho yagusubije. Gusenga wizeye ko Imana izagusubiza kandi ibishoboye byongerera umuntu icyizere cy'ubuzima bigatuma umuntu ashikama. Kuramya Imana bifungura amarembo y'ijuru kandi bikwiye kuba igihe cyawe kihariye n'Imana.

3. Saba ubushake bw'Imana

Mu ishyamba rya Getsemnai, mbere y'amasaha make kugirango Yesu abambwe , yongeye gusenga ati “ Ntibibe uko nshaka ahubwo bibe uko ushaka”. Mu isi aho ibyiza n'ibibi bisimburana bigatuma ejo hazaza hasa nk'ahari mu mwijima, birakomeye cyane kumenya ibyo gusaba mu gihe uhuye n'amakuba ariko ikintu kimwe dukwiye kuzirikana ni ukumenyako Imana ifite umugambi mwiza kandi idukunda kandi umwanya mwiza dukwiye kubamo ni ukuba hagati mu bushake bw'Imana.

4. Ibuka kubwira Imana ibyo ukeneye

Mu gihe cya Yesu umugati wari ikintu gikenewe, cyari ikintu gikenewe mu buzima. Yesu ntiyigeze ahagarika gusaba Imana umugati. Ariko twe rimwe na rimwe ntidusaba Imana utuntu dukeneye, dutekerezako idashoboye. Iyo ikibazo gikomeye kije, tubanza kwirwanirira tukumvako hari ibyo dushoboye gukora mbere yo gusenga Imana. Muri Yakobo 4:3 , iravuga ati “murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi mushaka kubyayisha irari ryanyu ribi.” Ku bwibyo ntucike intege zo gusaba Imana icyo ushaka kuko so wo mu ijuru , anezezwa no kuguha igikwiriye.

Ikintu cyose uzasaba , harimo umugambi wo kwagura ubwami bw'Imana izagushyigikira. Imana nibonako ushaka inzu ugamije no kuzacumbikira abarara hanze ntabwo izayikwima, Imana nibona ushaka imodoka ushaka kuzajya utwara abantu bayo izagushyigikira.

5. Ibuka gusaba Imana imbabazi z'ibyo wakoze bitayinejeje

Yakobo 5:16, haragira ati “Mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane, kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi, iyo asenganye umwete.”

Uyu murongo wa Bibiliya utwibutsako, niba dushakako isengesho ryacu ryumvwa, umutima wacu ukwiye kubanza kwezwa mu maso y'Imana n'abantu bayo.

6. Usengane n'inshuti wizeye ko zikuzamura mu busabane n'Imana

Hari imbaraga mu musabane n'abandi iyo dusenga mu izina rya Yesu. Hari imbaraga mu gusengana n'abantu kuko bakubyutsa iyo waguye kandi abakuze babasha kurera abakiri bato, iyo ufite intege nke murasengerana. Kandi kubana kw'abana b'Imana kwiza barahugurana, ngo be kugwa mu byaha. Twibukeko uko bibiliya ivuga, ubwo Elisa yakurikiraga Eliya ashaka kumukurwaho, Elisa yahuye n'abana b'abahanuzi bari hamwe kandi nabo bari bafite amakuru y'ibyendaga kuba kuri Eliya (2 Abami 2:3) ni byiza kubana n'abantu muhuje kwizera no kubaha Imana. Imana ikunda ababana bahuje. Intumwa zuzuye umwuka wera ziri hamwe mu mwanya umwe kandi zihuje umutima( Ibyako 21-2), ntabwo abantu bashobora kuzura umwuka wera badahuje umutima.

7. Imenyereze gufata mu mutwe ibyanditswe byera

Ijambo ry'Imana ni intwaro ikomeye cyane, buri munyamasengesho wese yakagombye kuba yitwaje, kwimenyereza gusoma no gufata mu mutwe ibyanditswe byera ni bimwe mu bizatuma ukura kandi n'ubusabane bwawe n'Imana bukiyongera. Ntabwo byakundira umuntu gukura adasoma ijambo ry'Imana, kuko ibyo umuntu yavuga byose bidafitanye isano na Bibiliya aba avuga ibye, ibyiyumviro n'amarangamutima.

“Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu, no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya, no kumuhanira gukiranuka” (2Timoteyo 3:16)

Ismael @agakiza.org

NTUKICE

By Liliane Kaliza

Itegeko rya Gatandatu mu mategeko 10 Imana yahaye Mose ku musozi wa Sinayi riravuga riti “NTUKICE” Nkuko utifuza kwicwa nawe uzirinde kwica abandi, nibwo uzaba ushohoje itegeko ry'urukundo (Mat.7:12), Iri tegeko biragaragara ko risohozwa n'urukundo (Gukunda abantu). Ariko uretse ubwicanyi busanzwe, hariho ubundi bwicanyi abantu batavugaho rumwe:

A. GUKURAMO INDA KU BUSHAKE
Gukuramo inda ku bushake ni ubwicanyi nk'ubundi, kuko kubaho ku muntu gutangira kuva agisamwa mu nda ya nyina. Nta gushidikanya rero, umuntu akiri mu nda ya nyina afite uburenganzira bwo kubaho bungana n'ubw'abandi. Nyamara nubwo bimeze bityo, muri iki gihe m buhugu byinshi ku isi hariho amategeko yemerera abantu gukuramo inda ku bushake. Bene Data bakristo, ibyo bintu ntibyaturutse ku Mana, ahubwo byaturutse ku mwanzi satani. Kuko nubwo byagaragara ko iyo nda ishobora gutuma umwana na nyina bapfa, nta mpamvu n'imwe yo kwica umwana, kuko umwana na nyina bafite uburenganzira bwo kubaho bungana imbere y'Imana. Icyakora umuntu kubushake bwe afite uburenganzira bwo kwitangira undi cyangwa abandi, ibirenze ibyo ni icyaha. Kandi birashoboka ko umwana na nyina babaho mu gihe abantu batabikekaga, kandi bitanashobotse, nta mpamvu yo kwishyiraho urubanza rw'amaraso y'abantu b'Imana.

B. KUTARONGORA NO KUTARONGORWA KU BUSHAKE
Kutarongora cyangwa kutarongorwa ku bushake, abantu bamwe bavuga ko ari ukwica abana baba bagombaga kuvuka, ariko aho harimo kwibeshya, kuko Imana idahatira abantu kurongora cyangwa kurongorwa: Buri wese abikora ku bushake bwe kubera ko umubiri we ubimusaba, ndetse ku bwa Pawulo, kutarongora nibyo byiza kurushaho kubabishoboye,keretse ababyitangiye kubw'umuhamagaro: Mat.19:1012.1Kor.7:38.

C. KUTABYARA KU BUSHAKE (KU BASHAKANYE)
Kutabyara ku bushake, abantu bamwe bavuga ko ari icyaha, ko ari ukwica abana baba bagombaga kuvuka, abavuga ibyo akenshi bagendera ku itangiriro 1:28,Ariko aho harimo kwibeshya, kuko iryo jambo Imana itarivuze mu rwego rwo gutegeka abantu kubyara, ahubwo yarivuze mu rwego rwo kuremera abantu imyororokere; Kandi iyo biza kuba itegeko, no kurongora byari kuba itegeko; kandi uretse n'ibyo, ingoma y'amategeko yararangiye, ubu turi ku ngoma y'ubuntu n'umudendezo w'urukundo. Ahubwo kuri ibyo byose hariho ibintu 2 bikomeye abantu bagomba kwitondera:

1. KWITONDERA UBURYO BWO KUBONEZA URUBYARO
Ubwinshi mu buryo bukoreshwa mu guhagarika kubyara bwangiza umubiri, cyane cyane uburyo bukoreshwa hifashishijwe imiti n'ibikoresho byo kwa muganga, kandi tuzi yuko imibiri yacu ari insengero z'Imana: 1kor.3:16-17. Bene Data rero, ibyo bintu byangiza urusengero rw'Imana si ibyera. Ariko ubundi buryo bwose bwakoreshwa ku bwumvikane bw'umugore n'umugabo nta cyaha kirimo mu gihe Imana itabibabujije.

2. KUMVIRA UBUSHAKE BW'IMANA
Umukristo agomba kumvira Imana mbere ya byose. Nuko rero niwumva ubutumwa bivugwa ko ari ubw'Imana, bukubuza cyangwa bukubwira kubikora cyangwa Imana ikabikwibwirira: uzagenzure neza unasenge, nusanga koko ubwo butumwa bwaturutse ku Mana, uzakore ibyo bukubwira. Ariko nubirengaho witwaje ko kubikora cyangwa kutabikora ari uburenganzira bwawe, uzagirwaho n'urubanza ndetse n'ingaruka zo gusuzugura Imana. Ariko Imana ishobora kubibuza umuntu umwe cyangwa benshi kubera impamvu zayo bwite, nyamara atari icyaha muri rusange, ariko mu gihe ntacyo Umwuka w'Imana yavuze, uruhande ijambo ry'Imana rihagazemo nirwo tugomba gukurikiza: uwo niwo murongo ngenderwaho rusange w'abakristo.

Ikitonderwa: Imana ntishobora kubwira umuntu gukora ubugome (gukora icyaha), cyakora mu gihe cy'amategeko byarashobokaga ko Imana yabwira umuntu kwica abandi, n'ibindi muri iki gihe twakwita ko ari ubugome, kandi ntibyitwaga icyaha kubabikoze: Sam.15:1-35. Nuko rero nihagira umuntu ukora ubugome (icyaha), avuga ko ari Imana yabimubwiye azaba abeshya: Yak.1:13. Abashinzwe umutekano ntabwo bica mu rwego rw'ubugome, ahubwo babikora mu rwego rwo gutabara. Niyo mpamvu umugome cyangwa umwanzi bafashe, ntabwo baba bakemerewe kumwica cyangwa kumugirira nabi, ubikora wese aba akoze icyaha. Ndetse n'umuntu wese wica undi mu rwego rwo kwitabara cyangwa gutabara abandi, nta cyaha aba akoze. Ariko iyo birenze ubutabazi byitwa icyaha, kuko biba birimo ubugome;Luka 3:14.

Imiti yo kuboneza urubyaro itera ingaruka nyinshi zitandukanye ku bagore bayikoresha,Ku bagabo, gukata umuyoborantanga byambura umubiri w'umugabo ububasha bwo kubyara burundu. Ibyo bikorwa byose byangiza umubiri rero ni ibizira ku Mana, kuko imibiri yacu ni insengero z'Imana; nubwo inyinshi muri izi ngaruka abaganga bazivura, ariko no kugerageza kwangiza urusengero rw'Imana kubushake ubwabyo ni icyaha. Uburyo bwo kuboneza urubyaro, siko bwose bugira ingaruka mbi kumubiri kubabikora, uburyo butagira ingaruka mbi ku mubiri, ni uburyo bwa kamere budakoresha imiti yo kwa muganga gusa:

*Kwifata mu gihe cy‟uburumbuke *Uburyo bwo kwiyaka *Gukoresha agakingirizo
* Konsa umwana igihe kirekire (nibura imyaka 2: bifasha kutabyara indahekana).
Ikitonderwa: Bitewe n'impamvu y'uburwayi, uburyo ubwo aribwo bwose umuntu ashobora kubukoresha mu rwego rwo kurengera ubuzima bwe. Ushobora kwibaza uti: ese ko n'ubundi no kuboneza urubyaro nabyo biba bifite ingaruka mbi kumubiri, kuki icyo gihe bitamubera icyaha? Icyo gihe uba urengera umubiri ntabwo uba uwica. Ariko izindi mpamvu zose zitari iz'uburwayi nta shingiro zifite imbere yImana.
Hariho n'ibindi bikorwa byo kwangiza umubiri ku bushake: nko kunywa itabi, ibiyobyabwenge, ubusinzi, kwiyahura, n'ibindi….. ibyo byose ni ibizira imbere y'Imana: 1kor.3: 16-17; 1kor.6: 19-20.

Sobanukirwa byinshi ku cyaha cyo gusomana, ubuhehesi n'irari ry'ubusambanyi

By Liliane Kaliza

Gusomana hagati y'abasore n'abakobwa cyangwa abandi batashakanye, abakristo ntibabivugaho rumwe, bamwe bavuga ko ari icyaha abandi bakavuga ko ntacyaha kirimo; ariko dushingiye ku gisobanuro cy'icyaha nk'uko Bibiliya ibivuga, dusanga gusomana ubwabyo atari icyaha, ahubwo igitera abantu gusomana nicyo gishobora kuba icyaha.

Muby'ukuri gusomana kose si icyaha: uretse abashakanye babyemerewe tutari butindeho, hari uburyo bwinshi n'abandi bashobora gusomana ntibyitwe icyaha: bishobora kubaho mu rwego rw'indamutso (gusuhuzanya): abenshi niyo mpamvu ibibatera bakunze kuvuga. Birashoboka ko habaho n'izindi mpamvu zatera abantu gusomana kandi ntibyitwe icyaha.

Ariko muby'ukuri abenshi basomana mu rubyiruko n'abandi badahuje ibitsina basomana batarashakanye, abenshi babiterwa n'amarari y'ubusambanyi aba ari mu mitima yabo; muri icyo gihe rero gusomana bifatwa nk'icyaha cy'ubusambanyi imbere y'Imana, kuko ari ugushyira mu bikorwa amarari y‟ubusambanyi yo mu mutima; ndetse hari abo birenga bakonkana indimi (tire langue), n'ibindi.

Niyo mpamvu Umwuka Wera ahora abyihanisha abantu kenshi mu masengesho n'igihe cyose bibaye ngombwa. Ibyo bimeze nk'abakristu batinya gusambana ngo ni icyaha, bagahitamo gukorakoranaho (caress), kugirango barangize ibibazo by'imibiri yabo, hariho n'abahitamo kwikinisha mu cyimbo cyo gusambana. Ibyo byose ni ubusambanyi nk'ubundi kuko ari ugusohoza (gushyira mu bikorwa) amarari y'ubusambanyi yo mu mitima.

Ikindi uretse gusomana ubitewe n'amarari y'ubusambanyi, n'iyo ubikoze utayafite birayagukururira, ni byiza kurushaho rero kubahisemo kubyirinda burundu. Hari n'abahoberana ukuntu ukagirango bari mu mibonano mpuza bitsina bitewe n'amarari y'ubusamba bifitiye: ubwo nabwo ni ubusambanyi nk'ubundi kuko ni ugushyira mu bikorwa ubusambanyi bwo mu mutima. Ibyo bikorwa byose n'ibindi tutavuze biterwa n'amarari y'ubusambanyi yo mu mutima, nibwo buhehesi ijambo ry'Imana ritubwira: Heb.13:4.

Nyamara ibyo bikorwa ubwabyo sicyo cyaha, ahubwo icyaha ni bwa busambanyi bwo mu mutima (amarari y'ubusambanyi). Ahubwo ibyo bikobwa bigaragara inyuma nibwo buhehesi: ni ibimenyetso bigaragariza abantu inyuma ko abo bantu bafite amarari y'ubusambanyi mu mitima. Ijambo ry'Imana rivuga ko uwamaze kwifuza umugore/ umugabo aba yamaze gusambana nawe mumutima we: Mat.5:27-30.

Bimwe mu bimenyetso biranga uwatewe n'abadayimoni n'uburyo wabarwanya

By Sophie Bakwiye

Abantu benshi bakunze guhinyura ko hari umwanzi utagaragara ukora ibishoboka byose ngo asenye ubuzima. Bibiliya itubwirako dufite umwanzi udafite inyama n'amaraso - umwanzi n'abamufasha(abadayimoni). Ariko ntashobora gutuza gukora ibishoboka byose ngo adusenye , atubuze kubona Imana n' agakiza kayo.

Amwe mu mayeri satani akoresha nk'intwaro ye mu gusenya ni abazwi nk'abadayimoni. Ese waruziko buri muntu ashobora kugira umudayimoni cyangwa agakoreshwa n'umudayimoni? Iyi nkuru ntigamije kugutera ubwoba, ahubwo iragufasha kumenya ukuri n'uburyo wabasha kubaneshereza mu nsinzi ya Yesu no kubaho mu mudendezo w'Umwami Yesu Kristo.

Bibiliya itwereka abantu bari bafite dayimoni, bari baratewe n'imyuka itagaragara(abadayimoni) bagaragazaga ibimenyetso bitandukanye :

1. kurangwa no gutigita

Mariko 1 :23-28 hatwereka umuntu wari watewe n'umwuka utagaragara. Uyu muntu yaratigise cyane ubwo Yesu yacyahaga uwo dayimoni wari umurimo.

«Mu isinagogi yabo harimo umuntu utewe na dayimoni, arataka cyane ati “Duhuriye he Yesu w'i Nazareti? Uje kuturimbura? Ndakuzi uri uwera w'Imana.” Yesu aramucyaha ati “Hora muvemo.” Dayimoni aramutigisa, ataka ijwi rirenga amuvamo. Bose baratangara barabazanya bati “Ibi ni ibiki? Ko ari imyigishirize y'inzaduka! Mbega uburyo ategekana ubutware, n'abadayimoni na bo baramwumvira!” Uwo mwanya inkuru ye yamamara hose, mu gihugu cyose gihereranye n'i Galilaya. ”(Mariko1 :23-28)

2. Kurwara indwara nyinshi

Mariko 1:32-34 hatwereka uburyo abantu bari barwaye indwara zitari zimwe hamwe n'abatewe na dayiyoni babazaniye Yesu akabakiza. Aba badayimoni bari barateje abantu kugira indwara zitari zimwe.

“Nimugoroba izuba rirenze, bamuzanira abarwayi bose n'abatewe n'abadayimoni, ab'umudugudu wose bateranira ku irembo. Akiza benshi bari barwaye indwara zitari zimwe, yirukana abadayimoni benshi, ntiyabakundira ko bavuga kuko bari bamuzi.”(Mariko1:32-34)

3. Kugira imbaraga zidasanzwe, gutakaza ubwenge ukaba umusazi

Mariko5:1-13 , tuhasoma umuntu wari ufite abadayimoni benshi bazwi nk'igitero. Bibiliya itubwirako yari afite imbaraga nyinshi ku buryo yacagaguraga ingoyi akavunagura n'iminyururu babaga bamubohesheje, akikebaguza n'amabuye.

“………. Yomotse, uwo mwanya umuntu utewe na dayimoni ava mu mva, aramusanganira. Yabaga mu mva, ntawari ukibona icyo ashobora kumubohesha n'aho waba umunyururu, kuko kenshi bamubohesheje ingoyi y'amaguru n'iminyururu y'amaboko, maze ingoyi akayicagagura n'iminyururu akayivunagura, ntihagira umuntu ubasha kumuhosha .Iteka ryose ku manywa na nijoro, yahoraga mu mva no ku misozi asakurizayo, yikebesha amabuye. …….”(Mariko5:1-13)

4. Ubuhumyi n'uburagi

Matayo 12:22 hatubwira umuntu wari impumyi n'ikiragi yarabitewe n'abadayimoni. Yesu yaramukijije amuha kubona no kuvuga. “Maze bamuzanira impumyi yari ikiragi itewe na dayimoni, arayikiza. Uwari ikiragi avuga ubwo kandi arahumuka.”(Matayo12:22)

5. Guhunga Imana

Luka22:3-6 hatubwira uburyo dayimoni ashobora gutera n'umuntu wagendanaga na Yesu akamugambanira. Dusoma uko Yuda Isikariyota yagiye kureba Abafarisayo nyuma y'uko satani amwinjiramo.

“Satani yinjira muri Yuda witwaga Isikariyota, yari mu mubare w'abo cumi na babiri. Aragenda avugana n'abatambyi bakuru n'abatware b'abasirikare, uko azamubagenzereza. …...”(Luka22:3-6)

Kimwe n'indi mirongo myinshi yo muri bibiliya, iratwemezako abadayimoni bashobora guteza uburwayi, ubumuga, ubusazi, ndetse bakadukura mu kwizera. “Ariko Umwuka avuga yeruye ati “Mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizerwa, bīte ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni”(1Timoteyo4:1)

N'ubwo satani n'abadayimoni batera abantu , Kristo yerekaniwe kutubohora no kumaraho ibikorwa by'umwanzi. “Ukora ibyaha ni uwa Satani, kuko uhereye mbere na mbere Satani akora ibyaha. Ibyo Umwana w'Imana yerekaniwe ni ibi: ni ukugira ngo amareho imirimo ya Satani. (1 John 3:8)

Kristo yaje kugirango amareho imirimo ya satani, adukize. Ese ni iyihe mirimo ya satani? Adutera gukora icyaha(Itang.3). iyo ducumuye, tuba twemereye satani kutugira imbata(Abaroma6:16). Umuntu wese ukora icyaha hanyuma ntacyihane ahora mu bubata bw'icyaha akajya kure y'imbabazi z'Imana.((1Yohana1:9). Dukwiye rero kubererekera satani(Abefeso4:27)

Yesu afite ubushobozi bwo gukura buri muntu mu bubata bwa satani. Iyo dusomye mu butumwa bwiza dusanga ko yakijije buri muntu wari ufite abadayimoni, akabirukana. Na n'uyu munsi aracyakora nk'ibyo, kandi aha ubushobozi abari muri we bwo kubirukana.

Niba twizera Kristo, buri mudayimoni cyangwa ikindi cyose cyadutera cyangwa cyaduhindura twacyirukanamu gihe twihannye ibyaha byacu tukabijyana ku mwami Yesu. Ni we wadukijije ubutware bw'umwijima, akadukuramo akatujyana mu bwami bw'umwana we akunda.( Abakolosayi1:13).

Ubwo turi muri Kristo kandi tukaba twarakuwe mu bubata bwa satani, ni inshingano zacu gukomeza kwizera kandi tugafasha n'abandi gukira mu izina rya Yesu:

“Arababwira ati “Mujye mu bihugu byose, mwigishe abaremwe bose ubutumwa bwiza. Uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacirwaho iteka. Kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi: bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye, bazavuga indimi nshya, bazafata inzoka, kandi nibanywa ikintu cyica nta cyo kizabatwara na hato, bazarambika ibiganza ku barwayi bakire.”(Mariko16:15:18)

Sophie @agakiza.org

Amakanzu yasimbura imikenyero

By Astrida

Muri iyi minsi hari amakwe menshi , ni byiza guhinduranya imyambaro. Rero mu gihe ushaka kuruhuka imikenyero cyangwa ushaka guhindura wakwambara aya makanzu.
Aya makanzu aba afite moderi nk'iza boubou ariko zidoze mu ma tissu yoroshye yaba ay'imikenyero cyangwa se izindi tissu zoroshye zijya kumera nka mousseline.
Ziba rero zirimbitse kandi ziyubashye ukaba wazijyana mu birori by'amakwe atandukanye.
amafoto : (...)

- Imyenda
  • July 17th 2018 at 10:58

Uburyo bwo gusabana n'Imana (Igice 3) / Pastor Desire HABYARIMANA

By Ismael KAYISHEMA

Aramusubiza ati “Ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose, n'ubugingo bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose, n'ubwenge bwawe bwose, kandi ukunde na mugenzi wawe nk'uko wikunda.” (Luka 10:27)

Ni twubaha Imana izakora iberenze ibyo tubasha gusaba n'ibyo dushobora gutekereza. Imana ntizazamura igihugu musigare, igihugu kizatera imbere namwe mutere imbere. Inyota Imana ifite ni abantu bashobora guhagararira bwayo.

Ndagirango nkubaze aka kabazo koroheje, mu mwaka uzana abantu bangahe kuri Yesu ? njye nahisemo gukora ivugabutumwa nkorersheje ikorabuhanga kandi ndabishimira Imana kuko nasobanukiweko nyuma y'inkuta z'urusengero hariyo abandi bantu bakeneye Yesu kandi rimwe na arimwe bataza mu rusengero. Hari umwana w'umusore tubana mu itangazamakuru, yigeze kumbwira akantu niko kankanguye, yarambwiyengo nanga urusengero, uwantera ikinya gisinziriza akanjyana mu rusengero , ndamutse nkangutse ngasanga ariho ndi nahita nsohoka nkiruka, ndibaza ngo uyu mwana ungana utya ni iki cyatumye yanga Imana akanga n'urusengero. Uko twakomeje kuba inshuti naje gusanga umuryango we wose, warahungiye muri Kiliziya aba ariho upfira kuva uwo munsi ahita yanga urusengero.

Hari abantu badashobora no kujya mu rusengero, bara inshuti n'amagurupe ufite kuri whatsap ugiye ushyiraho ijambo ry'Imana buri munsi ubwo twabwiriza bantu bangahe? Kuki tutabikora ? kuba Imana yaraguhaye umugisha ukwiye kumenyako uhagarariye ubwami bw'Imana. Ntabwo abantu bose bakijijwe, hari abantu bategerejeko ubazana kuri Yesu. Hari inkuru imwe nasomye ubushije mu Rwanda abantu bakoresha telephone zigendanwa ni miliyoni zirindwi, abantu bagerwaho na internet ni 35%, ikintu kibabaje u Rwanda ruri ku mwanya makumyabiri na kane mu bihugu bireba poronogarafi cyane , niba abantu barimbuka buri munsi bishwe n'ibyaha, twe tukaba duhari duhagarariye ubwami bw'Imana , tugomba gutera isi y'umwijima hanyumatukazana abantu kuri krisito niyo nshingano Yesu yaduhaye.

Dukwiye kubaho ubuzima burimo gusabana n'Imana, hanyuma icyubahiro cy'Imana ni uguhisha ibintu, abantu baba mu busabane nayo, izajya ibahishurira ni ibyenda kubaho, Kera umuntu yaratwitaga agahita ajya mu masengesho akavuga ngo Mana uzampe kubyara neza, akavugaa, agasengaa Imana ikamukurira ho imitego ya satani yose iri kunda ye n'ibindi byose ariko ubu nta mwanya dufite wo gusabana n'Imana kuko ubu Ecography irahari, irakubwirango azavuka iyi tariki hanyuma position y'umwana imeze neza wajya kubyara bakubwirango byahindi ni sezariyene, nyamara iyo usenga warikuzaho imitego ya satani. Uko ikoranabuhanga rikomeza gutera imbere bizageza igihe Imana yimuke mu buzima bwacu twimike ibindi bintu mu buzima bwacu bitari Imana ariko ikoranabuhanga n'ibindi bintu bindi bizaza ntabwo aribyo bikwiye kuba aribyo bifata umwanya wa mbere mu buzima bwacu, Imana ikwiye gufata umwanya wa mbere mu buzima bwacu ibindi byose.

Icya gatanu nsha gusorezaho ni ukubaho ubuzima bushima Imana: kubaho ubuzima bushima Imana byirukana umwuka wo kuganya, reka mbabwize ukuri abantu besnhi batewe ubwoba n'ejo hazaza. Mperuka guhura n'umukobwa arambwirango rero pastieri mperuka kuvumbura, ndamubaza wavumbuye iki? ubu nzabyara umwana umwe, ati yee nturashaka ? ntuziko uzanabyara, utangiye gukora plan ya famille utarashaka ? arambwira ati , oya ubuzima bwarakomeye ubuse mbabyaye ari benshi nabagaburira iki ? Muri iki gihe umuntuyiga afite ubwo bwaho azavana akazi, umuntu abaho afite impungenge zejo hazaza ariko nagirango mbibutseko ejo hazaza hacu hafitwe mu maboko n'Imana, nta kintu cyatubuza gushima Imana no mu gihe bitagenda tuzakomeza tuyishime. Ubuntu hari ibintu bitava ino aha urukundo no gushima Imana ni ibintu biva mu ijuru. Nubona umuntu ubifite adahangayikijijwe n'ejo hazaza, adafite ubwoba bw'ubuzima uzamenyeko abaho ubuzima bwo guhimbaza Imana hanyuma ikamuha kubiva mu ijuru.

Birababaje ko abarokore bavuga ngo habaye crise economic ubuzima bwakomeye, isi ikaganya nawe ukaganya, ibidutunga ntibiva ino aha biva mu ijuru, kuko mu ijuru nta crise economic yabayeyo tuzakomeza tubeho. Igaburira inyoni, iyambika uburabyo, iyo ipfundatuye igipfunsi ihaza ibiriho byose, ntidufite impungenge zejo hazaza, tuzakomeza kwiringira Imana. Ntabwo dufite ubwoba bw'iminsi izaza ahubwo tuziranye n'utugeka iminsi, nta mpamvu yo guhangayika nk'abandi bose.
Dukwiye kubaho ubuzima bushima Imana, hari indirimbo nkunda mu gitabo mu ndirimbo zo gushimisha Imana, ivugango umpe kumenya amahoro nkiri mu makuba. Iyo ubana n'Imana mu bhusabane ntugira ubwoba bw'ibizaza. Umugabo umwe yagiye kwiga Theology ariko agira ibyago yiga theology yabayobe agarutse agarukana ikidipolome kiremereye ariko yize ubuyobe, iryo joro Imana ibwira umucecuru wasabanaga nayo, iramubwirango ejo umushumba wanyu yaraye aje ariko yazanye ikintu kibi, ejo azabigisha ikintu kibi nifuzako uzahagarara ukakivuguruza, umucecuru atekereza ahantu azahera biramucanga ariko Imana iramubwirango azatware ikinyomoro mu rusengero, aragenda atwaye n'ikinyomoro ageze, pastier aravugango mvuye kwiga nagize umugisha naravumbuye, abantu bagira amatsiko yicyo yavumbuye, arababwirango twababeshyeko twababwiye Imana itabaho iteraniro ryose ririkanga. Ako kanya Imana ibwira wa mucecuru ngo cya gihe cy'ikinyomoro kirageze, afungura ikinyomoro atangira kukirya, atera urutoki hejuru , abaza pastieri ngo, pasite iki kinyomora ndimo kurya kiraryoshye cyangwa kirabishye ? Pasiteri aravugango ariko mucecu uteye urutoki ari icyo ushaka kumbaza?

Pasiteri aramubwirango urikurya ikinyomora niwe umenya ko kiryohe cyangwa kitaryoshye, umucecuru aramubwirango nawe watwigishije ibyo utazi, abamuriye Yesu nibo baziko aryoshye. Gusabana n'Imana ni ibintu bya ngombwa. Muri 1997 nabaga ku muhima munsi ya gereza, narintashye sa tatu z'ijoro, inzira naringiye kuzamukiramo ijwi rirambwirango kata usubireyo, ndavugango oya muru ngo ni hariya nta mpamvu yo gusubira inyuma nkanuyura kure,ijwi rirambwirango kata usubireyo ndanga, nteye indi ntamwe numva haje urusenda mu maso nta muntu warimo urucuruza ndavugango birashobokako ari Imana intangiriye, ndakata nsubirayo, ngikata nahuye n'umusaza uri kunywa itabi, muri metero icumi uvuye aho narindi bahise bamutera icyuma arapfa, ubwo ninde warugiye gupfa? ujye utega amatwi umwuka wera, wige gusabana nawe.

Kumvira Imana no gusabana n'Imana ni ibintu bya ngombwa, ni twiga kubana n'Imana imigisha yacu izatuzaho. Tuzagira umugisha utangaje. Imana yabwiye Aburahamu kujya gutamba isahka ku birometero 60 uvuye aho yaratuye, yari umusaza w'imyaka myinshhi irenze ijana, agenda bimugoye ariko agera aho Imana yamubwiye, mu byukuri yakundanaga n'Imana kuva muri uri ya bakarudaya ariko umunsi yatambaga isaka Imana yaramubwiyengo nibwo nkimenyako unkunda. Hari icyo Imana izagusaba gukora hanyuma imenyeko uyikunda. Abanyabwenge bagiye kuramya Yesu bagezehafi yahoo Yesu yavukiye , bahita bakwepera kwa Herode,Kubaza ko umwami yaba azi iby'undi mwami wavutse , inyenyeri ntibongera kuyibona kuko itari bubayobore kwa Herode, isigara ibategereje, barayoboba basanga ntabizi baragaruka basanga ibategereje. Hari ubwo Imana iduhamagara ngo tube mu buzima bwo gusabana tugakatira muri Logic, kandi logike ni inkoni ikubita kwizera. Siyanse ntiyemerako umuntu akira sida ariko mu mbaerga z'umwuka wera SIDA irakira. Siyanse ivugako Hepatite na kanseri bidakira ariko mu biganza by'abakozi b'Imana harimo imbarga, harimo Farumasi y'imiti ibasha gukiza indwara zose.

Nigeze kureba kuri TBN filime documentaire (filime mbarankuru) yakozwe n'abayahudi n'abanyamerika babahanga bavuga ku rupfu rwa Yesu bapima umusaraba Yesu yaryamyeho mu nzu ndangamurage mu butariyani barawufite, bapima n'agatamparo mariya yamuhanaguje, bapima no mva ya Yesu basanga nibyo, ariko bibaza ukuntu yasohotse mu mva kuko ibuye ryari rifunze imva ya Yesu ryapimaga Toni 2 na Magana tandatu, baravugango ni gute umuntu umwe , wakubiswe nkuko yariyabaye ashobora gusunika toni zirenga ebyiri, bahita bafata umwanzuro, nbaravugango imbarga zasohoye Yesu mu mva ni force Majike ariko Bibilya itanga igisubizo ngo kare mu gitondo Marayika yaramanutse atembagaza igitare acyicaraho Yesu arazuka, ndagirango mbabwire nubwo siyanse itabyemera ariko imbarga zazuye Yesu ziracyakorera mu itorero, abantu baracyabaho mu busabne n'Imana, Imana iracyahindura amateka, Imana iracyakora ibyo umuntu yabasha kwibwira, atabyara barabyara, Imana iracyakorera mu bantub bayo.

Reka dutere intambwe zose za ngombwa, ube waravutse uri umwana w'Imana, ukundishe Imana umutima wose n'ubwenge bwose,n'imbarga zose ikindi ugire itegeko ry'umwuka ritsinda kamere yawe. Wige kubaho mu busabane n'Imana. Ugire umuntima ushima Imana nta kiza na kimwe Imana izakwima.

Dukwiye kwifuza kuba imifuka mishya isukwamo vino idasembuye

By Sophie Bakwiye

“ Nta wutera ikiremo cy'igitambaro gishya ku mwenda ushaje kuko icyo kiremo cyaca umwenda, umwenge ukarushaho kuba mugari. Kandi nta wusuka vino y'umutobe mu mifuka y'impu ishaje, uwagira atyo iyo mifuka yaturika, vino igasandara hasi imifuka ikononekara. Ahubwo vino y'umutobe isukwa mu mifuka mishya, byombi bikarama.”(Matayo9:16-17)

Umwami Yesu yavuze nta wa suka vino y'umutobe mu mifuka ishaje kuko yasandara ikononekara. Ibi bisobanuyeko nta muntu ufite imyumvire ya kera/ ibitekerezo bishaje n'ubwo byaba byibanze ku mahame ya bibiliya ushobora guhangana n'ibitekerezo bishya bihishuriwe mu ijambo ry'Imana. Ibi nibyo byabaye ku b'Abafarisayo.

Abafarisayo bari abayobozi b'idini mu gihe cya Yesu. Basomaga ibyanditswe, bakiga amategeko y'Imana , bakayigisha n' abantu. Ariko nibo bafashe inyigisho za Yesu nk'izubupfu, zidashimishije ndetse zitari izo kwizerwa.

Intumwa zo zabashishe kwakira inyigisho ze. Kuki babishoboye? Ni ukuberako bari imifuka mishya yo gushyiramo vino. Abafarisayo bari bafite umuzingo w'amategeko araho gusa ku buryo nta muntu wagombaga kuyica ngo arenge ku byanditswe. Aba bantu bari barayobye. Intumwa zo n'ubwo zitari zarize nka bo , byihuse bakurikiye Yesu bumvira n'ijambo rye.

Niba dushaka kugira ubushobozi bwo kwakira inyigisho za Yesu, dukwiye guhinduka imifuka mishya isukwamo vino. Niba dushaka kugira ubushobozi no kwakira ihishurirwa riturutse mu ijambo ry'Imana, dukwiye guhinduka imifuka mishya. Imifuka mishya ya vino ihwanye no kugira ubushake bwo kumvira ibintu bishya bivuye ku Mana.

Ese urashaka kuba umufuka mushya ? niba ubyifuza, ibi ni ibintu ukwiriye gukora:

Abantu bakomeje kuba imifuka ishaje kuko bagikunze vino ishaje. Bishimira ibyo bamenyereye. Ntibashobora gusiga ibibashimisha , ntibagira ubushake bwo gusiga ibyo bibashimishije ngo bizere ibintu bikoreka binyuze mu kwizera. Umwami Yesu ubwe yavuzeko imifuka ishaje ikomeza kuba gutyo kuko batararikira imishya.

“Kandi nta muntu wanyoye vino ihiye washaka idahiye, kuko agira ngo ‘Ihiye ni yo nziza. ” (Luka5:39)

Dukwiye kureka kureba inyuma ngo tugereranye ibya kera n'ibishya:

“Ariko Yesu aramubwira ati “Nta muntu ufashe isuka ureba inyuma, ukwiriye ubwami bw'Imana.”(Luka9:62)

Ese niki dukwiriye gukora?

Niba dushaka kuba imifuka mishya ijyamo vino idahiye, dukwiye kwibagirwa ibya kera.

“Ibya kera ntimubyibuke, kandi ibyashize mwe kubyitaho. Dore ngiye gukora ikintu gishya, ubu ko kigiye kwaduka ntimuzakimenya? Nzaharura inzira mu butayu, ntembeshe imigezi mu kidaturwa.”(Yesaya43:18-19)

Dukwiye kureka ibyo twari tumenyereye ahubwo tukifuza kuba imifuka mishya yumvira ijambo ry'Imana kandi tugaharanira kuzinjira mu bwami bw'Imana.

Sophie @agakiza.org

Kolinda, Perezida wa Croitia ni muntu ki ?

By Astrida

Uyu mudamu yamenyekanye cyane kuri iki cyumweru ubwo habaga umukino wa nyuma wo guhatanira igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru hagati yUubufaransa na Krowasiya.
Kolinda Grabar-Kitarović rero ni perezida w'igihugu cya Croitia guhera mu mwaka wa 2015. Akaba ari we mugore wa mbere ubaye perezida muri icyo gihugu ndetse akaba ari nawe muto mu bandi ba perezida bamubanjirije.
Yavutse mu mwaka 1968 muri croitia ariko icyo gihe cyari igihugu cya Yougoslavie. Yize amashuri ye yisumbuye muri New (...)

- Ibikorwa
  • July 17th 2018 at 04:20

Uburyo bwakumenyesha niba kuramya kuyobowe n'Umwuka w'Imana

By Sophie Bakwiye

Kuramya Imana ni umwanya ukwiye gutuma abakristo barushaho gushyikirana n'Imana , bakazamura icyubahiro cyayo kandi bakayoborwa n'Umwuka Wera.

Biratangaje kubona bimwe mu bibera mu rusengero mu gihe cyo kuramya usanga akenshi biyobowe n' amarangamutima gusa kuruta kuyoborwa na mwuka wera. Ese ni gute twamenya niba umwuka wera ahari cyangwa yagiye? Ni gute twamenya niba twuzuye umwuka Cyangwa niba atari amarangamutima y'amajwi meza atunyeganyeza? Dukwiye gusuzuma neza kugirango kuramya kwacu kutagira umumaro, ntikugire icyo kudusigira.

• Ese turamya abakomeye cyangwa turamya Yesu ?

• Ese turirimbira Imana cyangwa turirimba kuko tuguwe neza?

• Ese tuba tuyobowe n'Umwuka Wera cyangwa tuyoborwa n'amarangamutima ?

Uburyo 5 bwakwereka niba kuramya kuyobowe n'Umwuka:

Ese tuyoborwa n'umwuka cyangwa dusa nk'abaramya indirimbo dukunda?Uku niko twabigenzura:

kuyobora abantu ibyo bibiliya isaba

Bibiliya itubwirako dukwiye kuramya Imana. Ni byiza kubona abantu bari hamwe imbere y'Imana bayiramya kandi bayiha icyubahiro. Nk'umuyobozi w'abaramyi, batoze kuririmba, kuzamura ibiganza byabo no guca bugufi imbere y'Imana.

Gukoresha ijambo ry'Imana

Kuramya gutandukanye n'ijambo ry'Imana si ukuramya. ijambo ry'Imana rikwiye kuzuza kuramya kwacu mugihe duteranye.

Bibiliya ikwiye kutubera umuyobozi, kugirango tutayoba inzira. “Wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, We kwishingikiriza ku buhanga bwawe. Uhore umwemera mu migendere yawe yose, Na we azajya akuyobora inzira unyuramo.”(Imigani3:5-6)

Kuramya kugendanye n'imibereho yacu tubamo

Kuramya kwacu gukwiye kugendana n'imibereho yacu ya buri munsi. Ugendeye kuri bibiliya ubona akenshi harimo ibihe by'umubabaro ,agahinda, gupfusha,n'ingorane zitandukanye. Ariko ntigukwiye kuba umubabaro gusa. Gusa hashobora kubamo ubu bwoko bw'indirimbo zigaragaza iyi mibabaro n,agahinda… Ibi bishobora gufasha abantu bagahuza kuramya n'imibereho yabo ya buri munsi .

Indirimbo zikwiye gutanga ubuzima

Dukwiye kuramya turirimba indirimbo zibwiriza ubutumwa. Indirimbo zikwiye kuba zihumekewemo n'Umwuka w'Imana. Zikaba izihindura ubuzima, iziruhura imitima iremerewe, iteraniro rikajya mu mwuka w'iyo ndirimbo, rigafatanya guhimbaza Imana.

Indirimbo zikwiye kuba ziha Imana icyubahiro

Ntakindi kintu gikwiye kugira agaciro kurusha icyubahiro cy'umukiza. Aho niho dukwiye kwerekeza umutima, tukahakura ubuzima, tukarasirwa n' umucyo. Indirimbo zivuga icyubahiro cya Yesu zishobora gukora byinshi tudatekereza.

Kuramya umukiza bitera kuva mu bitekerezo bipfuye, bigaha amahirwe umutima guhumurizwa no gutuza. Ririmba indirimo ziha icyubahiro Kristo. Zamura amajwi uvuge gukomera kwe.

Sophie @Agakiza.org

Impamvu zitera abayobozi b'amatorero kugwa

By Sophie Bakwiye

“Ahubwo umuntu wese yoshywa iyo akuruwe n'ibyo ararikiye bimushukashuka. Nuko iryo rari riratwita rikabyara ibyaha, ibyaha na byo bimaze gukura bikabyara urupfu.”(Yakobo1:14-15)

Ese niki gitera abayobozi b'amatorero kugwa, bakagwa kimwe nk'uko abandi bakristo bagwa? Ni uko bamwe bakururwa n'ibyo bararikiye bikabashukashuka, nuko iryo rari rigakura rikabyara ibyaha.

Reka turebere hamwe uko ibyaha byinjira bikagusha abantu:

Gutekerezako udashobora gukora ibyaha

“Nuko rero uwibwira ko ahagaze, yirinde atagwa.”( 1Abakorinto 10:12). Uyu murongo utubwirako n'ubwo ushobora gutekerezako uhagaze , ukwiye kwitonda kugirango utagwa.

“Kwibona kubanziriza kurimbuka, Kandi umutima wirarira ubanziriza kugwa.(Imigani16:18). Ubwibone bushobora kukuvugisha ngo “sinzasambana”, ntibizambaho , ariko ukwiye guca bugufi ukavuga ngo” kubw'ubuntu bw'Imana, sinzakora ibyaha, kandi nzabyirinda mbishobore”.

Hari byinshi byatuma ucika intege ukagwa ariko imbaraga zawe zikwiye kugaragarira ahari intege nke :

“Ni cyo gituma ku bwa Kristo nzishimira intege nke zanjye no guhemurwa, nzishimira n'imibabaro no kurenganywa n'ibyago. Kuko iyo mbaye umunyantege nke ari ho ndushaho kugira imbaraga.”(2Abakorinto 12:10)

Ntakindi kwibona kuzana uretse gukingura amarembo y'ubugoryi, bigahinyura ukuri. Kwemera ibyaha byawe n'intege nke zawe si inyundo igukubita mu mutwe ahubwo ni ijwi rihumuriza umutima wawe.

Kutabonera umwanya Imana

Akenshi dushyira Imana ku mwanya wa kabiri. Ariko nitugira ubuzima bw'isengesho bushyira Imana imbere bizaduhuza na yo kandi abantu bazabaho neza nibasenga. Igihe uretse gufata umwanya wo gusenga uba waguye. Birakomeye kuba wagwa igihe umwanya munini uwumara uri ku mavi usenga.

Ukwiye gufata umwanya ugakora ibyo ijambo ry'Imana rigusaba. Ukwiye kwihererana n'Imana, ukiga n'ijambo ryayo kandi ukaryubaha, bizongera ubusabane bwawe na yo kandi igukomeze. “Ariko rero mujye mukora iby'iryo jambo, atari ugupfa kuryumva gusa mwishuka”(Yakobo1:22)

Inshuro nyinshi uzabona abayobozi bagwa , ni uko baba batakigira umwanya w'isengesho mu buzima bwabo.

Kudakiranuka

Umwanzi ahora ashaka uko yadutandukanya no gukiranuka kw'Imana. Abenshi muri twe bongera gusubira mu byaha kuberako batacengeye ngo bamenye neza gahunda y'uburinzi bw'Imana binyuze mu kwera no gukiranuka kwayo.

Gukiranuka ni intwaro ikwiye kudukingira ibitero bya satani. “Muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza.”(Abefeso6:14). Ikigero kidashyitse cyo gukiranuka kigutera gucika intege aho kwihana . Ibitekerezo byawe ntibishobora kuba byuzuye umwijima nurangiza wiringireko umucyo wa Kristo uzarasira ubuzima bwawe.

Abenshi bikundira kubaka umubano n'abo badahuje igitsina akenshi usenya

Aha abayobozi b'amatorero bakwiye kuhitondera cyane kandi aha hantu bakahitwara neza. Satani ntakwereka ibyabera muri gahunda yo guhura utanga inama, inama zimwe na zimwe zo mu biro, umubano wihariye, n'ibindi… Ashobora kukuyobya ukaba wagira indi mitekerereze mibi kandi ukumva uri mu murimo mwiza wo gufasha abandi.

Niba warashatse, ukaba ugikururwa n'abandi bantu cyangwa ukumva urakururwa n'izindi mbaraga, gerageza ushake uko wakwikura aho hantu. Ubusambanyi butangirira mu mushyikirano woroheje usanzwe. Biroroshye gukururwa , ejo ugatangira gushyikirana, ejo ugatangira kugira amahitamo mabi, ukazisaga wageze hasi waguye, wasambanye.

“Muzibukīre gusambana. Ibindi byaha byose umuntu akora bikorerwa inyuma y'umubiri, ariko usambana aba akoze icyaha cyo mu mubiri we.”(1Abakorinto6:18)

Kutita ku inshingano zawe

Inshingano zawe ntizikwiye kubazwa undi. Ukwiye kwita ku nshingano zawe kuko ari uburinzi kandi umutima wawe ukwiye kuba mu kubaha ijambo ry'Imana. Nukora inshingano zawe neza , bizakongerera uburinzi mu rugamba rwo kurwanya icyaha.

Satani akunda gukorera mu mwijima ngo atuyobye. Ariko uko ushyira imbaraga muku murwanya, niko uzabona imbaraga z'umwuka n'ubushobozi bwo kumwirinda.

Niba wendaga kugwa cyangwa wararangije kugwa, fata igihe wihane. Biravuna ariko bizabyara imbuto.
“Ariko nimutagenza mutyo muzaba mucumuye ku Uwiteka, kandi mumenye neza yuko icyaha cyanyu kizabatoteza.”(Kubara32:23)

Niwihana uzabona ubuntu bw'Imana, kandi umuntu wihannye ava mu byaha, agakora inshingano ze nta soni, nta gishyika cyangwa umujinya. Ukwiye gushaka ikiganza cy'Imana gikiza kuruta kubaho ukomerekeye hanze y'ubuntu bwayo.
Umuyobozi w'itorero akwiye kuba intangarugero, akayobora intama neza ,akazereka inzira igana ijuru, akazabirata nk'iminyago yakuye mu isi .

Sophie @ agakiza.org

Ibintu 4 ukwiye kumenya ku bijyanye no kubabarira abandi

By Ismael KAYISHEMA

Kubarira abandi ni igikorwa kitakagomye kugira icyo gishingiraho kugirango gikorwe. Ntibyoroshye kubyumva. Akenshi kubabarira bisa nk'ibiduharamba ku mutima nkuko bikomera nko gukoza inzara mu makara. Umwami King Lowis XII wayoboye Ubufaransa yaravuze ati “ Nta kintu gihumura neza nk'intumbi y'umwanzi wawe “

Ariko iyo tuza kuba inyangamugayo, twakagombye kwishimira kubabarirana kuberako bituma abanzi bacu bahinduka. Kubabarira biduha amahirwe n'uburyo bwo guhindura abanzi bacu uko twe tubyifuza.

Iyo tubabariye abaduhemukiye ubwacu dusa nabirengagije kwigirira impuhwe ahubwo tukazigirira abaduhemukiye. Imbabazi no kudahangana bituma abakurwanya bacika intege.

Mureke turebere hamwe ibintu icumi biduhereza neza ubusobanuro bwimbitse bw'imbabazi.

1.Kubabarira si ukwibagirwa

Ibi binyuranye nibyo wumvise, gutanga imbabazi si ukwibagirwa. Ni inshuro zingahe mu myaka yatambutse, inshuti zawe ziza zikakubwira ati “Mbabarira wibagirwe ibyo nagukoreye”

Ni byiza kubivuga kandi biroroshye kubivuga. Abahanga mu by'imitekerereze bavugako bidashoboka kwibagirwa ngo niko wababariye. Abantu bajya bibagirwa ariko ni ibintu bikorwa mu buryo butateguwe bitewe n'igihe kirangiye. Ubuzima umuntu abayemo bishobora kugira ibintu bisiba mu bwonko ariko akenshi ibyaha twakoze n'ibikomere twagize byibagiranga gake cyane.

Dufate urugero, Jane yababariye Saraya amezi abiri ashize nyuma yuko amugambaniye. Jane yamaze kubyibagirwa ibyo Sara yamukoreye ariko agiye kumva yumva Sara nabwo yagambaniye Mariya. Jane yahise yibuka byihuse ibyo sara yamukoreye, ibyo yariyizeye ko yibagiwe byahise bigaruka.

Nubwo ushobora kubabarira umuntu ariko nyuma yaguhemukira ukibuka ibyambere, Jya uzirikanako Atari byiza gukurira umuntu ibyo wamubabariye kera kandi burya kubabarira kwiza ni ukutabika inzika yo gutegura kuzihorera.

Nuko Petero aramwegera aramubaza ati “Databuja, mwene data nangirira nabi nzamubabarira kangahe? Ngeze karindwi?” Yesu aramusubiza ati “Sinkubwiye yuko ugeza karindwi, ahubwo yuko ugeza mirongo irindwi karindwi. Matayo 18:21-22

Nawe ntiwari ukwiriye kubabarira mugenzi wawe nk'uko nakubabariye?' Shebuja ararakara, amuha abasirikare kugeza aho azamarira kwishyura umwenda wose. “Na Data wo mu ijuru ni ko azabagira, nimutababarira umuntu wese mwene so mubikuye mu mutima.” Matayo18:33-35

2.Kubabarira ntibivuze korohereza abakubabazaga kongera kubikora

Kubabarira umuntu ntibisobanuye kumworohereza inzira yakongera kunyuramo ngo akubabaze kuko byashoboka kongera kukubabaza. Ni byiza gushyira umupaka hagati yawe n'abakubabaza, ukwiye kujya kure y'ibyaguhuza n'ukubabaza kugirango utamuha amahirwe yo kugukomeretsa umutima. Kubabarira umuntu ni byiza cyane ariko ugashaka ni nzira zatuma hatongera kubaho ibyatuma yongera kukubaza.

Umwami Salomo yahaye imbabazi, Shimeyi, amubwira kutarenga I Yerusalemu kuko yabonagako naharenga azongera gukora ibintu bibi nk'ibyo yari yarakoreya se Dawidi ubwo yamutukaga, Dawidi ahunze umuhungu we Abusalomu “ Bukeye umwami atumira Shimeyi aramubwira ati “Wiyubakire inzu i Yerusalemu uyigumemo, ntuzayivemo ngo ugire ahandi ujya. Umunsi wavuyeyo ukambuka akagezi Kidironi, uzamenye neza ko utazabura gupfa. Amaraso yawe azabe ari wowe abaho.” 1 Abami 2:36-37


3. Gutanga imbabazi si igikobwa cy'umunsi umwe

Imbabazi ntizuzura umunsi umwe, ni igikobwa cya buri munsi mu buzima. Nta gihe cya gakwiye kubaho ugashidikanya kugutanga imbabazi. Gutanga bigomba kuba byuzuye mu buryo bw'amaranga mutima ku bw'impuhwe wagize no mu buryo bw'umwuka ku bw'itegeko ry'Imana kugirango ubashe kuba ushyitse kandi ubone umudendezo ariko ntibivuzeko ubikora umunsi umwe gusa, ubikeneye buri munsi kubabarira, buri uko ubonye umuntu ugukoshereje jya wibuka umuhe imbabazi.

Luka 6:27-36 “Ariko ndababwira mwebwe abumva, mukunde abanzi banyu, mugirire neza ababanga, mwifurize neza ababavuma, musabire ababangiriza. Ugukubise mu musaya umuhindurire n'uwa kabiri, uzakwaka umwitero ntuzamwime ikanzu.Ugusaba wese umuhe, unyaga ibyawe ntuzabimwake ukundi. Kandi uko mushaka ko abantu babagirira, abe ari ko mubagirira namwe. “Nimukunda ababakunda muzashimwa iki? Abanyabyaha na bo bakunda ababakunda. Kandi nimugirira neza abayibagirira muzashimwa iki? Abanyabyaha na bo ni ko bakora. Kandi nimuguriza abo mutekereza ko bazabaguzurira muzashimwa iki? Abanyabyaha na bo ni ko baguriza abandi banyabyaha, kugira ngo bazaguzurirwe ibihwanye n'ibyo babagurije. Ahubwo mukunde abanzi banyu, mubagirire neza, mugurize abantu mudatekereza ko bazabishyura. Ni bwo ingororano zanyu zizaba nyinshi, namwe muzaba abana b'Isumbabyose kuko igirira neza ababi n'indashima. Mugirirane imbabazi nk'uko So na we azigira.

4. Tugomba kubabarira nkuko Kirisito yatubabariye

Intumwa Pawulo mu Abefeso 4:32, yaravuze ati “ Mugirirane neza, mugirirane imbabazi, mubabarirane ibyaha nk'uko Imana yabababaririye muri Kristo.
Imana yatubabariye muri Krisito Yesu umuvumo w'ibyaha, Yesu atugura amaraso y'igiciro.

Matayo 5: 7 ”Hahirwa abanyambabazi, Kuko ari bo bazazigirirwa.”

Bibiliya igaragaza abantu babaye intwari kukigero cyo kubabarira abanzi babo:

•Dawidi: Dawidi yababariye Sawuli kandi byarashobokaga ku mwica kandi muri iyo minsi, Sawuli yaramugenza(1Samweli 24:10-12), Dawidi yongeye kubabarira Shimeyi kandi yariyaramututse (2 samweli 19:23-24)

•Elisa: Elisa yatekeshereje ibyo kurya, ingabo zari zibateye I Samariya umwami ashaka kubica. Ariko Eliya abasabira imbabazi (2 Abami6:22-23)

•Salomo: Umwami yababariye Adoniya , ubwo yikuzaga ashaka kuba umwami (1abami 1:52)

•Mose: Mose yagiriye ba Miriyamu na Aroni ubwo bamusekaga ko yarongoye umunyegiputakazi bakabemba(Kubara 12:13), nabwo Mose yongeye kugirira ubwoko bw'Abisirayeli ubwo barakazaga Uwiteka agashaka kubarimbura, ariko Mose yinginga Uwiteka (Kuva 32:32)

•Yozefu: Yozefu yababaririye bene se ubwo bamusangaga muri Egiputa yarabaye umuntu ukomeye(Itangiriro 50:18-19)

Imana ishakako abantu bayo barushaho kugira imbabazi nkuko nayo ari inyembabazi muri byose. Birababaje kuba mu nzu y'Imana ariho basigaye barogana kandi abantu biyita abakozi b'Imana. Hahirwa abanyembabazi kuko aribo bazazigirirwa. Bibiliya mu Imigani 25:21, haragira hati “Umwanzi wawe nasonza umugaburire, Nagira inyota umuhe amazi yo kunywa”

Imana ibashoboze ibyananiye abandi

[email protected]

Imwe mu mico ikunze kuganza itorero muri iyi minsi

By Liliane Kaliza

1.Umuco w'ahantu itorero rikorera

Akenshi umuco w‟Itorero uba usa n‟uw‟ahantu rikorera (akarere cyangwa igihugu); Kandi biragoye ko ryagira umuco w‟ahandi gusa kuburyo habura bimwe mu bigize umuco w‟ahantu rikorera.

2.Imico y'abayobozi b'itorero

Iyo umuntu ayobora itorero ntihabura ibintu by‟umuco aritoza cyangwa abakristo bakabimwigiraho, uwo muco ashobora kuba ari uwo yakuye ahandi cyangwa kubandi, cyangwa ari umuco we bwite; umuyobozi kandi ashobora gushyigikira cyane umuco w‟aho itorero rikorera, ugasanga umuco w‟itorero usa neza n‟uw‟ahantu rikorera. Umuco kandi ushobora kutaba uw‟itorero ryose ukaba uw‟itsinda ry‟abakristo bo mu itorero (abaririmbyi, abanyamasengesho, …..) nabwo bitewe n‟abayobora iryo tsinda: ushobora kuba ari umuco w‟abo bayobozi cyangwa nabo barawukuye ahandi.

3. Imico y'abashinze itorero

Iyo umuntu ashinze itorero, igice kimwe aba ameze nk‟umwami muri iryo torero, ibyo yigishije byumvikana vuba, kandi abakristo bamufataho ikitegererezo ku bintu byinshi, ndetse mu myizerere y‟itorero akenshi habamo n‟amahame y‟abarishinze, kandi muri ayo mahame hashobora kubamo n‟ashingiye ku mico. Ibyo bishobora guhinduka uko ibihe bigenda bihita, cyangwa bigakomera bikamera nk‟amategeko y‟Imana muri iryo torero.

4.Imico ikomoka muri bibiliya}

Bibiliya irimo ibintu byinshi bitandukanye: Ubuhanuzi, amateka, ibitekerezo, imigani, amategeko, n‟ibindi byinshi…… Ibyo byose umumaro wabyo nukutwigisha kugirango tube mu murongo mwiza Imana idushakamo, ariyo mpamvu byose mu ijambo rimwe byitwa ijambo ry‟Imana cyangwa ibyanditswe byera by‟Imana. Muri Bibiliya rero harimo imico y‟abantu batandukanye n‟ahantu hatandukanye, n‟ibindi byinshi bishingiye kumico itandukanye. Hari abantu rero batabisobanukiwe neza, maze ibyanditse muri Bibiliya byose bakabifata nk‟amategeko y‟Imana; ndetse hari abakuru b‟amatorero nabo bumva Bibiliya gutyo; yego biranashoboka ko ibyanditse muri Bibiliya byose batabifata nk‟amategeko y‟Imana, ariko hakagira bimwe bibeshyaho ntibabyumve neza, bakabifata nk‟amategeko y‟Imana kandi atariyo, wenda ari nk‟ibintu bishingiye kumico y‟abavugwa muri Bibiliya, n‟ibindi……. Ibyo rero bigira ingaruka zo kuba mu matorero hari amahame ashobora kubamo ashingiye kumico runaka ivugwa muri Bibiliya, bigafatwa nk‟amategeko y‟Imana muri iryo torero. Dore ingero z‟imico dusanga muri Bibiliya:

Amategeko y'imihango y'abisiraheli

Ubundi ucyumva ko ibintu ari imihango, ujye uhita wumva ko ibyo bintu ari umuco nubwo byaba bikorwa nk‟itegeko. Imana rero yari yarategetse abisirayeli imihango myinshi: Ibyo bagombaga kurya n‟ibyo batagomba kurya, iminsi mikuru bagomba kuziririza, ibitambo bagombaga gutamba n‟uburyo bagomba gukora kugira ngo byemerwe, uko bagomba guhinga no kubiba, n‟ibindi byinshi… Ayo mategeko n‟andi yose adasohozwa n‟urukundo, niyo mategeko y‟imihango avugwa muri Bibiliya cyane cyane mu isezerano rya kera, ibyanditswe byeza bitubwira ko ayo mategeko Kristo yayatubohoye tukaba tuyasohoresha kubatizwa (Kolo.2:16-20). Nyamara nubwo bimeze gutyo, ayo mategeko hari amatorero akiyizera nk‟agomba kubahirizwa na nyuma yo kubatizwa; ibyo kubikora si icyaha, ariko nukwiyongerera imitwaro. Ayo mategeko y‟imihango yose, ni umuco wa kera w‟abisirayeri bari barategetswe n‟Imana; naho twe ntitukiri ku ngoma y‟amategeko. Urugero rw‟amategeko y‟imihango abisirayeli bagiraga: Guteg.22:9-12.

aUmuco w'abisiraheli ubwabo

Uretse umuco abisirayeli bari barategetswe n‟Imana, abisirayeli bagiraga n‟umuco wabo nkuko n‟abandi bantu bose bagira imico yabo; bimwe mubigize uwo muco tubibona muri bibiliya, Urugero: Abisirayeli bagiraga umuco wo kwambara amaherena ku matwi, ku mazuru, kwambara inigi n‟ibindi: Kuva 35:22.

b) Imico y'abantu batari abisiraheli

Uretse imico y‟abisirayeli, hariho n‟indi mico y‟abandi bantu dusanga muri Bibiliya, cyane cyane aho ubutumwa bwiza bwatangiriye bwamamara. Urugero: Mu muco w‟Abakorinto, nta mugabo waterekaga umusatsi, ariko ku bagore byari iby‟icyubahiro, n‟ubu kandi uwo muco ufitwe n‟abantu benshi: 1Kor.11:14-15.

5. umuco uturuka ku Mana

Ijambo ry‟Imana riratubwira ngo: abayoborwa n‟Umwuka Wera nibo bana b‟Imana; hari igihe rero umukristo cyangwa itsinda ry‟abakristo runaka cyangwa itorero runaka: hari igihe Imana ibategeka umuco runaka, nyamara abandi bakristo ntibibategeke; cyangwa ikababuza gukora ibintu runaka kandi abandi bakristo babikora: akenshi ibyo bintu Imana ibabuza, iyo ugendeye kubyanditswe byera bya Bibiliya usanga kubikora nta cyaha kirimo, kandi ibyo bintu ibategeka, iyo ugendeye ku byanditwe byera usanga atari amategeko y‟Imana dusanzwe tuzi. Ni nkuko mu gihe cya kera cy‟abisirayeli: hari abitwaga abanaziri Imana yari yarabujije kogosha imisatsi, ariko abandi bo bakayogosha kandi bose bakitwa ubwoko bw‟Imana. Icyo rero umukristo wese ukwiye kumenya, niba Imana ikubujije ikintu runaka, cyangwa ikakibuza itsinda ry‟abakristo runaka ubamo, cyangwa ikakibuza itorero usengeramo: ntibivuze ko icyo kintu ari icyaha muri rusange ku bantu; icyaha rusange kubantu bose ni ubugome, kandi itegeko rusange ku bantu bose ni „urukundo‟; ariko nyuma y‟ibyo Imana ishobora kuguha n‟andi mabwiriza ugenderaho, kuko Imana niyo izi uburyo iyobora abantu bayo bitewe n‟icyo ibashakaho. Kandi iyo wishe rimwe muri ayo mabwiriza uba ukoze icyaha nk‟ibindi byaha byose. Niyo mpamvu abakristo b‟ukuri batagenda uko biboneye cyangwa ngo bagendane n‟ibyadutse byose: kuko bafite umuco batozwa n‟Imana, rimwe na rimwe uwo muco ukabasaba kwitandukanya n‟imico runaka yo mu isi, nubwo Bibiliya yaba itagaragaza ko iyo mico ari icyaha.

Inzira 6 zigaragaza uko abamarayika bakorana natwe

By Sophie Bakwiye

Mu gitabo cy'Abaheburayo havuga cyane ibyerekeye abamarayika , hatubwirako Yesu yarutaga cyane abamarayika, kandi akaba ari bo badufasha gukorera Imana mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Abamalayika bagira umumaro ukomeye mu mibereho y'abantu. Byongeye kandi intego yabo y'ibanze ni ukubafasha gukorera Imana.

“Mbese abamarayika bose si imyuka iyikorera, itumwa gukora umurimo wo gufasha abazaragwa agakiza?”(Abaheburayo1:14)

1.Abamarayika bazana ubutumwa bw'ubuhanuzi

Abamarayika bamenyesheje abashumba inkuru ya Mesiya wari wavukiye I Betelehemu. Marayika Gaburiyeli kandi yabonekeye Zakariya amubwira amagambo y'ubuhanuzi yerekeye Yohani Umubatiza wari kuzavuka.

“Akibitekereza, marayika w'Umwami Imana amubonekera mu nzozi ati “Yosefu mwene Dawidi, witinya kurongora umugeni wawe Mariya, kuko imbuto imurimo ari iy'Umwuka Wera.”(Matayo 1:20)

Daniyeli nawe yasuwe na Gaburiyeli, amuzaniye inkuru y'ibyari kuzaba(Dan .9). Byongeye kandi ni marayika wabwiye Filipo aho akwiye kwerekeza ngo ahure n'Umunyetiyopiya w'inkone(Ibyakz8). Ni marayika kandi wabwiye koroneliyo gutumira Petero kugira ngo abe inzira y'agakiza ku mahanga yose.

2.Abamarayika baraturinda

Mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa hatubwira uburyo marayika w'umwami Imana yakinguye inzu y'imbohe harimo intumwa zigasohoka akazibwira kujya mu rusengero kwigisha abantu iby'ubugingo(Ibyakz5:20). Marayika nanone niwe wabohoye Petero aramubyutsa amukura munzu y'imbohe(Ibyakz12)

Zaburi 91:11 hagira hati: “Kuko azagutegekera abamarayika be, Ngo bakurindire mu nzira zawe zose.” Mu Kuva , Imana yaravuze ngo: “Dore ndatuma marayika imbere yawe akurindire mu nzira akujyane aho nakwiteguriye.”(Kuva 23:20, 23; 32:34; 33:2). Marayika kandi ni we wabumbye iminwa y'intare ntizarya Daniyeli (Daniyeli6)

3. Abamarayika barwanya abadayimoni

Igihe Daniyeli yari amaze iminsi ashaka Imana, marayika ubwo yamugeragaho yamubwiyeko yamaze mu ntambara n'abadayimoni iminsi makumyabiri n'umwe yose(Dan10:13). Igishimishije ni uburyo Daniyeli yafashije marayika muri urwo rugamba akomeza gusenga. Ntidukwiye kureka gusenga ahubwo dukwiye gusenga ubudasiba.

Mu byahishuwe na ho , tuhasomako Mikayeli n'abamarayika be batabariye kurwanya cya kiyoka.( Ibyahishuwe12:7)

4.Abamarayika bajya badufasha mu bigeragezo

Bibiliya itubwirako satani yasize Yesu mu butayu ubwo yamugeragezaga, maze ako kanya abamarayika baza kumukorera.

“Umwanzi aherako aramureka, maze haza abamarayika baramukorera.”(Matayo4:11)
Kandi igihe yari mu murima wa Getsemani, ababajwe n'uburyo agiye gutandukana na se, marayika yaramubonekeye amwongerera imbaraga. “Marayika uvuye mu ijuru aramubonekera, amwongera imbaraga”(Luka22:43)

5.Abamarayika bashobora kuza mu ishusho y'abantu

“Ntimukirengagize gucumbikira abashyitsi, kuko bamwe bacumbikiye abashyitsi, bacumbikiye abamarayika batabizi.”(Abaheburayo13:2)

Igitekerezo cyirimo hano, ni uko niba umuntu agukeneye, bishobora kuba ari isuzuma, kandi byashoboka ko ari marayika ufashishe.

Loti yacumbikiye abamarayika bari baje mu isura y'abagabo. Igihe Mariya yahuraga n'abamarayika babiri nyuma y'izuka rya Yesu, (bambaye ibyera), ntiyahise asobanukirwako ari abamalayika mu gihe baganiraga. Igihe Yesu yajyaga kwa Yosuwa mu ishusho ya marayika, na we ntiyahise amumenya .(Yosuwa5)

6.Abamarayika boherezwa kurimbura inkozi z'ibibi

Herode ubwo yishyiraga hejuru akigira imana aho guha Imana icyubahiro, yishwe na marayika w'Imana. Abamarayika nibo batumwe n'Uwiteka kurimbura Sodomu na Gomora .

“Tugiye kurimbura aha hantu, kuko gutaka kw'abaharega kwagwiriye imbere y'Uwiteka, akadutuma kuharimbura.”(Itang.19:13) Umumarayika w'Imana kandi niwe watsinze Abasiriya mugihe cya Hezekiya.

Ibyahishuwe kandi hatubwirako abamarayika bamenyesheje iby'urubanza, bavuza impanda:
“Uwa mbere avuza impanda. Hakurikiraho urubura n'umuriro bivanze n'amaraso, bijugunywa mu isi. Nuko kimwe cya gatatu cy'isi kirashya, kimwe cya gatatu cy'ibiti na cyo kirashya kandi ibyatsi bibisi byose birashya………(Ibyahishuwe 8:7-13).

“Nanone marayika yahura umuhoro we mu isi, aca imbuto z'umuzabibu w'isi azijugunya mu muvure munini w'umujinya w'Imana.”(Ibyahishuwe 14:19)

Abamarayika bahora batureberera kandi babana natwe, kuko Imana ibohereza gukorera abakiranutsi. Ikindi kandi Ntidukwiye gusenga abamarayika kuko byatujyana mu buyobe. Yesu ubwe yadusabye gusenga Imana no mu izina rye, kandi ko ibyo dusaba byose bizasubizwa.

“Kandi icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye, nzagikorera kugira ngo Data yubahirizwe mu Mwana we. Nimugira icyo musaba cyose mu izina ryanjye nzagikora.”(Yohana14:13-14)

“Uwo munsi muzasaba mu izina ryanjye, kandi simbabwira ko nzabasabira kuri Data, kuko Data na we abakunda ubwe kuko mwankunze mukizera yuko navuye ku Mana.”(Yohana16:26-27)

Muri iyi minsi, dukwiye gusaba Uwiteka akohereza abamarayika bo kubana natwe mu buzima bwacu bakaturinda kandi bakatuyobora gukomeza gukora gukiranuka kw'Imana.

Sophie @agakiza.org

Ni ibiki byihariye Bibiliya ivuga ku Muhanuzi Daniyeli , N' isomo abakirisito bamwigiraho ?

By Ismael KAYISHEMA

Buri wese azi Daniyeli ko yajugunywe mu rwobo rw'intare zari zimaze igihe zitagaburirwa. Gusa hari ibintu byinshi cyane bitazwi kuri Daniyeli, bifitiye isomo abantu. Bibiliya igaragaza ishusho ye uko yakoraga , uko yari umukiranutsi, uko yari umunyabwenge w'intwari bikaba byaratumye arokora ubuzima bw'abantu batari bakeya.

Reka twifashishe Bibiliya, kugirango dukore urutonde bwa bimwe mu byaranze Daniyeli, tubashe kumumenya neza.

1. Daniyeli yakomokaga mu muryango w'umwami Dawidi

Daniyeli yakomokaga mu muryango wa Dawidi wayoboye Isirayeli mu myaka ibinyejana byinshi byatambutse. (2 Abami 11:1–3). Gusa mu mwaka 605 mbere ya Yesu ingoma ya Dawidi yarimo ibibazo byinshi ,byari igihe cy'umwijima kuko abamukurikiyeho batubashye Imana.

Umwami Nebukadinezari yagose Yerusaremu, atwara ibintu byose by'agaciro byo mu nzu y'Imana, abijyana I Babuloni. Si ibyo byonyine yatwaye ahubwo yanyaze n'abana bo mu muryango w'Umwami kugirango bamukorere(Dan 1:3) kandi Daniyeli nawe yari umwe muri abo bana (Dan 1:6), ibi byabaye Daniyeli akiri ingimbi.

Nubwo Daniyeli yaturukaga mu muryango ukomeye kandi nawe yari umuhanga ariko yabikoresheje ahesha Imana ikuzo. Uziko bitandukanye cyane no muri iyi minsi kuko usanga abantu benshi bakoresha imbaraga n'icyubahiro bahawe n'Imana bakabihonyoza abato kuribo. Twige guhesha Imana icyubahiro nka Daniyeli.

2. Daniyeli yari umunyaburanga

Ntabwo ari buri wese wo mu muryango w'umwami wagiye Babuloni: Hagiyeyo gusa abari bafite uburanga kuko biri mu byo Nebukadinezari yagenderagaho ajya guhitamo mu bigaragara n'amaso (Dan1:4), Ku bwiza Daniyeli yarabahize.

Uziko bitangaje kuba abantu basigaye bashaka ubwiza bagamije kwikururira ababakunda, ndetse hari ababigira iturufu bagasenya ingo z'abubatse. Abantu bahindura ingendo,imyambaro kandi bisiga amavuta ahenze abahindura uko bataremwe, bagamije kwiremera igikundiro. Kwibukeko Imana data wa twese itarobanura abantu ku butoni mu mahanga yose uyubaha niwe yubaha(Ibyakozw 10:354). Uziko Samweli ajya gukoranya umwami mu muryango wo kwa Yesayi yashatse kureba ku buranga Imana ikamuhakanira(1samweli16:7 ), ikamubwirako yo yitegereza umutima gusa. Imana ikeneye ko dukora isuku y'umutima kugirango duse neza mu maso y'Imana, duse nayo kuko iyo umubyeyi abyaye umwana udasa nawe ntibimunyura.

3. Daniyeli yari umuhanga n'umunyabwenge

Abo bari kumwe bamaze imyaka itatu bigishwa umuco n'ururimi rw'I Babuloni ariko Daniyeli na begenzi barushaga abo biganye ubwenge inshuro icumi kandi hamwe n'abarozi (Dan 1:20)

Ubwenge bwa Daniyeli bwatumye amenyekana arakundwa cyane mu gihe cye. Kuko ubwo umuhungu wa Nebukadinezari yabonaga ibiteye ubwoba,Umwamikazi yamurangiye Daniyeli ko ariwe uzamufasha gusobanukirwa ibyo yari yarose, amubwirako afite ubwenge no kwitegereza n'ubuhanga(Dan5:11)

Daniyeli agenda agaragara mu bindi bitabo bya Bibiliya kubera ubuhanga n'ubumenyi,Ezekiyeli yaramwirase(Ezekiyeli28:3),

Kugera uyu munsi Daniyeli ni ikitegererezo, kandi no mu gitabo cy'Abaheburayo yibandwaho cyane mu by'ubwenge kurusha uko bavuga Salomo.

Uziko bitangaje kuba hari abantu bajya gushaka imbaraga z'abakonikoni kandi bashaka kuzikoresha mu nzu y'Imana ngo abantu babemere ariko tubonye Imana ubwayo ariyo itanga ubwenge bwo kwitegereza no kumenya. Uziko Imana igirira umuntu ibambe ikamuha ku mpano zayo, ntazajye azikoresha ayihesha icyubahiro ! cyangwa yagira gato amenya akabyiyemera nk'uwabyishyiriyeho, yaba abaye umuhanzi akivuga ibigwi ukagirango yaba yarafatanyije na Dawidi gucuranga ubwo yacurangaga imyuka mibi ikava muri Sawuli.

Impano yose watunga y'Imana ukazayikoresha mu nyungu zawe, ntaho bitaniye no kwiba ibyo wacungishijwe, nta kabuza urabiryozwa kuko uba unyereza umutungo utari uwawe.

4. Daniyeli yari afite umwihariko wo gusobanura inzozi

Muri Bibiliya harimo inzozi nyinshi cyane , zimwe muri izo ni amabwiriza yoroshye avuye ku Mana. Izindi ni inzozi zigoye cyane kuzumva no kuzisobanura.

Igihe umuntu ahuye n'urusobe w'inzozi, hari inzira zimwe, izo nzozi zishobora gusobanurwamo:

1. Kuba byisobanura muburyo bworoshye
2. Kubona umuntu agusobanurira mu nzozi
3. Gushaka umuntu ubisonukiwe akagusobanurira

Daniyeli ibyo byose byari bimurimo uko ari bitatu, Yagiraga ubwenge bwo kumenya ibyerekanywa byose no gusobanura inzozi(Dan 1:17) kandi yariwe muntu wenyine washoboraga gusobanura inzozi ziteye ubwoba Nebukadinezari yarose hamwe n'umuhungu we Beshezari (Dan 2:27,30, 4:4-9, 5:15-17). Daniyeli nawe ntabwo yashoboraga gusobanura inzozi zose kuko nawe hari izo yarose ziramunanira akoresha buriya buryo bwa kabiri (Da 7:15–16).

5. Gukiranuka kwa Daniyeli kwaramenyekanye

Daniyeli yahisemo kutiyandurisha ibyo kurya by'umwami ubwo yageraga i Babuloni(Dan 1:8) . Daniyeli yakomeje gusenga no bihe bitamworoheye ubwo bashakaga ku mutegera ku Mana ye (Da 6:13), yakomeje gukiranuka bituma Imana ihererwa ikuzo mu kwihangana kwe.

Ibyiringiro yarafite byamwongereye kubahwa, mu gitabo cya Ezekiyeli 14, Imana ikoresha Daniyeli, Nowa na Yobu nk'ingero z'abagabo bakiranukiye Imana kukigero cyo hejuru? ( Ezekiel 14:12–23.)

6.Bibiliya igaragaza Daniyeli nta kizinga afite

 Aburahamu yakoze ikosa ku muja we Hagari
 Mose yacumuriye ku rutare
 Dawidi yasambanyije umugore wabandi, yica na Uriya abandi bakiranutsi babiri ni Nowa na Yobu mubo Bibiliya ivuga ariko Nowa yambaye ubusa amaze gusinda(Itang 9:21) na Yobu yaratuye kubera uburyo yavuze Imana (Yobu 38:2; 42:1–6), ariko Daniyeli nta kibi Bibiliya imuvugaho gusa Daniyeli yari umwiringirwa nta mafuti cyangwa ibicumuro byamugaragaragaho(Dan 6:4-5)

7. Daniyeli yari umukuru w'abanyabwenge bose b'I Babuloni

Daniyeli amaze gusobanura inzozi za Nebukadinezari , yagizwe umutware w'abanyabwenge (Dan 2:48,4:9, 5:11). Kubera kubana n'Imana ibyananiye abakoninikoni n'abapfumu Daniyeli yarabishoboye .

Kubana n'Imana ni byiza cyane kuko bihesha umuntu gutunga amakuru yizewe kandi avuye ku Mana, akabasha kugirira abantu b'Imana umumaro.

8.Daniyeli yabaye umuyobozi ku ngoma z'abami bane ba Babuloni

1. Ku Ngoma ya Nebukadinezari, Daniyeli yasobanuye inzozi (Dan2:48)
2. Ku Ngoma ya Belushezari, Daniyeli yasomye ibyari byanditswe ku nsika (Dan5:29)
3. Ku Ngoma ya Dariyo, Daniyeli yatonnye ku mwami kurusha abandi batware bose (Dan 6:1–3)

4. Ku Ngoma ya Kuro , Daniyeli yaguwe neza (Dan 1:21; 6:28)

9. Daniyeli yahimbwe Beluteshazari

Izina Daniyeli risobanurako Imana ariyo mucamanza ariko Abibaburoni bise Daniyeli Beluteshazari, kuko Bel yari ikigirwamana cyabo , Bahise bamurindisha Beli (Dan 4:8).

Daniyeli yabanye n'Imana mu bihe bitandukanye kandi arayubahisha. Ntiyahindutse Yazamuwe mu ntera icyubahiro cy'Imana kuri we kirazamuka. Yabaye mu bihe by'ingorane ntiyacika intege, Ubwiza bw'Imana bubana nawe kugeza apfuye ashaje.

Nkwirije kuzomatana n'Imana, nta gihombo bitera

Ismael @agakiza.org

Waruziko gukaraba amazi akonje ari ingenzi ku buzima bwawe?

By Liliane Kaliza

Hari ubwo abantu bibwira ko gukaraba amazi ashyushye ari byo byiza kuruta gukaraba amazi akonje bitewe n'uko bibwira ko ubwo amazi ashyushye ari nayo abasha gukuraho imyanda yose ishobora kuba mu mubiri ariko siko bimeze

Abahanga mu by'ubuzima basanze gukaraba amazi ashyushye ari ingenzi cyane ku buzima bw'umuntu kuko bifasha umubiri gukora neza, niba wajyaga ukaraba amazi ashyushye rero ukwiye gusoma iyi nkuru

Abaganga batandukanye ndetse na bamwe mu bashakashatsi bavuga ko gukaraba amazi akonje bituma amaraso atembera neza mu mubiri, ndetse n'abifuza gutakaza ibiro bayifashisha mu kugabanya ibiro byabo

Dore ibindi byiza bitangaje byo gukaraba amazi akonje

Gukaraba amazi akonje biratinyura: ntibyoroshye gukuramo imyenda ishyushye warangiza ugahita ukaraba amazi akonje ariko nuramuka ubigize akamenyero gukaraba amazi akonje, bizanagufasha kugenda umenyera bimwe mu bintu wangaga urunuka nkuko wanatinyaga amazi akonje uzajya utinyuka na bimwe mu byo wajyaga wibuza gukora kubera ubwoba gusa

Gukaraba amazi akonje bituma wiyoroshya: niba ujya wumva uri igihangange ndetse ukumva nta wakuvuga, gerageza gukaraba amazi akonje, nusesa urumeza ndetse ugatangira gutitira kubera ubukonje bw'amazi bizakwibutsa ko uri umuntu usanzwe nk'abandi bitume utishyira hejuru, bizanagufasha kubana n'abantu bose amahoro

Gukaraba amazi akonje bifasha umuntu kwihanganira ibyamunaniraga: niba ukunda kugorwa no kwakira bimwe mu bintu bikubaho bigutunguye gerageza gukaraba amazi akonje buri munsi bizagufasha kumenya ko nubwo ibintu bigenze uko utabyifuzaga bitabuza ubuzima gukomeza

Gukaraba amazi akonje bifasha kwitekerezaho neza: ubushakashatsi bugaragaza ko gukaraba amazi akonje bifasha umuntu kwitekerezaho neza no gutekereza ku mishanga ye bihagije kuruta gukaraba amazi ashyushye

Icyitonderwa: nubwo amazi akonje ari ingenzi cyane ku buzima bw'umuntu, ni byiza ko abagore batwite n'abantu bafite indwara zifitea aho zihuriye n'umutima bagomba kubanza kubaza muganga mbere yo kuyakaraba

Src: amelioretasante.com

Ibimenyetso biranga itorero ryapfuye

By Sophie Bakwiye

“Yita uwo mwana izina ikabodi ati “icyubahiro gishize kuri isirayeli.” abivugishwa n'uko isanduku y'imana yanyazwe, kandi n'ibya sebukwe n'umugabo we. aravuga ati “icyubahiro gishize kuri isirayeli, kuko isanduku y'imana yanyazwe.” (1 Samweli 4:21-22)

Ijambo ry'Imana ritubwirako haba igihe Imana ikagenda ntibe ikibanye n'abantu bayo. Ibi tubisanga mu gitabo cya 1 Samweli ubwo izina ikabodi ryahawe umwuzukuru wa Eli umutambyi mukuru nyuma y'uko isanduku y'Imana yanyazwe n'Abafilisitiya. Byongeye kandi mu gitabo cy'Ibyahishuwe 3:1 Yesu yabwiye ab'itorero ry'I Sarudi ko ryibwirako ririho nyamara ari intumbi.

Mu Ibyahishuwe 2:5, Yesu yabwiye itorero rya Efeso ko niritihana azaza agakuraho igitereko cy'itabaza cyaryo. Mubisanzwe , igitereko cy'itabaza cyagaragazaga itorero ry'ukuri . Yesu yabashinje kureka urukundo rwa mbere bivuzeko bari barapfuye mu buryo bw'Umwuka.

Ibi bimenyetso bikurikira nibyo biranga itorero ryamaze gupfa:

1.Ntiriba rigishishikariye amasengesho yo guterana

Amatorero yapfuye , abantu bake nibo baba bafite ubushake bwo gusenga no gushaka Imana , n'ubwo biba bisa nk'aho Imana idahari cyangwa itari hagati yabo kuko badaterwa imbaraga n'uko yavuganye na bagenzi babo, bagatekereza ko itabumvise.

2.Ntabyiringiro by'uko amasengesho asubizwa

N'ubwo bake basenga, ntibaba bizeyeko Imana izasubiza amasengesho yabo. Niba uri mu itorero ritizera Imana, ritizerako isubiza amasengesho tuyisenze mu kwizera, umenyeko ryapfuye.

3. Imana ntigaragara mu materaniro y'abera

Iyo itorero ryapfuye, nta mwuka w'Imana ugaragara mugihe cy'amateraniro. N'ubwo Yesu yasezeranijeko ababiri cyangwa abatatu bateranye mu izina rye aba ari hagati yabo.(Matayo18:20)

4.Imbaraga z'Imana ntizigaragara

“Ariko urutoki rw'Imana niba ari rwo rumpa kwirukana abadayimoni, noneho ubwami bw'Imana bubaguye gitumo.(Luka11:20).

Yesu yavuzeko iyo abadayimoni birukanwa aba ari ikimenyetso cy'uko ubwami bw'Imana buri muri bo. Intumwa Pawulo yavuzeko ibitangaza bikoreka kubwo kwizera(Abagalatiya3:5)Yesu yasabye abakristo kwizera gusa kuko kubasha gukuraho imisozi kandi kukazana n'ibisubizo by'amasengesho yabo.(Mariko11:23-24)
Iyo mu itorero hatari imbaraga ziturutse mu ijuru ni ikimenyetso kigaragazako ryarangije gupfa.

5.Ijambo ry'Imana ryigishwa nabatabifitiye ubushobozi

Abayobozi b'amadini bigishaga imyizerere ipfuye mu gihe cya Yesu, batangazwaga n'imyigishirize ye kuko yabigishaga nk'ufite ubutware.(Mariko1:22)

Mu itorero ryapfuye, abavugabutumwa nta mbaraga n'ubushobozi baba bafite byatera abantu kwihana ibyaha byabo.

6.Ntirigira abakizwa ngo babatizwe

Mu itorero rya mbere, Umwami Imana yongereraga itorero abakizwa(Ibyakz 2:47). Mu gihe mu itorero hatavamo abakizwa ngo babatizwe , ni ikimenyetso cy'uko Umwami Imana atagikorera hagati muri ryo.

7.Nta Mwuka Wera uherekeza buri murimo mu itorero

“Maze aramubwira ati “Wapfa Samusoni, Abafilisitiya baragusumiye.” Arakanguka yibwira ko yisohokera nk'ubundi akikunkumura, ariko yari atazi ko Uwiteka yamuretse.”(Abacamanza16:20)

Buri kintu cyose cyo mu iteraniro kigomba guherekezwa n'Umwuka Wera. Iyo mu iteraniro rigira ibice bitandukanye: kuramya, gushima , kwigisha ijambo ry'Imana ,ariko ugasanga nta mwanya bahaye Umwuka Wera ngo akore. Umwuka ashobora kugenda abantu ntibabimenye.
Mu by'ukuri buri kintu cyose gikorwa mu itorero hatarimo gukorana n'Umwuka Wera byerekana ko ari ibintu byateguwe n'abantu bitarimo Imana.

8. Ntirishobora guhindura abantu abigishwa
Intego y'amatorero yose aba ari ukuzana abantu kuri Kristo, bakaba abigishwa. Kuba urusengero ari runini gute ntacyo bivuze, igifite agaciro n'uburyo bigisha bikabavana mu byaha bakabafasha kwinjira mu mudendezo w'ubwiza bw'abana b'Imana.”(Abaroma8:19-21)

9. Abantu baba bishimira imyanya y'icyubahiro no kugira amazina meza

Mu itorero ryapfuye, abantu baba batagishaka icyubahiro cy'Imana ahubwo bagaharanira kwemerwa n'abantu. Byongeye kandi itorero ridafite ubuntu bw'Imana, risigarana gusa ubwibone bwo gushakisha imyanya myiza n'amazina meza.

10. Nta guhishurirwa kuvuye mu ijuru kuhaba

“Aho guhishurirwa kutari abantu bigira ibyigenge, Ariko ukomeza amategeko aba ahirwa.”(Imigani29:18)
Iyo hatari icyerekezo no guhishurirwa kuvuye mu ijuru abantu baba ibyigenge. Iyo iteraniro ripfuye ntirishobora kuzuza no guhishurirwa imihamagaro y'Imana igaragara muri bibiliya.

11. Ntihaba hakiboneka abantu bitangira umurimo w'Imana

Zaburi 110:3 havugako abantu bitanga babikunze bahabwa umugisha w'Imana. Ariko mu itorero ripfuye abantu bake cyane nibo bashobora kwitangira kuvuga ubutumwa.

12. Itorero ntiriba rikigira abantu batanga icyacumi n'ubundi bufasha

Yesu yavuzeko aho ubutunzi bwacu buri ,ariho hazaba umutima wacu.(Matayo6:21)
Iyo itorero ryapfuye , bake cyane nibo bagira ishyaka ryo kuzana ubutunzi bwabo bakarishyigikira. Ku rundi ruhande ariko, iyo abantu babona Imana itembera mu rusengero, bagira icyizere ndetse bakagira n'umuhate wo gutanga ubutunzi bwabo bazi ko babiba mu butaka bwiza.

13. Abakristo ntibahinduka

Imana yahamagariye abakristo kuba umunyu n'urumuri mu isi(Matayo5:13-16). Iyo itara ryacu rizimye abantu badukikije ntibashobora guhindurwa n'ubutumwa bwiza. Byongeye kandi ingirwa-nsengero nazo ntacyo zikora ngo zihindure abantu.

Biragatsindwa ko igitereko cy'itabaza kiva ku itorero, nyiyo mpamvu, itorero rikwiye kurinda igitereko cy'itabaza cyaryo kugirango icyubahiro cy'Imana kitava muri ryo kandi rigahora ryiyeza kugeza igihe Kristo azaza kurijyanira.

[email protected]

Imyitozo yagufasha kugabanya umubyibuho w'inda

By Liliane Kaliza

Gukora imyitozo ngororangingo ni kimwe mu bituma umuntu abasha kugira ubuzima bwiza ariko mu gihe yayikoranye ubwenge, ibi abahanga bemeza neza ko bifasha umutima gukora neza ndetse bigafasha umuntu kugira umubiri mwiza bityo n'umubyibuho w'inda ukayoyoka burundu

Muri iki gihe rero usanga abantu bamara amasaha menshi mu biro bashaka imibereho ntibabashe kubona umwanya wo kujya mu nzu zikorerwamo imyitozo ngororangingo

Muri iyi nkuru rero tugiye kurebera hamwe bumwe mu buryo bwiza kandi bworoshye wakoresha ukora myitozo mu gihe uri ku kazi ndetse no mu gihe ugeze iwawe mu rugo bityo bikagufasha kurinda umubiri wawe ibinure bitifuzwa ndetse bikagabanya umubyibuho w'inda cyane ko abawufite baba batifuza kubana na wo

Imwe muri iyo myitozo rero harimo:

1.kwicara ku ntebe bakunze kwita chaise, wicare umugongo wemye kandi utegamye ku ntebe, shyira amaguru yombi imbere yawe, uzamure amavi uyegereze igituza noneho intoki zawe uzifatishe ku maguru ushaka gukomeza inyma zo munda yawe, nurangiza umanure amavi uyazamura inshuro 20

2. kwicara nkuko wari wicaye mu mwitozo wa mbere, umugongo uhagaze neza kandi utegamye, fatanya amaguru uzamure amavi uyegereze igituza ku buryo wumva impinduka munda yawe, subiza amaguru hasi ariko ntuyakoze ku butaka agume mu kirere, ubikore inshuro 10

3. kwicara ku ntangiriro z'intebe ubikore wicaje itako rimwe ariko umugongo wemye neza ufate ku maboko y'intebe, uzamure amaguru yawe uhine amavi afatanye uyegereze igituza, ongera ugaruke hasi uhindure itako rya kabiri ubikore gutyo inshuro 10 kuri buri ruhande

4. kwicara ku ntangiriro z'intebe utandukanije amaguru, amaboko uyaramure mu kirere, uyamanure uyazamura, ubikore inshuro 20

Icyitonderwa: buri uko ubyutse mugitondo, fata igisate cy'indimu ukamurire mu gikombe kirimo amazi y'akazuyaze ubundi uhite unywa bizafatanya nay a myitozo kuyaza ibinure munda yawe ariko niba usanzwe urwara igifu si byiza kunywa amazi arimo indimu ahubwo wajya uyanywera aho

Ikindi ni ukunywa amazi menshi cyane ku munsi kugifrango asohore imwe mu mynda iba mu mubiri bityo bizanafasha cyane koza munda ku buryo mu gihe gito uzaba ufite inda nto cyane

Ikindi ukwiye kwitaho cyane nuko indto ikungahaye ku butare ari ingenzi cyane mu gufasha amara kugubwa neza

Src: santeplusmag.com

UBURUSIYA: Igikombe cy'isi ni amahirwe adasanzwe abavugabutumwa bari gukoresha bamamaza Ijambo ry'Imana

By Ismael KAYISHEMA

Igikombe cy'isi mu bijyanye n'umupira w'amaguru, kiba buri nyuma y'imyaka ine. Umukino w'igikombe cy'isi ni umwe mu mikino ikunzwe cyane kuko ugira abawukurikiranira kuri Televiziyo barenga amamiliyoni kandi witabirwa n'abafana batari bake baturuka mu mpande zose z'isi, barenga ibihumbi, baje kuwurebera aho uba ubera.

Abasaga amamiliyoni usanga bari mu byishimo aho barebera igikombe cy'isi ku mateleviziyo ya rutura mu tubari, mu byumweru bike bishize igikombe cy'isi gitangiye kugeza uyu munsi abanyamadini bo babujijwe kwamamaza ubutumwa bwiza.


Sergey Rakhuba umuyobozi uhagaragariye ikigo gishinzwe guteza imbere iyobokamana rya Gikirisito ku mugabane w'uburayi “Mission Eurasia”

Mu Burusiya, amahirwe yo kubwiriza ku banyamadini ntayo kuko bazitiwe n'itegeko ryitwa'Yarovaya ' ribuza uburenganzira bwo gutambutsa ubutumwa ku banyamadini. Gusa abanyamadini bo mu Burusiya basa nk'abirengagije iryo tegeko nk'uko byatangajwe na Sergey Rakhuba umuyobozi uhagaragariye ikigo gishinzwe guteza imbere iyobokamana rya Gikirisito ku mugabane w'uburayi “Mission Eurasia” ni mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru kitwa Christian Today.

Sergey Rakhuba yavuzeko hari abahuguwe barikugenda bakwirakwiza ibyanditswe byera, ahateraniye abantu benshi bareba umukino w'igikombe cy'isi.

Ibi ni ibibazo Sergey Rakhuba yabajijwe na Christian Today

CT (Christian Today): Ese ni ikihe gisubizo ku banyamadini mu Burusiya ku mahirwe mufite yo gusakaza ubutumwa bwiza?

SR (Sergey Rakhuba): Tutitaye ku itegeko rya Yarovaya ribuza ubwisanzure abanyamadini kwamamaza ubutumwa bwiza, amatorero y'ivugabutumwa mu Burusiya tubona umukino w'igikombe cy'isi nk'amahirwe duhawe y'ivugabutumwa. Kandi itegeko rya Yarovaya ntirishobora gukoma mu nkokora ivugabutumwa aho risanzwe rikorerwa mu nsengero kuko insengero nyinshi zateguye gahunda idasanzwe yo kwerekana imipira hanyuma bakaboneraho umwanya wo gutanga ibyanditswe byera kubaje kuwureba kandi hari na gahunda yo gusakaza ijambo ry'Imana mu mihanda yo mu mijyi

CT: Ese haba hari ubuyobozi buri kubakumira?

SR: Yego amatsinda amwe mu barigusakaza ubutumwa bwiza bahuye ni icyo kibazo, ahitwa Kaliningrad, Moscow na Yekaterinburg ariko bakomwe mu nkokora n'abayobozi bo mu nzego z'ibanze. Harimo abafunzwe mu rwego rwo kubaca intege nyuma baje kurekurwa, bamburwa Ibyanditswe byera baribafite. Ariko tutitaye kuri ibi byabaye dufite umuhate wo gukora umurimo w'Imana mu Burusiya muri iki gihe cy'imikono yo guhatanira igikombe cy'isi. Gusa imbaraga zidukumira zari ku kigero cyo hasi ugereranyije nuko twabiteganya.

CT: Bigaragara ko ari umwanya mwiza ku buzima bw'itorero mu ivugabutumwa mu Burusiya- Ese ubona ariko biri?

SR: Yego, ni amahirwe adasanzwe kimwe no mu myaka mike ishize ubwo habagaho imikino ya Olempike (Olympics) yabereye Soci (Sochi) muri 2014 naho twagize amahirwe atangaje yo gusakaza ijambo ry'Imana, ubu rero byabaye akarusho kuko Abarusiya bitabira imikino y'amaguru kurusha olempike. Icyo gihe byagaragayeko amadinin yariyongereye hirya no hino mu gihugu. Ubu rero dufite imbaraga n'ubwitange mu ivugabutumwa kurusha imyaka yatambutse kandi turiguterwa ishyaka n'uburyo ivugabutumwa ririkwaguka binyuze mu mahirwe Imana yaduhaye ikoreresheje Imikino yo guhatanira igikombe cy'isi.

Sergey Rakhuba yavuzeko, mu bufatanye bw'amadini agera kuri 400 ari mu mijyi 50 mu Burusiya, bamaze gusakaza inyandiko 500,000 ku bantu bagiye bitabira imikino yerekaniwe mu nsengero no mu bindi bikorwa by'ivugabutumwa kandi ku 15, Nyakanga ubwo hazaba hasozwa igikombe cy'isi hazaba hamaze gutangwa inzandiko 300000 z'ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Yohana, n'Ibitabo 200000 by'Isezerano rishya mu rurimi rw'Ikirusiya. Yavuzeko mu buryo budasanzwe bwateguwe bw'ivugabutumwa bateganya guhura n'abantu bagera kuri miliyoni 3.

Sergey Rakhuba yavuzeko afite ibyiringiro ko ubwisanzure bw'ivugabutumwa buziyongera kandi nk'intego y'umuryango ahagarariye, ari ugusenga Imana ikagira icyo ikora mu mutima wa Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin hamwe n'abandi banyepolitike kandi akurikije uburyo abantu bakiriye ibyanditswe bazarushaho gusobanukirwa nubwo hakiboneka akarengane kabangamira ivugabutumwa mu Burusiya kandi ko abantu bagenda bagira gushikama mu kwizera.

Sergey Rakhuba yakomeje avugako barimo basaba Mwuka Wera guhembura Abarusiya kandi ko badatewe ubwoba n'akarengane itorero rifite kubwo kubwiriza ubutumwa bwiza kuko Imana izagura ubwami bwayo.

Gucapa ibyanditswe byera by' isezerano rishya byatwaye akayabo k'amadorari y'Amerika 75,000, byavuzwe na Walter Kulakoff umuyobozi wungirije, ufite mu nshingano ze imiryango y'ivugabutumwa n'imikoranire myiza hagati y'amadini mu Burusiya.

Ijambo ry'Imana, Matayo 10:32-33 “Umuntu wese uzampamiriza imbere y'abantu, nanjye nzamuhamiriza imbere ya Data uri mu ijuru. Ariko uzanyihakanira imbere y'abantu wese, nanjye nzamwihakanira imbere ya Data uri mu ijuru.” (Luka 12:8-9 )

Mission Eurasia yavutse 1991, nyuma yuko umuryango wa basoviyete usenyutse, ikaba ikorera mu bihugu 13 byahoze ari iby'abasoviyete. Ifite intego yo guhugura, gutegura no gushishikariza abantu kuba abayobozi b'ejo hazaza h'abakirisito.


Aba ni abahuguwe na Mission Eurasia kugirango bazatange ubufasha mu gusakaza ibyanditswe byera byo mu isezerano rishya mu rurimi rw'ikirusiya , mu gikombe cy'isi 2018


Bamwe mu bakirisito bahisemo kwandika ijambo ry'Imana ku myambaro bambaye uyu yahasimo kwandika YOHANA 3:16 "Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga Umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho."

Source:www.christiantoday.com

[email protected]

Intambwe 7 zafasha ingo kutagwa mu mutego wo gutandukana

By Sophie Bakwiye

‘Tuzatandukanywa n'urupfu' ni rimwe mu magambo agize indahiro hagati y'abakundanye biyemeje gusezerana kubana ubuzima bwabo bwose kugeza batandukanyijwe n'urupfu. Nyamara nubwo ibi baba barabirahiriye imbere y'amategeko n'imbere y'Imana ariko usanga umunsi ku munsi humvikana ingo zisenyuka.

Ese iki kibazo cyakwirindwa gute? Izi ni inama zafasha ingo zenda gutandukana :

1. Reka gufatishwa umwanzuro n'uburakari

Inshuro nyinshi uburakari ntibutuma dutekereza neza akenshi duhita tugaragaza umujinya aho gusubiza ibyo twatekerekejeho. Mu bisanzwe amahitamo meza akenshi aza nyuma yo gutuza, kumvira inama ziturutse ku Mana, kwigenzura no kwisuzuma.

Umubwiriza yagize ati : “Ku munsi w'amahirwe ujye wishima, no ku munsi w'amakuba ujye utekereza yuko Imana ari yo yaremye byombi ikabibangikanya, kugira ngo umuntu atazabona ibizaba mu nyuma ze.”(Umubwiriza7:14)

2. Ntugakore ikintu cyose cyakomeretsa uwo mwashakanye

Akenshi iyo ibintu bitagenda neza, icyagakwiye gukorwa si cyo gikorwa. Rekera gukora ibintu birushaho kuba bibi. Wikwihutira kujya gushaka umunyamategeko, wigira ikintu cyose ukora gituma witandukanya n'inshingano wakoreraga uwo mwashakanye. Hagarika gukora ibi bintu byose bibabaza mugenzi wawe. Rekera aho gukomeza gukomeretsa umutima we ufate umwanzuro w'icyo wakora kitamukomeretsa.

3.Tega amatwi mugenzi wawe

Umugabo/ umugore wawe yagutaye kubera ibintu wenda wamukoreye byamukomerekeje. Kuki mugenzi wawe yahisemo gufata umwanzuro wo kuguhunga? Niki cyahindutse bikamutera kugutakariza icyizere? Shakisha amahirwe yose umutege amatwi. Nubwo waba udafite icyo wateguye mwaganiraho, ariko shakisha uburyo umushake, umutege amatwi utuje. Kora urutonde rw'ibyo bintu byose atifuza ko byongera kubaho kugira ngo uzabigendereho ushaka impinduka.

4. Geregeza ukore ibyo mugenzi wawe yifuza

Ha agaciro ibyo uwo mwashakanye akeneye/yifuza, cyane cyane ibyo yifuza ko wahindura, harimo nko kumushakira umwanya. Bimwe mubyo yifuza ashobora kutabivuga ariko nawe ushobora kubyibwira. Birashoboka ko aba akeneye ko umwubaha. Ibyo bimukorere umwubahe n'ubwo mwaba mwenda gutandukana. Birashoboka ko akeneye gukundwa by'umwihariko …,ugende ubikora gahoro gahoro bishobora kugira umumaro bikavanaho gutandukana.

5.Hinduka mushya imbere ye

Ibibazo byose mufitanye bikwiye kuba amahirwe yo kwibuka impamvu umugabo/umugore wawe yagukunze. Ese ni yihe myitwarire ubonye ubu iguteye kutamwihanganira mu myaka 30, 50 … yose mu maranye? Isuzume wongere utekereze neza imyitwarire ye ya kera. Ni igihe cyiza cyo kongera ku mukunda, kumushimisha, kumwitaho no kumva ari we wenyine mu buzima bwawe. Ibyo wamukundiye byagutwaye umutima mbere n'ubundi biracyahari .

6.Gerageza kwihangana

N'ubwo mwaba mwaratandukanye, kandi ugatinya ko utazongera kubona amahirwe yo kumwereka ko wahindutse? Icyo si ikibazo. Shaka inzira ya bugufi umwereke ko ufite ubushake bwo guhinduka, reka amenye ko uzamutegereza kugeza agarutse bishobora gukurura umutima we, mwereke inshuro nyinshi ko ushaka guhinduka, na we ashobora kuzagaruka.

7.Senga Imana ikubere umuyobozi

Ibyanditswe birumikana kandi ni ukuri: “Uwiteka iyo atari we wubaka inzu, Abayubaka baba baruhira ubusa. ….”(Zaburi127:1)

Ugomba gushaka ubuyobozi bw'Imana kandi ugakurikiza inzira ikuyobora. Isengesho niryo rizakubera ikiraro cyo kugira amahoro. Isengesho ntirizahindura umutima w'uwo mwashakanye gusa, ahubwo na we ubwawe rizaguhindura. Bityo uzumva amahoro y'Imana yuzuye mu mutima wawe no mu mibereho yawe.

Abashakanye bakwiye gushaka icyakomeza urugo rwabo bakirinda imitego yose ya satani yasenya urugo rwabo, ahubwo bagashaka ubuyobozi bw'Imana muri byose kugirango babe urugo rw'umugisha .

Sophie @agakiza.org

Ni gute wamenya itorero ripfuye?

By Sophie Bakwiye

Iyo Umwuka wera akuwe mu itorero, itorero riba ripfuye. Urwandiko Kristo yandikiye itorero ry' I Sarudi(Ibyahishuwe3:1-6) rutwereka ko n'ubwo ryariho ariko ryari ryarapfuye. Sarudi wari umujyi ukomeye, ni ho hari umurwa mukuru w'Ubwami bwa Lidiya ukaba wari ufite ubukungu bwinshi .

Sarudi yari yubatse ku musozi, ntawashoboraga kuyihangara yari ikunzwe ariko ntacyo yari ifite. Dushobora kuba dukunzwe cyane ariko uko gukundwa kukaba ntakintu ufite utunze ugereranyije n'ibihari bigaragara. Kristo yari azi ikigero cy'Umwuka n' ubugwingire itorero ryari rifite. Ntiwashoboraga kubitandukanya n'ibyo hanze y'itorero – ibintu byagaragaragako ari byiza, ko ari amahoro- ariko ari nk'imva. Icyo gihe itorero riba ryarangije gupfa ariko ryo ritabizi kandi andi matorero nayo ntaritekerezaho.

“….kuko nabonye ko ari nta mirimo mwakoze itunganye rwose imbere y'Imana yanjye.”(Ibyahishuwe3:2). Bamwe muri twe batangira ibintu babikora neza ariko ntibabirangiza. I Sarudi bakoraga imirimo itandukanye ariko imbere y'Imana yagaragaye nk'imirimo ipfuye. Umujyi wari ufite ubuzima bworoshye. Nta kugirirwa nabi kwahabaga kuko ntabanzi babateraga. Hari ibikorwa byinshi ariko ubuzima bw'Umwuka wera bwari buke.

Nubwo Kristo yaburiye itorero ry'I Sarudi ko azaza nk'umujura wo mugicuku(bitunguranye) ariko nanone yatanze ibyiringiro. Sarudi wari umujyi wuzuyemo ibyiza kandi wari ukeye. Mu rusengero rwaho, ntiwabaga wemerewe kwinjiramo wambaye imyenda isa nabi. Kristo yavuzeko azi abakristo bari baririmo batameshe imyambaro yabo.

Ariko Kristo yatanze ibyiringiro ko azaza akeza itorero rye akaryishyira rifite ubwiza , ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikintu cyose gisa gityo, ahubwo rigaragare ari iryera ridafite inenge.(Abefeso5:27)

Ntidukunze kubona itorero nk'uko Kristo aribona. Ntidushobora kubonesha amaso umuriro waka, kurenganya, ubwibone, ubusambo n'ibindi biba mu itorero. Ni gake cyane tuzabonamo urwango n'umujinya kuko tubibonye byatubabaza bikadutera ubwoba. Tuba dusa nk'abantu bambaye neza, ariko iyo myenda ikuwemo wasanga yari ihishe umujinya n'ibindi biteye ubwoba. Abantu benshi batwawe no kugaragara mu myenda myiza y'igiciro ariko dukwiye gushishoza tukamenyako Kristo afite umwanya mu itorero rye, ari ryo mugeni we.

Itorero rikwiye kuba iry'igiciro cyinshi hano ku isi kuko ari umugeni Kristo yapfiriye, akariha ubwiza bwe . Reka ubwiza bw'umwami Imana bube kuri twe. Dukeneye kumvira Umwuka uvugana n'amatorero , dukeneyeko aza akavugana natwe akaduha ubuzima bushya, imigambi yacu n'ibikorwa byacu ntibikwiye guhindura itorero ahubwo rikwiye kugira Umwuka wera w'Imana uriyobora.

Itorero rikeneye gukanguka, rikongera kuba rishya kugirango umucyo wa Kristo urirasire. Ni cyo gituma bivugwa ngo “Usinziriye we, kanguka uzuke, Kristo abone uko akumurikira!”(Abefeso5 :14) , rikeneye kongererwa imbaraga ziturutse mu ijuru, kwibuka ubutumwa n'inyigisho ryumvise burifasha kugaruka ku rufatiro rwa Kristo, kwihana no kongera kugaruka ku Mana kandi rikakira na Kristo urisura binyuze mu mwuka we.

Sophie @agakiza.org

Gusubizwamo Imbaraga kubwo kuramya Imana/ Rev Antoine RUTAYISIRE

By Ismael KAYISHEMA

Abakirisito ntabwo bajya bafata umwanya batekereze yuko iyi nzira bagendamo, ari inzira imeze nkuko Abayisirayeli bagendaga bavuye muri Egiputa bajya mu gihugu cy'amasezerano kandi bamaze imyaka mirongo ine mu butayu. Urugendo abasirayeli bakoze ni igishushanyo cy'urugendo rwacu. Icyabasubizagamo imbaraga natwe nicyo kizadusubizamo imbaraga.Ikibazo rero abakirisito benshi baragiye ariko ntibaragera aho bajya, baragiye baracumbika.


Abantu benshi iyo bakijijwe barakizwa bakihana ibyaha bimwe gusa yageza hagati agaparika aho , akavugango ariko njyewe sinywa inzoga, sinywa itabi, sinjya nsambana nageze iyo njya, oya nturagerayo. Buri mukirisito wese akenera gusubizwamo imbaraga kuko urugendo ni rurerure. Eliya yigeze gucika intege aragenda ahungira ku musozi wa Horebu, yicara munsi y'igiti cy'umurotemu yisabira gupfa, Imana yohereza marayika aramugaburira, ararya arangije arongera ariryamira arasinzira bikubwirango nta mbaraga zari zasubiyemo ariko Imana ibwira marayika ngo subirayo wongere umugaburire, marayika araza aramubwirango Eliya byuka wongere urye, ngo ararya avanamo imbaraga iryo bondo yarigendeye iminsi mirongo ine, agera i Horebu ku musozi w'Imana. Iteka ryose dukenera gusubizwamo imbaraga.

Igihindura ibintu byose ni aho Imana ihagaze, iyo Ezekiyeli ahagarara mu kibaya cy'amagufwa yumye wenyinye ntiyari kuhivana. Ubuzima ntibujya burangwa no kwiheba iyo amaso uyerekeje ku Mana. Twese hari ubwo tuzahagarara mu kibaya cy'amagufwa yumye , uzakubeshya ngo iyo ukijijwe Imana igenda iguteruyeee, hari igihe igushyira hasi ukigenza, Ikakubwirango nzagendana nawe ariko ni wowe uzigenza, uburyo Imana idutwara ntabwo itugira bajeyi. Hari igihe abantu bakubeshya ngo iyo ukijijwe ntabwo ubabara, ntabwo uhura n'ibibazo, abakwanze baragukunda, ibintu byose bigenda neza, ntabwo ariko Imana ibigenza ahubwo iravugango amakuba y'umukiranutsi azaba menshi ariko yose Uwiteka azayamukuramo.

Ni iki kizadusubizamo imbaraga mu makuba ?

1. Ijambo ry'iby'Imana yavuze
2. Gusenga ugahoza amaso ku Mana
3. Kuguma mu mwuka
4. Kugira icyerekezo cyo gukorera Imana

Hari ubwo umuntu aza akambwirango rwose Pasita Imana iguhe umugisha, ikurinde nkamubwirango izabikora kuko ibifitemo inyungu. Uzafate ubuzima bwawe ubwegurire Yesu.

Nkiri umusore maze gukizwa nafashe urupapuro nandikira Imana, “urumva rero mwami Yesu, nyuma yo gutekereza kubyo wankoreye, ndagirango dusezerane ibi ngibi, ubuzima bwanjye bwose warakoze kumbabarira ibyaha nakoze nkiri mu bujiji none guhera uyu munsi mfashe icyemezo: Nzajya aho ushaka, nkore ibyo ushaka , mbikore uko umbwiye kugeza igihe uzagarukira ndasinya. Ubundi njya kubatizwa mu mazi menshi , ntamuntu wambwirije nari umukatolika nabwirijwe na Yesu uretseko hari abamfashije gukura. Nabwiye umupasiteri ngo ndashaka kubatizwa kandi mbere yo kubatizwa uzambabarire mbanze ntange ubuhamya, ntabwo nzabarambira nzavuga amagambo ane gusa, nzabwira Imana ngo: Mana warakoze kumbabarira kandi warakoze kunyereka Yesu, icya kabiri nzabwira satani ko nasezeye ntazagaruka , icya gatatu nzabwiranti ngo mumbere abahamya ko nabivuze mwumva, icya kane nzabwira umutima wanjye ubyemere ko ariko nzabaho, pasteri yarasetse arambwira ngo nzaze mbatizwe mvuge ayo magambo hanyuma arambatiza. Ubundi rero iyo wafashe ubugingo bwawe ukabuharira Yesu ujya umunyango afitemo inyungu zo kukurinda, jya umenyako akwitaho kuko yagushoyemo umushinga we, yagushyizemo igishoro gikomeye nta nyungu yagira aguhombe, ibyo uzanyuramo byose uzakomezwa n'Ijambo ry'Imana, uzakomezwa no gusenga Imana,uzakomezwa no kuzura umwuka , uzakomezwa no kwibukako iteka ryose Imana igufiteho umugambi kandi itazakureka mbere yuko iwusohoza.

Ikintu kizatuma ubuzima bwose n'imibereho ubayeho bitakugiraho imbaraga ni ikintu kitwa “kuramya”? Imana yaravuzengo nuca mu mazi ntazakutembana, nuca mu muriro ntuzashya kuko nzaba ndikumwe nawe. Ntarindi humure Imana iha abantu bayo uretse kubana nabo. Ntabwo Imana yigeze ivugako tutazahura n'inzara n'inyota cyangwa intambara, urupfu n'indwara icyo yavuze ni kimwe “Nzabana nawe”

Reka dusome ijambo ry'Imana, 2 samweli 6:4… ”Nuko barikura mu rugo rwa Abinadabu rwo ku musozi ririho isanduku y'Imana, Ahiyo ayigiye imbere. Dawidi n'umuryango wa Isirayeli wose biyerekera imbere y'Uwiteka, bacurangisha ibintu by'imiberoshi by'uburyo bwose, n'inanga na nebelu n'amashako, n'ibinyuguri n'ibyuma bivuga” “Nuko byagenze bitya: abahetse isanduku y'Uwiteka batambutse intambwe esheshatu, ahatambira impfizi n'ikimasa cy'umushishe. Maze Dawidi yiyerekera imbere y'Uwiteka aca ikibungo, kandi yari yambaye efodi y'igitare. Dawidi n'umuryango wa Isirayeli wose bazamura isanduku y'Uwiteka, biyamirira bavuza amakondera.”

Ndagirango tuvuge kuramya Imana ni iki? Iyo tuvuze icyubahiro cy'Uwiteka, muri Bibiliya uzasanga ikibazo cyagiye kiba hagati y'Imana n'ubwoko bwayo, uzasanga ari icyubahiro cy'Uwiteka. Imana mu buryo butandukanye yagiye irema ibintu bituma icyubahiro cyayo kigaragarira abantu bose bumwe muri ubwo buryo ni ibiremwa yaremye. Ibyo Imana yaremye byose byamamaza icyubahiro cy'Uwiteka. Dawidi yabivuze neza muri Zaburi 8:4-5 “Iyo nitegereje ijuru, umurimo w'intoki zawe, N'ukwezi n'inyenyeri, ibyo waremye, 5 Umuntu ni iki ko umwibuka, Cyangwa umwana w'umuntu ko umugenderera? ” Ariko kenshi ntabwo abantu bibwiriza barebe ibyo, Imana yagiye ishyiraho ibintu byo kutwibutsa icyubahiro cyayo.

Isanduku y'Uwiteka Abafilisitiya bayinyaze biturutse ku byaha bya bene Eli, Hofuni na Finehasi bakoreraga ibyangwa n'amaso y'Uwiteka mu rusengero kuko basambanyaga abagore bakoraga mu rusengero. Ubwo Abisirayeli bajyaga kurwana, abafilisitiya babonye isanduku y'Uwiteka bashya ubwoba, baratinya ati ya Mana ifite amaboko akomeye turayikizwa ni iki? Ko ari hagati mu bisirayeli ariko mureke turwane nk'abagabo. Icyo gihe Abisirayeli ntibamenyeko Imana yabakuyeho amaboko kubera ibyaha by'abatambyi babo. Abafilisitiya baraje barabakubita, Hofuni na Finehasi barapfa n'ingabo za isirayeli ziratatana. Isanduku isigara aho abafirisitiya barayitwara, bayigejeje iwabo bayishyira mu nzu y'ikirwamana cyabo dagoni bukeye mu gitondo basanga dagoni yibwirije yaciye bugufi imbere y'Imana, iraramya, iyo Imana yaje za dagoni zica bugufi. Baravugana bati buriya ni umuyaga wayihushye ,umva imana ihuhwa n'umuyaga, barayiterura bayisubiza ku gitereko cyayo, Imana iravuga ngo Njyewe nanga agasuzuguro,ifata dagoni iyica umutwe n'amaboko noneho iyijugunya hanze, baraza basanga aho binjirira mu rusengero rwa dagoni, dagoni iri hanze Imana isigaramo yonyine. Uwo munsi Imana yahise ibateza n'indwara hirya no hino, bigeze aho baravugana bati iyi mana ya Isirayeli ishobora kwirwanirira twatsinze isirayeli ariko ntitwatsinze Imana yabo, nimuyireke itahe.

Hano isomo dukuramo dukwiye kumenya ko Imana ari Imana kandi itura hagati muri twe kugirango iturinde no kugirango idutunge. Iyo Imana yaje hagati muri twe imbaraga ziraza, ubwenge buraza,kunesha biraza,gukomera biraza. Imana niyo mugaba wacu niyo iturinda.

Kuramya ntabwo ari ukuririmba,gerageza nuririmba uririmbe nkuri kubona Imana, uririmbe nk'uyibwira. Kuko hari igihe ushobora kuririmba nawe ubwawe Imana ntayo wabonye ,uririmba gusa kuberako indirimbo iryoshye. Bizakubaka, bizagukomeza umunsi uzaririmba ukajya wumva amagambo y'Imana, ukumva ibyo uririmba wahindutse byo, ukumva ibyo uririmba ni byabindi ubaho. Ibintu bitangira kuryoha iyo Imana yatangiye kukuryohera.

Iriya sanduka ni igishushanyo cy'icyubahiro cy'Imana. Dawidi yayigaruye muri Isirayeli ariko twe uno munsi , Imana ishaka gutura muri twe tukagendana nayo. Imana ishaka kugaruka ikaba hagati mubyo tubamo, mu byo dukora, mu byo tunyuramo. Ukavugango ibi nzabinyuramo mperekejwe n'Uwiteka. Kuko muri kiriya gihe Isirayeli yari ikikijwe n'abanzi benshi Dawidi aravugango ikizadukiza, reka tuzane Uwiteka aze ature hagati muri twe, nicyo yabanjirijeho.

Witeguye kuzana Imana ikaba iya mbere mubuzima bwawe ? witeguye kubaha Imana ukagenda nkuko ivuga ? Aho gushaka kurya imigisha y'Uwiteka ariko utubahirije amategeko ye! Kuko mu isanduku y'Uwiteka harimo Manu ishushanya imigisha yose duhabwa ariko harimo n'amategeko icumi ashushanya kumvira Uwiteka. Hari abantu bashaka kurya umugisha ariko batumvira, hari n'abantu bumvira ariko bataziko Imana itanga umugisha.

[email protected]

Kuki ari ngombwa ku mukristo kugira inshuti yizewe mu buzima ?

By Sophie Bakwiye

Imana yaremye abantu ngo bajye bagirana ubusane kandi umwe abere undi inyunganizi mugenzi. Ntushobora kuzuza ubushake bwayo mu mibereho yawe niba ubaho wenyine, udashobora gusabana n'abagenzi bawe, yaba inshuti, uwo mwashakanye, cyangwa abo mu muryango wawe.

Ikintu cy'ingenzi gikomeye kandi gifite agaciro ni ugushyikirana kandi ukagira umubano mwiza n'abandi. kugira inshuti yizerwa ikuba hafi izagufasha mu rugendo rw'ubukristo.

Kuki dukeneye kugira umuntu w'umwizerwa tubana mu mibereho yacu? Ese dushobora kugendana n'Imana turi twenyine?

Imana ubwayo yashakaga ko habaho ubusabane. Yari izi nezako atari byizako umuntu aba wenyine , bityo imuremera undi muntu kugira ngo abane na we bagirane ubusabane n'umushyikirano.

Ubusabane budufasha kugendera imbere y'Imana. Mu gitabo cy'umubwiriza 4:9-12 hatubwirako uburyo ari iby'igiciro kugira umuntu ukubyutsa igihe waguye:

“Ababiri baruta umwe, kuko babona ibihembo byiza by'imirimo yabo, kuko iyo baguye umwe abyutsa mugenzi we, ariko uguye ari wenyine atagira umubyutsa, aba abonye ishyano. Maze kandi ababiri iyo baryamanye barasusurukirwa, ariko uri wenyine yasusurukirwa ate? Umuntu naho yanesha umwe, ababiri bo bamunanira, kandi umugozi w'inyabutatu ntucika vuba.(Umubwiriza4:9-12)

Urabonako inshuti yo kwizerwa idufasha twese guhagurutsanya no gukomera mu bigeragezo kandi ikatubyutsa iyo tuguye. Byongeye kandi, abadukomeza bazana imigisha myinshi ku buzima bwacu.

Impamvu ari byiza ku mukristo kugira inshuti yizewe :

Umuntu ubwira imibabaro n' imitwaro yawe: Nibyiza kugira umuntu wagufasha gutwara umutwaro wawe. Iminsi ni mibi, niyo mpamvu tugomba gushaka inzira zo gufashanya umwe ku wundi no guhagarara twemye turi kumwe na Kristo(Abefeso5:16, 1Abatesalonike5:11)

Umuntu uzasaba kugusengera: Ese mwari muziko kuganiriza ibyaha cyangwa ibindi bidukomereye ku muntu w'inyanagamugayo wizewe bifasha gukira ku mutima no kumva uruhutse ubaye mu mudendezo ?

“Mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane, kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi, iyo asenganye umwete. (Yakobo5:16)

Umuntu uzagufasha kugenda utunganye imbere y'Imana: Umuntu w'umujyanama wizewe azagufasha cyane kubaho wiyeza, no mu buzima butunganye imbere y'Imana.

Abantu bizewe ni ingenzi cyane, ukababwira ibibazo byawe, ibyaha n'ibindi bigukomereye ufite. Birumvikana ariko ntibakwiye kwimura Imana mu buzima bwacu ahubwo bakwiye kudufasha gutuma urumuri rurasira mu mwijima tuba turimo:

“Ntimukifatanye n'imirimo y'ab'umwijima itagira umumaro, ahubwo muyihane kuko ibikorwa na bo rwihishwa biteye isoni no kubivuga. Ariko byose iyo bitangajwe n'umucyo na byo ubwabyo bihinduka umucyo, kuko ikimurikiwe n'umucyo cyose gihinduka umucyo.”(Abefeso5:11-13)

Niba dufite umuntu wizewe dushobora gukingurira ibyacu n'amabanga yacu yose, tuzarushaho kugenda dukira , duture ibyari bituremereye. Byongeye kandi tuzabona ubuntu bwo kubitsinda. Nshuti, abantu b'inyunganizi bizewe barafasha cyane mu buzima bwacu. Muby'ukuri, ni ab'igiciro cyinshi kandi ni umugisha kuri twe.

Sophie @Agakiza.org

Umunyafurikakazi wa mbere wabonye igihembo cya Nobel

By Astrida

Wangari Maathai, niwe mugore wa mbere w'umunyafurika wabonye igihembo cya Prix Nobel. Icyo gihembo Wangari yakibonye kubera Mouvement yatangije yo gutera ibiti mu gihugu cye cya Kenya, mu rwego rwo kubungabunga ibidukikije. Akaba yarabonye icyo gihembo mu mwaka wa 2004 nyuma yuko iyo mouvement ye ikwiriye mu bindi bihugu igatera ibiti bigera kuri miliyoni 40 ku mugabane wa Afurika.
Wangari rero yavukiye muri Kenya mu 1940, usibye iyo movement yatangije, yanayoboye croix rouge yo muri (...)

- Ibikorwa
  • July 11th 2018 at 04:21

Isuku y'ibikoresho byo kwiyuhagira

By Astrida

Muri douche haba ibikoresho bitandukanye nk'uburoso bwo kiyunyuguza mu kanwa, ibitambaro byo kwihanaguza, udu tapis n'ibindi. Dore uko wabikorera isuku.
Ibitambaro byo kwihanagura dukunze kwita “essui mains” : Nubwo ubikoresha umaze koga nabyo byandura vuba dore ko hari imyanda iba yagusigayeho . Ibi bitambaro rero bigomba guhindurwa buri minsi itatu ngo bimeswe. Kandi mbere y'uko iminsi itatu ishira ukabishyira ahantu byumuka neza buri uko umaze kubikoresha. Kirazira kandi gutizanya ibi (...)

- Kwiyitaho
  • July 11th 2018 at 04:18

KAYONZA: Umuvugizi wa ADEPR yifatanyije n'Abakristo gutaha urusengero rw'icyitegererezo rufite agaciro ka miliyoni zisaga 300

By Ismael KAYISHEMA

Kuri uyu wa 07,Nyakanga ,Abakristo ba ADEPR Paruwase Rwinkuba, batashye urusengero ruryanye n'icyerekezo rufite agaciro ka miliyoni hafi Magana atatu y'amafaranga y'u Rwanda

Ni nyuma yo gushyira hamwe basanga urusengero basengeragamo rutajyanye n'igihe bagezemo cyane ko aka gace karimo kwihuta mu iterambere ugererenyije n'ibihe byatambutse, ibi byatumye begeranya inkunga buri wese uko yifite biyubakira urusengero rw'icyitegererezo.
abakristo bo muri iyi paruwase bari batewe ipfunwe no kubona aho basengera harutwa n'inzu babamo ni ko gusenga Imana ibahishurira icyo bakwiye gukora kugirango ikomeze ibishimire. Bihaye intego yo guhaguruka bakubaka urusengero nubwo bitari byoroshye. Aba bakristo bashimangiye ko bashobojwe n'Imana hamwe n'ubuyobozi bwiza bw'iyi paruwase bwakomeje gukorana neza n'abo ndetse bagacunga neza n'umutungo wabo.


Rev KARURANGA Ephrem,Umuvugizi w'itorero rya ADEPR

Rev.Karuranga Ephrem ni Umuvugizi wa ADEPR , akaba ariwe wari umushyitsi mukuru muri uyu muhango, yashimiye abakristo b'iyi paruwasi ku bwo gushyira hamwe bakiyubakira urusengero rugezweho,yanashimye umuyobozi w'iyi paruwase n'abamubanjirije bakoze neza kugirango icyo gikorwa kigerweho gusa yananenze bamwe mu bayobozi bababanjirije batujuje neza inshingano zabo bagakoresha nabi umutungo w'itorero rya ADEPR.
Asoza iki gikorwa, RevKaruranga Euprem yagarutse kuguha impanuro abakristo b'itorero rya ADEPR abibutsa guhagarara ku bumwe bw'abakristo. Yagize ati “ Ubutumwa twifuje kubaha ni ubutumwa bukubiye mu ijambo rimwe ryo kubaka ubumwe bwa gikristo yaba ari uguhuza n'ubuyobozi bwacu butuyoboye,yaba ari uguza hagati yacu yaba no guhuza n'abandi badasengera mu itorero rya ADEPR,nagirango mbasabe kubaka ubumwe bwa Gikristo.Icyo Imana idushakaho ni ukugendana n'Imana yacu,kwicisha bugufi, dukunda kubabarira,no gukora ibyo gukiranuka


Rev MUGIRANEZA Damien, Umushumba w'itorero rya ADEPR paroisse ya RWINKUBA

Rev Mugiraneza Damien ni Umushumba wa ADEPR Paruwase Rwinkuba, amaze imyaka cumi n'itatu ayobora iyi paruwase, yavuzeko batangiye iki gikorwa cyo kubaka urusengero benshi babaca intege bababwira ko bubatse urusengero rurenze ubushobozi bwabo ariko hamwe no gusenga Imana igenda ibaha inkunga z'uburyo butandukanye kugeza ubwo bujuje uru rusengero rw'icyitegererezo mu ntara y'Iburasirazuba. Yagarutse ku gikorwa cyo gushimira abakristo ayoboye bakoze iby'ubutwari n'Imana yabashoboze ndetse anagaruka ahanini ku gushimira ubuyobozi bw'Itorero rya ADEPR bwababaye hafi muri iki gikorwa. Yagize ati“Ndagirango nshimire abakristo ubwitange bwinshi bagaragaje mu kubaka urusengero rwacu kandi ndashima Imana yabaye mu ruhande rwacu ikadushoboza gukora imirimo kuri iyo nyubako,ikindi ndashimira ubuyobozi bw'Itorero rya ADEPR bwatubaye hafi kandi bakaduha igihe gihagije cyo kurangiza neza uwo murimo,ndashimira abantu bose bagiye badutera inkunga Imana yo mu ijuru ibaduhere imigisha.”

ADEPR paroisse ya Rwinkuba igizwe n'imidugudu 10 ,ikaba ikubiyemo abakristo 2,117 nibo bahuje imbaraga bakaba bujuje iyi nyubako y'urusengero ijyanye n'igihe. Paruwasi ya Rwinkuba ibarizwa mu murenge wa Gahini, mu karere ka Kayonza mu ntara y'Iburasirazuba.


Ammwe mu mafoto agaragza uko uyu muhango wari umeze


Bethel Choir


Rebanoni Choir


Abari bitabiriye ibirori byo gutaha urusengero


RUKERA Jean de Dieu Umukirisito wavuze mu izina rya bagenzi be ashima Imana yabashoboje kwiyubakira urusengero rw'ikitegererezo


Urusengero basengeragamo mbere rutajyane n'igihe


Urusengero rushya bujuje rwatwaye amafaranga asaga Miliyoni 300

[email protected]

Ni irihe somo dukura ku bantu bagiye barekeshwa ibyabo no gushaka Imana ?

By Ismael KAYISHEMA

Imana niyo irema ubuzima ikabukomeza, Yesu ubwe yigeze avugako kwiganyira kwa muntu kudashobora kumwongera na mukono umwe. Iyi nkuru ntishishikariza abantu kuba inyanda ntibakore kuko Bibiliya ubwayo yemezako uwakoze ariwe ukwiye kurya ariko na none ntidukwiye kwihugiraho ngo dukunde dutunge iby'isi.

Impamvu ni uko hari abantu bageze k'urugero rwo gushaka ubutunzi kandi bitwa abakirisito kugera ku kigero cyo kwiba n'ibintu byo munzu y'Imana, bakiba ubutunzi bashinzwe gucunga. Nyamara twibukeko ubwami bw'Imana bwagurwa n'ubusabane umuntu afitanye n'Imana kandi ni naho hava uburinzi. Bibiliya igararagaza abami benshi bari abakire ariko badatunze Imana bajya ku rugamba bakagwayo kandi bafite ingabo zikomeye. Hari n'abandi bagiye batakira Imana nta ngabo bafite Imana ikabarwanira, Uziko hari aho Imana yagiye ikoresha amavubi kugirango irengere abantu bayo!

Reka dufatire urugero ku ntumwa cumi n'ebyiri za Yesu, abahoze ari abarobyi ,abandi ari abakoresha b'ikoro , Turareba n'abandi bake Bibiliya igaragaza bahisemo kubana n'Imana babanje kwitarutsa ubutunzi bw'isi.

1.Andereya: Abarobyi benshi bahoraga ku nyanja bakora amato yabo banamesa inshundura barobeshaga, na Andereya yahamagawe na Yesu arimo akora ibyo, (Luka 5:2).

2.Yakobo n'umuvandimwe we Yohana Aba ni bene Zebedayo ntabwo bari abarobyi nk'abandi ahubwo bo bari bafite amato bakoreshagamo abandi bakozi, (Luka 5:2)

3.Matayo cyangwa Lewi: Yesu avayo, akigenda abona umuntu witwaga Matayo yicaye aho yakoresherezaga ikoro, aramubwira ati “nkurikira.” arahaguruka, aramukurikira. (Matayo 9:9). Matayo yari uwo mu muryango w'Abayuda usoresha, Amafaranga yabonaga yayabonaga muburyo twavugako butari bwiza gusoresha kwe byatumaga nta mpinduka zamugaragaraho. Abasoresha bangwaga na rubanda

4.Simoni Zerote: Yari umunyapolitike kimwe n'abandi kuko bari bafite ishyaka ryo kurwanya imiyoborere ya Roma ariko amaze kuba intumwa ya Yesu yagize ishyaka ryo kubaka ubwami bw'Imana bitandukanye nuko yiyumvaga mbere akigira ishyaka ryo kurwanira ubwoko bw'Abayuda. Filipo na Yokobo (bene Alufayo) na Yuda(Tadeyo) bari abacuruzi.

Intumwa zaje gusobanukirwa neza ko Imana izahaza kwifuza kwabo ari uko babanje gukora umurimo wayo w'ivugabutumwa “Abo cumi na babiri Yesu arabatuma abategeka ati “Ntimuzajye mu bapagani cyangwa mu midugudu y'Abasamariya, ahubwo mujye mu ntama zazimiye z'umuryango wa Isirayeli. Nimugende mwigisha muti ‘Ubwami bwo mu ijuru buri hafi.' Mukize abarwayi, muzure abapfuye, mukize ababembe, mwirukane abadayimoni. Mwaherewe ubusa, namwe mujye mutangira ubundi. Ntimujyane izahabu cyangwa ifeza cyangwa amakuta mu mifuka yanyu, cyangwa imvumba y'urugendo cyangwa amakanzu abiri, cyangwa inkweto cyangwa inkoni, kuko umukozi akwiriye ibimutunga.” Matayo 10:5-10

Yesu amaze kohereza intumwa ze yazihaye imbaraga n'ubutware “Abo barasohoka bigisha hose, Umwami Yesu ari kumwe na bo abafasha, akomeresha ijambo rye ibimenyetso byagendanaga na ryo.”( Mariko 16:20)

5. Pawulo: Pawulo nawe ni umwe mubakoreye Imana cyane, nyuma yo guhinda kuba intumwa ya Yesu kristo ubwo yafatwaga n'umucyo w'Imana arimo ajya kurenganya ubwoko bw'Imana. Bibiliya itwerekako Pawulo yari afite umwuga wo kuboha amahema. (Ibyakozwe n'Intumwa18:2-3), Pawulo byageze aho avugako atekereza iby'isi nk'igihombo, ibyari indamu ye kubwo kuronka ubutunzi butagira akagero aribwo kumenya Yesu. (Abafilipi 3:7-8)

6.Zakayo: Yumvise ko Yesu ari butambuke, agira inyota yo kumenya Yesu ariko kuko yari mugufi yurira umuvumu, Bibiliya itubwirako Yesu yahageze ararama amenya ko hari uri kumushaka. Guhura na Yesu byatumye Zakayo yihana uburiganya yaramaranye igihe kinini kandi yemeye kwishyura iby'abandi yahuguje ubwikube kane(Luka 19:1-10)

7.Elisa: Yahamagawe n'umukozi w'Imana Eliya, uwo mwanya ahita asiga inka yarimo ahingisha akurikira Eliya. (1Abami 19:19-21) Ntiyakomeye ku mitungo yarafite ahubwo yibanze ku mbaraga ziri muwamuhamagaye kandi ku iherezo Elisa yaronkeye umugisha mwinshi kuri Eliya nubwo uwo mugisha utabarirwa mubigaragara ariko ufite icyo wunguye ubwami bw'Imana kuko mu bitangaza Elisa yakoze harimo kumenyekanisha Imana mu banyamahanga, Ubwo yakizaga umugaba w'ingabo zo muri Siriya arwaye ibibembe.

Ntabwo twabashije kuvuga abantu bose baboneka muri bibiliya bagiye basiga ibibatunga kandi bigaragara n'amaso y'umubiri kuko ni benshi gusa mu bake twavuze basize ibyabo bagiye bunguka ibindi bifite umumaro mu kwagura ubwami bw'Imana. Bibiliya iravugango, Imigani 8:17-19 “Nkunda abankunda, Kandi abanshakana umwete bazambona. Ubukire n'icyubahiro biri iwanjye, Kandi n'ubutunzi buhoraho, no gukiranuka na byo. Imbuto zanjye ziruta izahabu, ni ukuri ziruta izahabu nziza, Kandi indamu yanjye iruta ifeza y'indobanure.”

Igitangaje ni uko usanga muri iyi minsi abantu bafite urwitwazo rwo kudakorera Imana, nyamara ibyo abantu barwanira , usanga ari byo abo dukomokaho aribyo bagiye bata bigatuma bagirana umubano mwiza n'Imana. “Uziko iyo ushatse ibintu udafite Yesu ntabyo ubona niyo ubibonye nibiguhaza kandi niyo biguhagije ntibiramba”. Rimwe intumwa za Yesu zashatse kwisubira mu Nyanja kuroba kuko Yesu yari amaze kujya mu ijuru ariko baraye baroba bakesha ijoro ntacyo babonye gusa Yesu aje kuko ari umunyembabazi nyinshi ababwira aho baterera inshundura bajya bafata ifi nyinshi ijana na mirongo itanu neshanu(155), babona nizokeje ku makara batabigizemo uruhare, (Yohana 21:1-6). Umutima w'umuntu utekereza uregendo rwe ariko intamwe zarwo ziyoborwa n'Uwiteka.

Guhora uhanze amaso kuri wowe ubwawe ninko gufata inzira itagira aho ikujyana ariko guhanga amaso Uwiteka bikura umuntu mu mfunganwa bikamushyira ahagutse kandi bizana umudendezo.

[email protected]

Ni gute nabona ibyiringiro bidakuka by'uko nkijijwe kandi ko nzajya mw'ijuru?/Pastor KAZURA B. Jules

By Ubwanditsi

Iki ni ikibazo cyibazwa na benshi mu bakikirisitu. Rimwe iyo avuye mu masengesho yumva akomeye, afite ibyishimo byinshi, akumva ijuru ari irye. Mu gitondo yabyuka, akazi kamubanye insobe, ibibazo byamwugariza, atangiye kugenda asitara ku bitari byiza, ukabona arijimye, akabura ibitotsi, agatekereza ko izina rye Imana yarisibye, cyangwa ko hasigaye inyuguti zaryo ebyiri gusa. Uwo arongera agashakisha ahabereye amasengesho yibwira ati « reka njyeyo njye kwandikisha na none izina ryanjye, cyangwa njye kurisibuza »

Reka turebe iki kibazo gato :

Abakirisitu benshi bashakira ibyiringiro by'agakiza no kujya mu ijuru aho bidashakirwa. Akenshi dukunda kwibanda mu kureba uburyo tugendana n'Imana, imirimo Imana iri gukora mu buzima bwacu, uburyo dukura mu mwuka, n'uburyo twumvira kandi tugashyira mu bikorwa ijambo ry'Imana, muri make nibyo twita ubuhamya cyangwa kwera imbuto.

Nubwo ibyo navuze byose bifite agaciro kuko ari ibimenyetso byerekana uwakijijwe, ariko ibyiringiro by'agakiza (assurance of our salvation) ntibyari bikwiye kubakira kuri ibyo. Ibyiringiro by'agakiza kacu, twakwiye kubishakira mubyo Imana yo itabeshya yatugaragarije mw'Ijambo ryayo. Twizera ko twakijijwe, twishingikirije kubyo Imana yasezeranije, si kubyo twebwe twibwira mu marangamutima yacu.

Soma wumve ibyo Yohani yanditse, 1 Yohani 5:11–13: “Icyo yahamije ni iki: Imana yaduhaye ubugingo buhoraho, kandi ubwo bugingo tubuherwa mu Mwana wayo. Ufite Umwana w'Imana afite ubwo bugingo, naho udafite Umwana w'Imana nta bugingo afite.Ibyo mbibandikiye kugira ngo mumenye ko mufite ubugingo buhoraho, mwebwe abemera Umwana w'Imana.

”Mu gihe uzi neza ko wakiriye Yesu nk'Umwami n'Umukiza wawe, ukihana ibyaha, ukemera kumukurikira no kumuha ibyawe byose ngo abitegeke, uba ufite ubugingo buhoraho.

Ugomba rero kwizera ibyo ijambo ry'Imana rikuvugaho, ntushidikanye. Agakiza kacu kubatse k'umurimo Imana yakoreye muri Yesu Krisitu k'umusaraba.

Ibi mvuze haruguru ntibitubuza kwisuzuma ngo turebe niba tugendera mu kuri kandi ko dushinze imizi mu gakiza. Nta nubwo nigisha mvuga ngo dukore ibyo twishakiye kuko Ubuntu bw'Imana bwabonetse. Ni koko kandi bwarabonetse kandi buzanira abantu bose agakiza , ariko se bwigisha abantu iki? Butwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'iby'isi, bukatwigisha kujya twirinda, dukiranuka, twubaha Imana mu gihe cya none dutegereje ibyiringiro by'umugisha, ari byo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu ikomeye n'Umukiza, watwitangiriye kugira ngo aducungure mu bugome bwose, kandi yuhagirire abantu kugira ngo babe ubwoko bwe bwite, bugira ishyaka ry'imirimo myiza. (Tito 2:1-14)

Urwandiko rwa mbere rwa Yohani hari aho rihinyuza ababeshyaga ko bakijijwe ariko imigendere yabo ikerekana ibinyuranye n'agakiza. Aha bisobanura ko Atari imigenzereze yacu iduha agakiza. Imbuto ni ingaruka z'agakiza. Habanza agakiza noneho imbuto zigakurikira. Kandi nkuko igiti kiterera imbuto zose icyarimwe, kandi ngo zikurire icyarimwe, niko natwe tudakizwa umunsi umwe ngo duhite duhinduka intungane burundu mu migendere yacu. Imbere y'Imana tubarwa nk'intungane kubera gutungana kwa Kirisitu twizeye, kukatubarwaho, ariko Igihe Yesu ataragaruka, tuzakomeza iteka kugenda duhinduka, dukura mu by'agakiza, turushaho kwera imbuto, twifuza kugera ku gihagararo cya Kirisitu. Yohani yatanze bimwe mu byo umuntu yarebaho ngo yisuzume muby'agakiza ke.

Wibuke ko nta numwe uriho ubyuzuza ijana kw'ijana, ahubwo biduhishurira aho twakwiye kuba tugana. Ufite ishyaka ryo kunezeza Imana, akayitunganira, kandi akaba yiyemeza guhinduka mushya umunsi k'umunsi, uwo ni uwa Krisitu kandi Umwuka wera azamufasha gukomeza gukura umunsi k'uwundi.

1. Ese wishimira kugirana ubumwe na Yesu, kuba mu materaniro, no gushyikirana n'abandi bakirisitu ? (1 Yoahani 1:3).

2. Iyo wakoze icyaha, ese kirakubabaza, ukumva ushaka kucyatura no kukireka? (1 Yohani 1:8).

3. Wishimira kumva ijambo ry'Imana, kuryiga no kuryumvira nubwo bikugora? (1 Yohani 2:3-5)

4. Wishimira kandi ukiyemeza kubaho ubuzima bwo gukiranuka, intego ari uguhesha Imana icyubahiro? (1 Yohani 3:3)

Ibi bibazo niba wasubiza Yego ivuye k'umutima, byaba byerekana ko uri mu gakiza kandi ufite n'intego yo gukura no kwera imbuto.

Uwakijiwe nyakuri agomba kwera imbuto ariko urwo ni Urugendo, si ikintu umuntu yihandagaza ngo avuge ngo njyewe narazeze nararangije. Ibuka ko twakijijwe n'ubuntu bidaturutse ku mirimo twakoze, (Efeso 2:8-9), ariko kandi, imirimo yacu niyo igaragaza ko koko habayeyo agakiza k'ukuri. (Yakobo 2:17-18). Agakiza nyakuri gaherekezwa n'imirimo.

Ni ngombwa kwibuka ko turi mu ntambara y'icyaha, umubiri na Satani. Satani ahora azerera ashaka icyuho yacamo ngo atuneshe. Mu gihe tugize icyo dukora kitari cyiza, akazi ka satani, ni ukutwemeza ko tutigeze dukizwa na rimwe, ko Imana itatuzi. Aha ni ngombwa rero kwibuka amasezerano y'Imana ku birebana n'agakiza twahawe rimwe, kandi k'ubuntu.

Ntabwo dukora imirimo cyangwa ngo dukiranuke ngo biduheshe agakiza. Dukora imirimo kandi tukishimira gukiranuka kuko twahawe agakiza.

Ntabwo twihana ibyaha ngo tubyature kugirango Imana itwemere nk'abana bayo. Turihana, tukaturira Imana ibyaha byacu kuberako ari Data wa Twese udukunda, tukaba tutifuza icyazana igicu mu mushykirano wacu.

Ntabwo dutinya kandi ngo twange gukora ibyaha kugirango tutazajya mu muriro, cyangwa Imana itazaduhana. Twanga ibyaha, kuko tudashaka kubabaza Data wadukunze, kugeza ubwo atanze Yesu kudupfira k'umusaraba. Twanga ibyaha kuko tutishimira icyaricyo cyose, cyababaza Yesu, we wemeye gutanga ubugingo bwe ku bwacu.

Twibuke kandi tuzirikane ibi: Twakwanga icyaha, twagerageza ngo tutakigwamo, ibi byose nta na kimwe twakwishoboza. Dushoboza byose na Yesu uduha Imbaraga (Abafilipi 4:13). Kandi Imana ubwayo niyo idutera gukunda no gukora ibyo ishaka (Abafilipi 2:13).

Erega dukizwa kubw'ubuntu kubwo kwizera Krisitu, ntibituruka kuri twe, ahubwo ni Impano y'Imana. burya turi abo yaremye, ituremeye imirimo myiza iyo Imana yiteguye kera ngo tuyigenderemo muri Krisitu Yesu (Abefeso 2:8-10).

Imana Data ni yo iduha kuba muri Kristo Yesu waduhindukiye ubwenge buva ku Mana, no gukiranuka no kwezwa no gucungurwa, kugira ngo bibe nk'uko byanditswe ngo “Uwīrāta yīrāte Uwiteka.”

Narakijijwe, mpabwa n'Imana imbaraga zo kugendera mu mucyo, ntabwo ngerageza gukora ibyiza ngo nkunde nkizwe.

Nemezwa ku nzajya mw'ijuru n'Umwuka w'ihoraho, ibyiringiro nk'ibyo, mbihabwa n'Umwuka w'ihoraho.

Twahawe umwuka uduhindura abana b'Imana, utuma duhamagara Imana tukayita Data, kandi ikatwitaba. Umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana, kandi ubwo turi abana bayo turi n'abaragwa, ndetse turi abaragwa b'Imana, turi abaraganwana Kristo niba tubabarana na we ngo duhanwe ubwiza na we.
Abaroma 8 :15-17

Sinubatse kubyo mbona, nibyo mpura nabyo ngo nemere ko nzajya mw'ijuru, kuko aho haranyeganyega, nubatse k'urufatiro rutanyeganyega rw'byavuzwe n'Imana. Dore uko Yesu yatubwiye « Intama zanjye zumva ijwi ryanjye, nanjye ndazizi kandi zirankurikira. Nziha ubugingo buhoraho, kandi ntizizarimbuka na hato iteka ryose, kandi nta wuzazivuvunura mu kuboko kwanjye. Data wazimpaye aruta bose, nta wubasha kuzivuvunura mu kuboko kwa Data. Ubwo nubatse aho, noneho ndi umunyabwenge, imvura izagwa, umuyaga uzahuha, imivu izanyituraho, ariko nzakomeza mbagaze kuko nubatse k'urutare. (Matayo 7 :24-25)

Ririmbana nanjye

Iyo ntinye ko kwizera kwanjye ari guke, kandi iyo ngiye kuneshwa Yesu niwe umfata.
Urukundo rwanjye ruke ntirwamufata, anyishimira ubwo nd'uwe Yesu niwe imfata.
Ntiyakundira ubugingo bwanjye kubura, yabucunguje igiciro Yesu niwe umfata.
Yesu aramfata akankomeza, kuko ankunda bihebuje arankomeza.

Source:www.amasezerano.com

Pastor KAZURA B.Jules

❌